Türkiye Voleybol Federasyonu TVF Sporcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

0
2817
Türkiye Voleybol Federasyonu TVF Sporcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022
Türkiye Voleybol Federasyonu TVF Sporcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

Türkiye Voleybol Federasyonu 2022 Yılı için TVF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği Talimatı

Aşağıdaki makalede 2022 yılı voleybol lisansı belgesi nasıl çıkarılır, vize, transfer ile ilgili talimatlar ve bilgiler bulunmaktadır.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Talimatın amacı voleybol müsabakalarına katılacak sporcular ile spor kulüplerinin vize, lisans, transfer ve sözleşme ile ilgili uyacakları usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Talimat, Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. ve 2. Ligleri, Bölgesel Ligi ve alt yapı liglerindeki sporcuların lisans, vize, transfer ve sözleşme ile ilgili iş ve işlemlerine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Talimat, 14.12.2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen:

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) CEV: Avrupa Voleybol Konfederasyonunu,

ç) Deplasmanlı ligler: Deplasmanlı Sultanlar ve Efeler Ligi, 1. Lig, 2. Ligini,

d) Altyapı ligleri: Deplasmanlı ligler dışında kalan ligleri,

e) Dönüşüm işlemi: Sporcu lisansında yer alan lisans türünün ferdi lisans veya kulüp lisansa olarak değiştirilmesini,

f) Federasyon: Türkiye Voleybol Federasyonunu,

g) FIVB: Uluslararası Voleybol Federasyonunu,

ğ) Geçici muvafakat belgesi: Bir sporcunun lisanslı olduğu kulübünden başka bir kulüpte belirli bir süre için oynayabilme iznini içeren belgeyi,

h) İlişiksiz belgesi: Muvafakat bedelinin ödenmesi üzerine, sporcunun mevcut kulübü ile ilişkisinin kesildiğini tevsik eden Federasyon ve il müdürlüğü tarafından onaylanan belgeyi,

ı)  İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

i) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

j) Lig: Kulüp takımlarının karşılıklı müsabaka oynamak suretiyle katıldıkları yarışma grubunu,

k) Lisans: Sporcunun spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılmasına imkân veren izin belgesini,

l) Menajer: Türkiye VoIeybo1 Federasyonu Voleybol Menajerliği Talimatı hükümlerine göre kulüpler ve kişiler arasında transfer görüşmelerine aracılık eden ve Federasyona kayıtlı gerçek kişileri,

m) Muvafakat belgesi: Sporcunun, mevcut kulübü ile ilişkisinin kesildiğini tevsik eden onaylı belgeyi,

n) Muvafakat bedeli: Sporcu ile transfer eden kulüp arasındaki sözleşmede veya Federasyon tarafından belirlenen ve sporcunun mevcut kulübüyle ilişkisini kesebilmesi için kulübe ödenen ücreti,

o) Sağlık raporu: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliği tevsik eden belgeyi,

ö) Sezon: 01 Temmuz- 30 Haziran dönemini kapsayan tarih aradığını,

p) Sporcu: Lisans verilen kişiyi,

r) Spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak teselli yapılan derneği,

s) Talimat: Türkiye Voleybol Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatını,

ş) Tek tip sözleşme: İl/ilçe müdürlüğü veya Federasyona ibrazı zorunlu olan ve ücret içeren sözleşmeyi,

t) Transfer sözleşmesi: Deplasmanlı ligler dışında kalan ligler için imzalanması zorunlu olan ve ücret içeren sözleşmeyi,

u) Transfer: Bir sporcunun lisansında yer alan kulüp adı kaydının başka bir kulüp adına değiştirilmesi işlemini,

ü) Vize: Sporcunun ilgili sezon için Federasyon faaliyetlerine katılabilmesine imkan veren izin işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Altyapı Liglerinde ve Bölgesel Liglerde Yer Alan sporcularla İlgili Hükümler

Altyapı liglerinde ve bölgesel liglerde sporcu lisansı

MADDE 5- (1) Voleybol spor dalında lisans sahibi olabilmek için 8 ile 48 yaş aralığında bulunmak zorunludur.

(2) Lisans başvurusu, aşağıdaki belgelerle birlikte kulübün bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yapılır;

a) Ferdi lisans için 1, kulüp lisansa için 2 adet güncel vesikalık fotoğraf,

b) 18 yaşından küçükler için veli/vasi izin belgesi (Ek-1).

1- Veli izin belgesi e-Devlet üzerinden de düzenlenebilir.

c) Voleybol oynamaya ve yarışmalara katılmaya engel bir durumunun olmadığına dair sağlık raporu

ç) Kulüpten alınan ve sporcunun kulüple ilişkisini gösteren belge (Ek-9)

(3) Sporcu lisansları Bakanlık bilişim sistemi üzerinden il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir.

Sporcu lisans işlemleri

MADDE 6- (1) Sporcu lisansına sahip olmak isteyenler, 5’ inci maddede yer alan şartlar taşımak kaydıyla il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Başvuru kartlarını taşıyan ve gerekli belgeleri ibraz eden kişilerin sporcu lisansa kayıtları yapılır.

(2) Sporcu lisansları Bakanlık bilişim sistemi üzerinden il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir.

Sporcu lisansı dönüşüm işlemleri

MADDE 7- (1) Sporcu lisansının kulüp veya ferdi lisansa olarak düzenlenmesi esas olup, lisans dönüşüm işlemleri aşağıdaki esaslar dahilinde gerçekleştirilir.

(2) Adına ilk defa ferdi sporcu lisansa düzenlenen bir sporcu, hiç beklemeksizin sporcu lisansını kulüp lisansına dönüştürebilir.

(3) Kulüp lisansına sahip sporcular yarışmalara katılmış olsalar bile her zaman kulübün muvafakati ile ya da muvafakati yoksa muvafakat bedelini ödemek şartıyla kulübünden ayrılarak kulüp lisanslarını ferdi lisansa dönüştürebilirler.

(4) Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştüren ve tekrar kulüp lisansına dönüştürmek isteyen sporcular, o sezon bitmeden dönüşüm işlemi gerçekleştiremezler.

(5) Dönüşüm işlemleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

Vize işlemleri

MADDE 8- (1) Sporcunun, voleybol müsabakalarına katılabilmesi için lisansını ilgili sezonda vize ettirmesi gerekir.

(2) Vize işlemleri her sezon Bakanlık bilişim sistemi üzerinden il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

(3) Vize işleminin yapılması için sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya engel bir durumunun olmadığına dair sağlık raporu ve vize işleminin yapılabileceğine dair yazılı veli/vasi izni alınır.

Transfer işlemleri

MADDE 9- (1) Sporcular, lisanslı bulundukları spor kulüplerinden Talimatta belirtilen şartlara uymak suretiyle bir sezonda bir defa transfer yapabilirler. Talimatın 10.1-11.1 ve 39.1 maddeleri istisnadır.

(2) Deplasmanlı ligler dışında kalan liglerde geçici transfer hükümleri uygulanmaz.

(3) Altyapı liglerindeki tüm transfer işlemlerinde transfer sözleşmesi (Ek-2) imzalanması zorunludur.

(4) Sözleşme şartlarına ve Talimat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla transfer sözleşmesine özel şartlar konulabilir.

(5) Transfer işleminin yapılması için sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya engel bir durumunun olmadığına dair sağlık raporu alınır.

(6) Transfer işlemleri, Bakanlık bilişim sistemi üzerinden il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Transfer Türleri ve İstenecek Belgeler

Olağan transfer

MADDE 10- (1) Sporcu, mevcut kulübünden muvafakat belgesi (Ek-3) alması, transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar hariç resmi yarışmalarda kulübünü fiilen temsil etmediğine dair il müdürlüğü ve/veya federasyondan onaylı taahhütname (Ek-4) sunması ve transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi imzalaması şartıyla her zaman transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Kulüp lisansının o sezon için vize edilmiş olması ve sporcunun müsabaka listesinde adının bulunması transfer işlemi gerçekleştirmesine engel değildir.

b) Kulüp muvafakatiyle yapılacak transferde 18 yaşından küçük olan sporcular için 1’ inci maddede sayılan belgelere ek olarak veli/vasi izin belgesi (Ek-1) istenir.

c) Kulüpler, verdikleri muvafakat belgesine hangi kulüp için muvafakat verildiğine dair ibare

(2) Kulüp lisansı aralıksız olarak iki sezon üst üste vize edilmeyen sporcunun il/ilçe müdürlüğüne yapacağı talep doğrultusunda herhangi bir bedel ödemeksizin kulübüyle bağlantısı kesilir ve sporcu istediği bir kulübe transfer olabilir.

(3) Sporcu, kulübünün iki sezon üst üste sporcunun yaşına uygun kategoride faaliyetlere katılmaması halinde transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar hariç resmi yarışmalarda kulübünü fiilen temsil etmediğine dair il müdürlüğü ve federasyondan onaylı taahhütname sunmak ve ilişiksiz belgesi almak şartıyla transfer işlemi gerçekleştirebilir. Bu halde mevcut kulübün muvafakati aranmaz ve mevcut kulübe muvafakat bedeli ödenmez.

(4) Kulübün muvafakati olmadan gerçekleştirilecek transferde 18 yaşından küçük olan sporcular için 3’ üncü sayılan belgelere ek olarak veli/vasi izin belgesi (Ek-1) istenir.

İstisnai transfer

MADDE 11- (1) Lisanslı olduğu kulübün bulunduğu ilin dışında bir ildeki yükseköğretim kurumunda öğrencilik hakkını kazanan ya da yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcular mevcut kulübünün muvafakati aranmaksızın muvafakat bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontu, kayıt belgesini, transfer eden kulüp ile imzaladığı sözleşmeyi ve ilişiksiz belgesini ibraz etmek şartıyla yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilir.

Muvafakat bedeli sporcunun o kulüpte aralıksız lisanslı olduğu sezon sayısı ile çarpılarak bulunur.

a) Uzaktan öğretim veren eğitim durumları yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarının dışındadır.

b) Fakülteye veya yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer işlemi gerçekleştiren sporcularda taahhütname aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular kesin kayıt tarihlerinden itibaren 6 ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak zorundadır.

c) Fakülteye veya yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer işlemi gerçekleştiren sporcu eski kulübün izni olmadan, transfer işlemini gerçekleştirdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile il dışı transfer işlemi gerçekleştiremez.

ç) Kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler bu tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve eski kulübün iznini almadan il dışı transfer işlemi yapamazlar.

d) Her sporcu bu yolla transfer hakkını 22 yaşını tamamlayıncaya kadar ve/veya yalnızca bir kere

e) Tek tip sözleşme imzalayan sporcular bu haktan faydalanamaz ancak kulüplerinin kabulü ile geçici transfer hakkını

(2) İlköğretim veya liseye giriş sınavı sonucunda il değiştirmek zorunda kalan öğrenciler ile velisi/vasisinin emekli olması, naklen atanma veya iş değişikliği yapması nedeniyle bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ilköğretim ve lise öğrencileri, mevcut kulübünün muvafakati aranmaksızın muvafakat bedelini kulübüne ödediğine dair dekontu, velinin/vasisin atanmasını, iş naklini ya da emekliliğini veya velinin/vasinin ikametgâh durumunu gösterir belgeyi, transfer eden kulüp ile imzaladığı sözleşmeyi ve ilişiksiz belgesini ibraz etmek şartıyla il dışı transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Muvafakat bedeli sporcunun o kulüpte aralıksız lisanslı olduğu sezon sayısı ile çarpılarak bulunur.

b) Bu haktan yararlanarak il dışı transfer işlemi gerçekleştiren sporcu kulübü eski kulübünün izni olmadan transfer yaptığı tarihten itibaren bir yıl süre ile il dışı transfer yapamaz.

Yabancı uyruklu oyuncular

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu sporcuların ülkemiz altyapı kulüpleri adına lisans çıkarabilmeleri için aşağıda sayılan tüm belgelerin Türkçe çevirileriyle birlikte il/ilçe müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

a) Sporcunun pasaportunun noter tasdikli sureti,

b) Sporcuya ait yabancı kimlik numarası,

c) Sporcunun ülkemizde bir eğitim kurumunda kayıtlı olduğuna dair yazı,

ç) Sporcunun ve varsa aile bireylerinin ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet ettiklerine dair belge veya en az 1 yıllık oturma izinleri,

d) Sporcu kendi ülkesinde lisanslı sporcu ise ülke federasyonundan alacağı izin belgesi; lisanslı değilse lisanslı ve kayıtlı olmadığına dair ülke federasyonundan alacağı yazı,

e) Sporcu ile kulüp arasında imzalanan transfer sözleşmesi.

(2) Yabancı uyruklu sporcunun ülke federasyonu izni yok ise başvuru evrakları il müdürlüğü aracılığıyla Federasyona gönderilir ve Federasyon tarafından ülkesinden izin alınır.

(3) Federasyon Teknik Kurulu tarafından milli takımlarda görev alabileceği yönünde önerilen ve Federasyon Yönetim Kurulunca uygun görülen Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan sporcular, ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet ettiklerine dair belge veya en az 1 yıllık oturma izinlerini sunmak ve bulundukları ildeki bir eğitim kurumunda kayıtlı olmak şartıyla lisanslı olabilir altyapı kategorilerinde yer

(4) Bölgesel liglerde yabancı uyruklu oyuncu yer

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Deplasmanlı Liglerde Yer Alan Sporcularla İlgili Hükümler

Deplasmanlı liglerde sporcu lisansı

MADDE 13- (1) Voleybol spor dalında lisans sahibi olabilmek için 8 ile 48 yaş aralığında bulunmak zorunludur.

(2) Salon voleybol müsabakalarında sporcular bir kulüp adına lisanslı olmak, plaj, kar ve buna benzer voleybol müsabakalarına katılacak sporcular ferdi sporcu lisans almak zorundadır.

(3) Lisans başvurusu aşağıdaki belgelerle birlikte kulübün bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yapılır;

a) Ferdi lisans için 1, kulüp lisansı için 2 adet güncel vesikalık fotoğraf,

b) 18 yaşından küçükler için veli/vasi izin belgesi (Ek-1).

1 – Veli izin belgesi e-Devlet üzerinden de düzenlenebilir.

c) Voleybol oynamaya ve yarışmalara katılmaya engel bir durumunun olmadığına dair sağlık raporu

(4) Sporcu lisansları Bakanlık bilişim sistemi üzerinden il/i1çe müdürlükleri tarafından düzenlenir.

(5) Lisans işlemlerinde bedel alınmayacaktır.

Sporcu lisansa dönüşüm işlemleri

MADDE 14- (1) Sporcu lisanslarının kulüp veya ferdi lisansı olarak düzenlenmesi esas olup, lisans dönüşüm işlemleri aşağıdaki esaslar dahilinde gerçekleştirilir.

(2) Adına ilk defa ferdi sporcu lisansa düzenlenen bir sporcu, hiç beklemeksizin sporcu lisansını kulüp lisansına dönüştürebilir.

(3) Kulüp lisansına sahip sporcular müsabakalara katılmış olsalar bile her zaman kulübün muvafakati ile ya da muvafakati yoksa muvafakat bedelini ödemek şartıyla kulübünden ayrılarak kulüp lisanslarını ferdi lisansa dönüştürebilirler.

(4) Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştüren ve tekrar kulüp lisansına dönüştürmek isteyen sporcular, o sezon bitmeden dönüşüm işlemi gerçekleştiremezler.

(5) Dönüşüm işlemleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

Vize işlemleri

MADDE 15- (1) Sporcunun, voleybol müsabakalarına katılabilmesi için lisansını ilgili sezonda vize ettirmesi gerekir.

(2) Vize işlemleri aşağıdaki tarihler arasında Bakanlık bilişim sistemi üzerinden il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

a) Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi 1 Temmuz — 20 Eylül

b) Türkiye Ligi 1 Temmuz — 20 Eylül

c) Türkiye 2. Ligi 1 Temmuz – 31 Aralık, ç) Bölgesel Ligi 1 Temmuz-30

d) Vize işlemlerinde alınacak bedeller Ek-5 ‘de belirtilmiştir.

Sultanlar/Efeler Ligi ve 1. Liglerde yer alan sporcu ve kulüplerden istenen belgeler

MADDE 16- (1) Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve 1. Liglerinde müsabakalara katılacak kulüpler ve sporculardan aşağıda sayılan belgeler istenir.

a) Efeler/Sultanlar Ligi kulüpleri için sporcu kulüp arasında imzalanacak tek tip sözleşme (Ek-6),

b) Lig Kulüpleri için sporcu kulüp arasında imzalanacak tek tip sözleşme veya transfer sözleşmesi,

c) Sporcunun noterden tasdikli imza sirküleri, yabancı oyuncuların pasaportlarında ve Türk vatandaşı oyuncuların yeni kimlik kartlarında yer alan imzaların yeterli görülmesi halinde ayrıca imza sirküsü istenmeyebilir,

ç) Sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya engel bir durumunun olmadığına dair sağlık raporu,

d) Kulüp Yönetim Kurulunun sporcu lisans işlemlerini yapmaya, sözleşme imzalamaya yetkili kıldığı kişi veya kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, kulüp tarafından aksi bildirilene kadar mevcut yönetim kurulu kararları geçerli olacaktır.

e) Bir adet vesikalık fotoğraf,

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

g) Sporcu transfer oluyor ise eski kulübünden alınan muvafakat belgesi (Ek-3). Serbest transfer hakkına sahip olan sporcular için muvafakat belgesi

(2) İl/ilçe müdürlükleri yukarıdaki belgelerin yerine başka hiçbir belgeyi kabul etmez.

(3) 2 (iki) nüsha olarak hazırlanıp Federasyon tarafından tasdik edilen sözleşmenin bir nüshası kulübe Kulüp kendisine verilen nüshanın onaylı bir örneğini sporcuya vermek zorundadır.

(4) Sözleşmelere kulüp ve sporcu arasında mutabık kalman özel şartlar ilave Sözleşmelerin her sayfası kulüp yetkilisi, sporcu ve varsa sporcu menajeri tarafından imzalanır, her iki sayfasına da kulüp tarafından kaşe vurulur.

(5) Vize işlemleri için bu maddenin fıkrasının (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

Türkiye 2. Liglerinde yer alan sporcu ve kulüplerden istenen belgeler

MADDE 17- (1) Türkiye 2. Liginde müsabakalara katılacak kulüpler ve sporcularından aşağıda belirtilen belgeler istenir:

a) Sporcu ve kulüp arasında imzalanan tek tip sözleşme veya transfer sözleşmesi,

b) Sporcu ile kulüp arasında transfer sözleşmesi veya tek tip sözleşme imzalanmış ise sporcunun noterden tasdikli imza sirküleri. Oyuncuların yeni kimlik kartlarında yer alan imzaların yeterli görülmesi halinde ayrıca imza sirküsü istenmeyebilir,

c) Reşit olmayan sporcular için kulüp tarafından onaylanmı3 veli izin belgesi,

ç) Sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya engel bir durumunun olmadığına dair sağlık raporu,

d) Kulüp Yönetim Kurulunun sporcu lisans işlemlerini takip ve imzaya yetkili kaldığı kişi veya kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, kulüp tarafından aksi bildirilene kadar mevcut yönetim kurulu kararlar geçerli olacaktır.),

e) Bir adet vesikalık fotoğraf,

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

g) Sporcu transfer oluyor ise eski kulübünden alınan muvafakat belgesi, serbest transfer hakkına sahip olan sporcular için muvafakat belgesi

(2) 2 (iki) nüsha olarak hazırlanıp Federasyon tarafından tasdik edilen sözleşmenin bir nüshası kulübe Kulüp kendisine verilen nüshanın onaylı bir örneğini sporcuya vermek zorundadır.

(3) Sözleşmelere kulüp ve sporcu arasında mutabık kalman özel şartlar ilave Sözleşmelerin her sayfası kulüp yetkilisi, sporcu ve varsa sporcu menajeri tarafından imzalanır, her iki sayfasına da kulüp tarafından kaşe vurulur.

(4) İl/i1çe müdürlükleri yukarıdaki tüm bu belgelerin yerine başka hiçbir belgeyi kabul

(5) Vize işlemleri için yukarda sayılanlardan bu maddenin fıkrasının (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istemez.

Yabancı uyruklu sporcuların lisans ve vize işlemleri

MADDE 18— (1) Türkiye liglerinde yer alacak yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve sözleşme işlemlerinde, yerli sporcular için istenen belgelere ek olarak aşağıda belirtilen belgeler de istenir;

a) Pasaport fotokopisi,

b) Yabancı kimlik numarası,

c) Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya engel bir durumunun olmadığına dair sağlık raporu,

ç) Kulüplerin yabancı uyruklu sporcunun transferi ile ilgili olarak FIVB ve CEV ’den aldıkları transfer sertifikası,

d) Yabancı sporcuların ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet ettiklerine dair belge veya en az bir yıllık ikamet izin belgesi.

Transferin temel prensipleri

MADDE 19- (1) Sporcular, lisanslı bulundukları kulüplerinden muvafakat belgesi almak ve Talimatta belirtilen şartlar yerine getirmek koşuluyla başka kulüplere transfer olabilirler.

(2) Transfer işlemlerinde alınacak bedeller Ek-5’ de belirtilmiştir.

(3) Sözleşme süresi biten sporcu Talimatın 1’ inci maddesindeki şartları yerine getirir ise muvafakat belgesi almak zorunda değildir.

(4) Deplasmanlı liglere katılan bir kulüp adına lisansı çıkan sporcunun deplasmanlı liglere katılmayan bir başka kulübün alt yapı, bölgesel lig ya da yerel lig takımına transfer olabilmesi için lisanslı olduğu kulüp takımıyla müsabakaya çıkmamış olması Kulüp lisansının o sezon için vize edilmiş olması ve sporcunun müsabaka listesinde adının bulunması transfer işlemi gerçekleştirmesine engel değildir. Bu durumdaki sporcular sezonda resmi müsabakalarda kulübünü temsilen yer almadığına dair il müdürlüğü ve Federasyon onaylı taahhütname (Ek-4) alırlar. Fiilen müsabakalarda yer alan sporcular transfer işlemi gerçekleştiremez.

(5) Talimatta belirlenmiş olan transfer tarihleri içinde lisansa çıkmamış veya herhangi bir kulüple sözleşme imzalamamış veya serbest transfer hakkına sahip olan sporcular, geçici transfer süresi bitimine kadar diledikleri kulüple anlaşabilirler, ancak bu sporcular geçici transfer dönemi içinde dahi geçici transfer hakkından

Transfer tarihleri

MADDE 20- (1) Transfer işlemleri aşağıdaki tarihler arasında yapılır.

a) Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi için 1 Temmuz- 20 Eylül,

b) Türkiye Ligi için 1 Temmuz- 20 Eylül,

c) Türkiye Ligi için 1 Temmuz-31 Aralık,

ç) Deplasmanlı Türkiye Ligleri dışında kalan ligler için 1 Temmuz-30 Haziran,

d) Bölgesel Lig için 1 Temmuz-30 Haziran,

e) Geçici Transfer için 1 Eylül-31 Ocak,

f) Yabancı sporcu için 1 Temmuz-31

Tek tip sözleşme ve transfer sözleşmesinin ana hatları

MADDE 21 — (1) Transfer sözleşmeleri 1 (bir) yıldan uzun olamaz.

(2) Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve Liglerinde yer alan kulüpler, 18 yaşını doldurmuş tüm sporcuları ile sözleşme yapmak zorundadır.

Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. ve 2. Liglerinde yer alan kulüpler, istedikleri takdirde 18 yaşını doldurmamış sporcuları ile de sözleşme yapabilirler.

(3) Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alan kulüplerin, sporcuları ile tek tip sözleşme imzalayarak bu sözleşmeleri Federasyona sunması

(4) Türkiye Liglerinde yer alan kulüplerin, sporcuları ile transfer sözleşmesi veya tek tip sözleşme imzalaması ve bu sözleşmeleri Federasyona sunması zorunludur. 1. liglerde transfer sözleşmesi imzalayan sporcular, sezon sonunda bedelsiz olarak serbest kalırlar.

(5) Türkiye Liglerinde yer alan kulüplerin, sporcuları ile tek tip sözleşme veya transfer sözleşmesi imzalaması ve bu sözleşmeleri Federasyona sunması zorunludur. 2. liglerde transfer sözleşmesi imzalayan sporcular, 22 yaşını doldurduktan sezonun sonunda bedelsiz olarak serbest kalırlar.

(6) Tek tip sözleşmede yer alan bütün ödemeler net değerleri göstermek zorundadır. Tek tip sözleşme şartlarına ve Talimat hükümlerine uygun olmayan sözleşmeler onaylanmaz. Kulüpler, Sözleşme tutarından doğan tüm mali vecibeleri yerine getirmek zorundadır.

(7) Tek tip sözleşme en fazla 5 (beş) yıl, transfer sözleşmesi ise en fazla 1 (bir) yıl süreli Yabancı uyruklu sporcuların sözleşme süresi transfer sertifikasında yazılı süreden uzun olamaz.

(8) Tek tip sözleşme ve transfer sözleşmelerinin bitiş tarihlerinin yerli oyuncular için 31 Mayıs, yabancı oyuncular için transfer sertifikasında belirtilen süre olarak belirtilmesi

(9) Bir yıldan uzun süreli tek tip sözleşmelerde her yılın net ödeme tutarı ve ödeme planının açık olarak belirtilmesi Bu bilgileri içermeyen sözleşmeler tasdik edilmez.

(10) Taraflar sözleşme şartlarına ve Talimat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tek tip sözleşmeye ve transfer sözleşmesine özel şartlar

(11) Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligatı Tebligat Kanunu hükümlerine göre sözleşmede gösterilen adreslerine yapılır. Taraflar, adreslerinde olabilecek değişikliği taahhütlü birer mektupla birbirlerine ve Federasyona bildirmeye Taraflar, bildirilmeyen adres değişikliklerinden dolayı doğan talepte bulunamazlar.

(12) Her sözleşmeli sporcu geçici transfer hariç bir sezonda yalnız bir sözleşme Her ne şekilde ve sebeple olursa olsun, aynı sezon içinde birden fazla spor kulübüyle sözleşme imzalayan sporcular için bir yıl süreyle adlarına lisans işlemi yapılmaz, ayrıca bu sporcular il disiplin kuruluna sevk edilir. Talimatın 26.7. ve 39.3’ üncü maddeleri istisnadır.

(13) Kulüpler ve sporcular arasında tek tip sözleşme ve transfer sözleşmesi haricinde özel nitelikte sözleşme imzalandığı tespit edilir ise kulüp tek tip sözleşme veya transfer sözleşmesi ile özel sözleşme arasındaki fark üzerinden Federasyona yatırılması zorunlu bedelleri tamamlamak zorundadır. Aksi halde bu bedel kulübün Federasyondan olan alacaklarından mahsup edilebilir, kulübe transfer yasağı getirilebilir, sporcunun lisansa askıya alınabilir ve taraflar hakkında disiplin işlemi başlatılabilir.

(14) Tek Tip Sözleşmelerde, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümünde Federasyon Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu tek tip sözleşmeden kaynaklanan ücret alacağı konusunda sadece sporcunun kulüpten alacaklı olduğu yönünde karar verir, bedel tespiti yapmaz.

(15) 18 yaşını doldurmamış sporcuların velileri ile imzalanan tek tip sözleşmeler, sporcuyu reşit olana kadar bağlar. Bu nitelikteki sözleşmelerde kulüp, 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren 1 ay içerisinde noter kanalı ile sporcuya yeni sözleşme imzalamaya davet etmek zorundadır. Kulüp ile sporcu arasında imzalanan yeni sözleşme imza tarihinden itibaren 15 gün içinde Federasyona sunulmak zorundadır. Süresinde bildirilmeyen sözleşmeler geçerli değildir. Sözleşme imzalamaya davet edilmeyen sporcu muvafakat bedelini ödeyerek serbest transfer hakkına sahip Muvafakat bedeli, sporcunun o kulüpte aralıksız lisanslı bulunduğu sezon sayısı ile çarpılarak bulunur.

Tek tip sözleşme imzalayan sporcuların transfer koşulları

MADDE 22- (1) Sözleşmeli oldukları süre buyunca sporcuların SGK mevzuat hükümleri gereğince sigorta ettirilmesi ve takibinin yapılması kulübün kesin sorumluluğundadır. Sözleşme hükümleri uyarınca SGK prim ödemelerinin mevzuat hükümlerine uygun ödenmediğini belgeleyen her sporcu sözleşme süreleri bitmemiş olsa dahi sezon sonunda Talimatın 30.3’ üncü maddesindeki koşulların oluşması halinde Federasyon kararı ile bedelsiz olarak serbest kalır.

(2) Sözleşmeleri sona eren serbest transfer dönemindeki sporcular, 1’ inci madde hükümlerine uymak şartıyla serbest kalır ve belirlenmiş olan transfer tarihleri içinde dilediği kulüple sözleşme imzalayabilirler.

(3) Kulübün 15 Temmuz tarihine kadar (15 Temmuz dâhil) noter kanalı ile sözleşmeye davet etmediği sporcusu Federasyon kadarıyla serbest kalır.

(4) Kulüp sporcusunun bedelsiz serbest kalmasını istemiyorsa, 15 Temmuz mesai bitimine kadar noter kanalı ile sporcusunu en az son yıl ödediği bedeli teklif etmek suretiyle yazılı olarak sözleşmeye davet etmek zorundadır. Kulüp, son sözleşme bedelini teklif etmek suretiyle sözleşme yapmaya davet etme hakkını o sporcu için sadece bir kere

(5) Sporcu, kulüp kendisini sözleşmeye davet ettiği hâlde gitmez veya kulübün önerdiği miktarı kabul etmezse şartlarının uygun olması halinde Talimatın 1’ inci madde hükümlerine uygun olarak serbest transfer hakkım kullanabilir. Şartların 23.1’ inci maddeye uygun olmaması halinde sporcu kulübün belirlediği bedeli ödeyecek serbest transfer hakkına sahip olur.

(6) Tek tip sözleşme imzalayan sporcular, sözleşme süreleri içinde tarafların sözleşmeyi karşılıklı sona erdirmesi ile sözleşme bitimini beklemeksizin 31 Aralık tarihine kadar 1 transfer daha yapabilir.

Serbest transfer dönemindeki sporcuların transfer şartları

MADDE 23- (1) Serbest transfer dönemi, 22 yaşının doldurulduğu tarihte başlar. Son sözleşmenin tarafı kulüp ile sözleşme yenilemeyen/imzalamayan sporcular, kulüplerinden ayrılabilmek için;

a) 22 yaşını doldurdular ise son bir yıllık transfer tutarının 2 katı kadar,

b) 23 yaşını doldurdular ise son sözleşmelerinde yer alan transfer tutarı kadar,

c) 24 yaşını doldurdular ise son sözleşmelerindeki transfer tutarının yarısı kadar bedeli öderler.

(2) 25 yaşını dolduran sporcular bedelsiz olarak serbest kalırlar.

(3) Serbest transfer dönemi içerisindeki Lig takımı oyuncuları kulüpleriyle transfer sözleşmesi imzalamışlarsa sezon sonunda herhangi bir bedel ödemeksizin serbest kalırlar.

(4) Serbest transfer yaşını doldurduktan sonra sporcuların serbest kalmasını engelleyen her türlü hüküm geçersizdir.

(5) Serbest transfer yaşını doldurmamış sporcular, kulüplerinden muvafakat belgesi almak suretiyle transfer yapabilirler.

İstisnai transfer şekilleri ve istenecek belgeler

MADDE 24- (1) Lisanslı olduğu kulübün bulunduğu ilin dışında bir ildeki yükseköğretim kurumunda öğrencilik hakkını kazanan ya da yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcular mevcut kulübünün muvafakati aranmaksızın muvafakat bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontu, kayıt belgesini, transfer eden kulüp ile imzaladığı sözleşmeyi ve ilişiksiz belgesini ibraz etmek şartıyla yüksek öğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Tek tip sözleşme imzalayan sporcular bu haktan faydalanamaz ancak kulüplerinin kabulü ile geçici transfer hakkını kullanabilirler.

b) Uzaktan öğretim veren eğitim kurumları yukarıda belirtilen eğitim kurumlarının dışındadır.

c) Fakülteye veya yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer işlemi gerçekleştiren sporcularda taahhütname aranmaz.

ç) Kesin kayıt yaptıran sporcular kesin kayıt tarihlerinden itibaren 6 ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak zorundadır.

d) Her sporcu bu yolla transfer hakkını 22 yaşını tamamlayıncaya kadar ve/veya yalnızca bir kere kullanabilir.

e) Bu haktan yararlanarak transfer yapan sporcular; ilişik kestikleri ildeki başka bir spor kulübüne iki yıl içerisinde transferlerinin söz konusu olması hâlinde eski kulüplerinden muvafakat almak zorundadırlar.

f) Fakülteye veya yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer işlemi gerçekleştiren sporcu eski kulübün izni olmadan, transfer işlemini gerçekleştirdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile il dışı transfer işlemi gerçekleştiremez.

g) Kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler bu tarihten itibaren bir yt1 geçmeden ve eski kulübün iznini almadan il dışı transfer işlemi yapamazlar.

(2) İlköğretim veya liseye giriş sınavı sonucunda il değiştirmek zorunda kalan öğrenciler ile velisi/vasisinin emekli olması, naklen atanma veya iş değişikliği yapması nedeniyle bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ilköğretim ve lise öğrencileri, mevcut kulübünün muvafakati aranmaksızın muvafakat bedelini kulübüne ödediğine dair dekontu, velinin/vasinin atanmasını, iş naklini ya da emekliliğini veya velinin/vasinin ikametgâh durumunu gösterir belgeyi, transfer eden kulüp ile imzaladığı sözleşmeyi ve ilişiksiz belgesini ibraz etmek şartıyla il dışı transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Tek tip sözleşme imzalayan sporcular bu haktan yararlanamaz, ancak kulüplerinin kabulü şartı ile geçici transfer hakkını kullanabilirler.

b) Muvafakat bedeli sporcunun o kulüpte lisanslı olduğu sezon sayısı ile çarpılarak bulunur.

c) Bu haktan yararlanarak il dışı transfer işlemi gerçekleştiren sporcu kulübü eski kulübünün izni olmadan transfer yaptığı tarihten itibaren bir yıl süre ile il dışı transfer yapamaz.

(3) Yetenek seçmelerinden geçirilerek Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesine kaydı yapılan sporcuların lisanslan TVF Spor Lisesi Voleybol İhtisas Kulübü adına çıkabilir çıkarılabilir. Bu durumdaki sporcuların TVF Spor Lisesi Voleybol İhtisas Kulübüne transferinde muvafakat bedeli ödenmez ve aileleri ikamet değiştirmese dahi kulüp muvafakati aranmaz.

Geçici transfer

MADDE 25- (1) Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. ve 2. Liginde yer alan kulüpler adına lisans işlemlerini tamamlamış bir sporcu, kulübünün geçici muvafakat belgesi vermesi (Ek-7) ile geçici transfer yapabilir.

(2) Geçici transferde alınacak bedeller Ek-5’ de belirtilmiştir.

(3) Geçici transfer ile Türkiye Liglerinde herhangi bir takıma gidecek sporcu ile yeni kulübü arasında sözleşme yapılması ve yapılan sözleşmenin il/ilçe müdürlüğü veya Federasyona ibrazı zorunludur.

(4) Bir sporcunun geçici transfer tarihinden önce kulübü adına resmî müsabakalarda oynamış olması, geçici transfer yapmasına engel değildir.

(5) Geçici transfer yolu ile yapılan transferler oynanan sezon ile sınırlıdır.

(6) Geçici transfer yapan sporcular, sezon sonunda eski kulüplerine dönerler; eski kulüplerinin lisanslı sporcusu işlemi görürler ve sözleşme hükümlerine

(7) Her sporcu geçici transfer hariç bir sezonda yalnız bir transfer Ancak Talimatın 26.7 ve. 39.3’ üncü maddeleri istisnadır.

(8) Geçici transfer olan sporcuların SGK prim bedellerini mevzuat hükümleri gereğince geçici transfer olduğu kulübü tam olarak öder. Sporcunun, kulübü ile imzalamış olduğu sözleşmeden doğan ödemeler ve vergi gibi mükellefiyetlerinin yerine getirilmesinden geçici transfer ile gittiği kulübü sorumludur.

(9) Geçici transfer hakkını kullanarak transfer yapan bir sporcu, yaşı müsait olsa dahi transfer olduğu kulübün alt yapısında yer alamaz.

(10) Bölgesel lig ve altyapı liglerinde yer alan sporcular geçici transfer hakkından faydalanamaz.

Sözleşmeli sporcu sayısı

MADDE 26- (1) Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alan her kulüp bir sezonda en çok 14 (on dört), 1. Liginde yer alan her kulüp bir sezonda en çok 16 (on altı) Türk vatandaşı tek tip sözleşmeli sporcuya yer verebilir.

(2) Türkiye Liginde yer alan kulüpler için sözleşme/lisans sayısı, yaş sınırı gözetilmeksizin ve transfer süresi içerisinde feshedilenler dahil en fazla 25 (yirmi beş)’ dir.

(3) Geçici transfer için yapılacak sözleşmeler bu sayılara dâhildir. Ancak, Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve Liglerinde normal transfer dönemi içerisinde sporcusunun geçici transferine izin veren kulüpler için geçici transferi yapılan sporculara ait sözleşmeler bu sayıya dâhil edilmez. Talimatın 28.2’ nci maddesi istisnadır.

(4) Feshedilen sözleşmeler toplam sözleşme sayısından düşülmez, resmi transfer dönemi içinde feshedilen sözleşmeler toplam sözleşme sayısına dâhil edilmez.

(5) Bu caddedeki sözleşme sayısı limitine ilişkin hüküm, askere alınan veya terhis olarak askerden dönen sporcular için uygulanmaz.

(6) Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve Ligi kulüpleri müsabaka kadrosunda yer alacak sporcularının 18 yaşını doldurmuş olanları ile sözleşme yapmak, 18 yaş altında olup sözleşme yapılmamış oyuncuları için Federasyon lisansı almak zorundadır.

(7) Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi Kulüpleri, aynı sezon için yabancı oyuncu lisansa çıkarmaz ise 28.1 inci maddede belirtilen 14 (on dört) Türk vatandaşı tek tip sözleşmeli sporcu sayısına 2 (iki) Türk vatandaşı sözleşmeli sporcu daha ekleyebilir.

a) Ayni takım Talimatta belirtilen geçici transfer süresi sonuna kadar yabancı oyuncu lisansa çıkarmak ister ise sözleşmeli veya lisanslı olup resmi müsabakalarda yer alan herhangi 2 Türk oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak fesih işlemi yapmak ve buna ilişkin belgeyi sunmak zorundadır.

b) 2 Türk oyuncu ile karşılıklı fesih yapıldığına ilişkin belge sunulmadan yabancı oyuncu lisansa çıkarılmaz.

c) Karşılıklı anlaşmak suretiyle kulüple ilişiği kesilen 2 Türk oyuncuya 31 Ocak tarihine kadar 1 transfer hakkı daha Ancak bu oyuncular geçici transfer hakkından faydalanmaz.

Yabancı uyruklu sözleşmeli sporcu sayısı

MADDE 27- (1) Deplasmanlı liglerde yer alacak takımların müsabaka kadrolarında bulunacak yabancı uyruklu sporcularında aranacak şartlar her sezon öncesi Federasyon Yönetim kurulunca belirlenecek bir bildiriyle ilan edilir. Sezon başı bildiri yayınlanmaması halinde bir önceki sezonki bildiri hükümleri geçerlidir.

(2) Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi kulüpleri, sadece uluslararası kulüp müsabakalarında oynatmak üzere kadrolarında diledikleri sayıda yabancı oyuncu Ancak, Türkiye Ligi müsabakalarına çıkacak takım kadrosu Federasyonca belirlenmiş olan yabancı sporcu sayısını aşamaz.

(3) Kulüpler, müsabaka kadrolarında yer alacak yabancı sporculara ile yaş haddine bakılmaksızın tek tip sözleşme imzalayarak bu sözleşmeyi Federasyona onaylatmak zorundadır. Aksi halde sporcuların lisansları çıkarılmaz ve kulüplerin FIVB veya CEV’ e bildirecekleri oyuncu listesi Federasyon tarafından

Sözleşme imzalanma zamanı

MADDE 28- (1) Kulüpler transfer edecekleri sporcularla Talimatta belirtilen tarihler arasında sözleşme imzalayabilirler.

(2) Kulüpler, o sezon için gençler yaş kategorisinde oynama hakkı olan sporcuları ile sözleşme sayısını aşmamak kaydıyla yılın her döneminde sözleşme Bu durumdaki sporcuların vize işlemleri sözleşme tarihinde yapılır.

(3) Hiçbir kulüpte lisansa olmayan sporcu, Türkiye Liglerinde takımı bulunan bir kulüple transfer dönemini beklemeden bir sonraki sezon için sözleşme imzalayabilir.

18 yaşını dolduran sporcuların sözleşmeli oyuncu olması

MADDE 29- (1) Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve 1. Ligi kulüpleri, 18 yaşını dolduran sporcularını sözleşme dönemine bakılmaksızın 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren 1 ay içinde noter kanalıyla sözleşme yapmaya davet etmek zorundadırlar. Aksi halde bu sporcular muvafakat bedeli ödeyerek serbest kalabilir. Muvafakat bedeli, sporcunun sözleşme imzalamaya davet edilmediği yıldan geriye doğru o kulüpte aralıksız lisanslı olduğu sezon sayısı ile çarpılarak bulunur.

(2) Bu durumdaki sporcular, kulüplerinin bulunduğu lig için belirlenmiş toplam sporcu sözleşme sayısından ayrı tutulur.

(3) Kulüpler, 18 yaşı dolan, kendilerinde lisanslı bulunan ve o yıl için tek tip sözleşme yapmadıkları sporcularından en fazla ikisiyle, sözleşme sayısını aşmamak şartı ile yılın her döneminde sözleşme Sezon içerisinde 18 yaşını dolduran sporcular için 26’ ncı maddedeki tek tip sözleşme sayısı aranmaz.

(4) Sporcu sözleşme imzalamaya davet edildiği tarihte geçici transfer ile başka bir takımda oynuyor ise sezon bitiminde davet eden kulüp ile sözleşme imzalamak zorundadır. Sporcu ile asıl kulübü arasında yeni sezon için imzalanan sözleşmenin 30 Temmuz tarihine kadar Federasyona sunulması zorunludur.

(5) Kulüpler, noter kanalıyla yapmış oldukları davet yazısının bir nüshasını Federasyona gönderirler.

(6) Kulübü tarafından sözleşmeye davet edilen bu statüdeki sporcular, kendilerine davet yapılıp yapılmadığını kulüplerinden takip etmeye ve davet yapıldı ise sözleşme yapmaya

(7) Sözleşmeye davet edildiği halde sözleşme imzalamaktan imtina eden sporcular, 21 yaşını doldurana kadar hiçbir kulüp ile anlaşma

(8) Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve liglerinde yer alan kulüpler tarafından sözleşme imzalamaya davet edilmeyen sporcular 18 yaşını doldurdukları sezon içinde geçici transfer dönemi sonuna kadar herhangi bir bedel ödemeksizin başka kulübe geçici transfer olabilirler. 18 yaşını doldurdukları sezonun sonunda ise muvafakat bedelini lisanslı oldukları kulübe ödeyerek transfer yapabilirler.

Kulüplerin sözleşmeden doğan yükümlülükleri

MADDE 30- (1) Federasyon tarafından onaylanan ve bir nüshası kendisine verilen sözleşmeyi imza karşılığı sporcuya teslim etmek,

(2) Sözleşmeli sporcularını 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre sigortalı yaptırmak ve Sözleşme süresince sporcularının sigorta primlerini yatırmak. Sporcuları ile transfer sözleşmesi yapan kulüpler bu madde kapsamında değildir.

(3) Sigorta primlerini sporcunun sözleşmesinde belirtilen ücretine karşılık gelir şekilde yatırmak, sigorta girişleri ve primleri sözleşme süresini kapsar şekilde ödemek. Aksi durumda başvuru yapan sporcunun kulübüne eksikliklerin tamamlanması için 7 günlük süre Süre içinde eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde bu sporcular sezon sonunda bedelsiz olarak serbest kalırlar.

(4) Hastalık ve sakatlığa dair maddelerdeki esaslar dâhilinde sporcunun sağlığı ile ilgilenmek, sporcunun meslek faaliyetlerinden doğan sakatlığı halinde muayene, ameliyat ve tedavi masraflarını sözleşme süresi bitse dahi ödemeye devam etmek, maç, antrenman, kamp ve seyahatlerde gerekli tedbirleri almak,

(5) Sporcunun fizik bakımından istenen seviyede tutulabilmesi için gerekli tüm tedbirleri almak,

(6) Sporcuların teknik bilgi alanında gelişmesini sağlamak,

(7) Bakanlık, Federasyon, il/ilçe müdürlüğünün her türlü talimat, bildiri ve kararlarını uygulamak,

(8) Sporcuların eğitimi ve sağlığı için belge almış teknik direktör, antrenör, masör ve doktor temin etmek

(9) Voleybol sporu ile ilgili lüzumlu spor malzemelerini temin etmek,

(10) Kendi ödül ve ceza kurallarını her sezon 30 Eylül tarihine kadar Federasyona göndermek ve İç Yönetmelik ve/veya Disiplin Mevzuatlarını imza karşılığında ya da noter aracılığıyla sporculara tebliğ etmek, (İç Yönetmelik ve/veya Disiplin Mevzuatlarını süresinde göndermeyen kulüplerin sporculara sezon içerisinde verecekleri para cezaları dikkate alınmaz. Mevzuatın, kulüpler tarafından sezon içerisinde değiştirilmesi halinde yapılan değişiklikler bir sonraki sezondan itibaren geçerli olur.),

(11) Sporcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, miktarları ve noterden onanmış karar örnekleriyle birlikte karar tarihini izleyen en geç 10 gün içinde sporcuya ve Federasyona göndermek (Sporcunun itirazı halinde verilen ceza kaldırılabilir veya değiştirilebilir.)

(12) Kadro dışı bıraktıkları sporcuların antrenman yapabilmeleri için en az bir antrenör nezaretinde, antrenman yapabileceği bir saha göstermek,

(13) Sözleşmeli sporculara Sosyal Güvenlik Kurumunca iş göremezlik ödeneği ödendiği sürece, kulübü tarafından ücret tediyesi yapılması mecburi değildir. Ancak, kurumca karşılanmayan kısım kulübü tarafından ödenir. Bu süre altı ayı geçemez.

(14) Sporcunun mesleki faaliyetlerinden doğan sakatlıklarında kulüp 13’ üncü maddede yer alan iş göremezlik ve maluliyet hallerindeki istisnalar dışında sözleşme süresince sporcunun ücretini ödemeye devam etmek,

Sporcuların sözleşmeden doğan yükümlülükleri

MADDE 31- (1) Bakanlık, Federasyon, il/ilçe müdürlüğü ve kulübün mevzuat, talimat ve kurallarını bilmek ve bunlara riayet etmek,

(2) Bakanlığın, Federasyonun, il müdürlüğünün, kulübün, idarecilerin, diğer sporcuların ve hakemlerin manevî şahsiyetini rencide edecek her türlü yazılı ve sözlü beyan ve davranışlardan kaçınmak,

(3) Kulübün yurt içinde ve yurt dışında yapacağı resmî ve özel her türlü voleybol müsabakalarına iştirak etmek,

(4) Antrenman ve çalışmalara düzenli olarak katılmak,

(5) Kulübün onayı olmadan herhangi bir sportif faaliyete katılmamak,

(6) Kulübün yapacağı maçlarda oynayabilmek ve kendisinden beklenen verimi ortaya koyabilmek için özel hayatına ve sağlığına gerekli dikkat ve özeni göstermek,

(7) Müsabakalara katılmak için kendisi tarafından yapılması gereken işlemleri takip etmek ve tamamlamak, gerekli belgeleri temin etmek,

(8) Oynadığı kulübün düzenlediği ve kendisinin gelişimine yönelik olan faaliyetlere katılmak,

(9) Müsabaka içinde ve dışında gerek kulüp arkadaşları ve gerekse diğer takım oyuncularına ve hakemlere karşı şikâyet ve cezayı gerektirecek her türlü hareketleri sakınmak,

(10) Hastalık ve sakatlık nedeni ile alınacak istirahat raporlarını, rapor tarihinden itibaren on gün (10 gün) içerisinde Kulübüne ve Federasyona bildirmek, bu bildirimi yapmayan sporcu hak talebinde bulunamaz.

Karşılıklı sona erdirme

MADDE 32- (1) Sözleşmenin anlaşmalı olarak sona ermiş sayılabilmesi için karşılıklı sona erdirme sözleşmesinin (Ek-8), yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde Federasyona gönderilmesi zorunludur.

(2) Bu suretle serbest kalan sporcu, Talimat çerçevesinde dilediği kulüple sözleşme imzalayabilir.

Kulübün fesih hakkı

MADDE 33- (1) Aşağıdaki hallerde kulüp sözleşmenin feshini talep eder;

a) Sporcunun, voleybol faaliyeti dışında vaki hastalık ve istirahat halinin 3 (üç) ayı geçmesi ve sporcunun ne sebeple olursa olsun, 15 (on beş) gün ve daha fazla bir müddetle kulübüyle irtibatını kesmiş olması,

b) Sporcuya aralıksız 3 (üç) ay müddetle hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezasının verilmesi.

Sporcunun fesih hakkı

MADDE 34- (1) Sözleşmesi gereğince kulüp tarafından yapılması gereken ödemelerin, ödeme bu tarihini takip eden 30 gün içinde yapılmamış olması halinde sporcu sözleşmesinin feshini isteyebilir.

(2) Sporcu, tek tip sözleşmeden doğan net maaş ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Kulüp hakkında transfer yasağı uygulanmasını talep edebilir. Bu durumda Federasyon kulübe göndereceği yazılı ihtar ile 10 gün içinde sözleşmenin feshine neden olan ödenmeyen net maaş yükümlülüğünü yerine getirmesini, aksi halde transfer yasağı uygulanabileceğini bildirir. Yazılı ihtara ve verilen süreye rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen ya da getirdiğini belgelendirmeyen kulübün başka bir sporcu ile sözleşme yapması veya ikinci lisans ile sporcu alması yasaklanır. Hakkında transfer yasağı verilmiş olan bir kulüp, transfer yasağına neden olan ödemeyi gerçekleştirdiğini sonradan belgeler yahut uyuşmazlığın tarafı sporcu tarafından ibra edilir veya talepten feragat edilir ise transfer yasağı kalkar.

Fesih ihbarı

MADDE 35- (1) Fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, noter kanalıyla karşı tarafa ihtarname keşide eder ve bunun bir örneğini Federasyona gönderir. Bu tebligata rağmen 10 gün gün içinde ihtarnamede belirtilen hususular yerine getirilmez ya da eksik yerine getirilerse sporcu serbest kalabilir.

(2) Bu konuda ilgilinin talebi üzerine Federasyon inceleme yapar ve karar

(3) Sözleşmesini fesihte tarafından haklı görülen sporcu, ilk transfer döneminde dilediği kulüple Talimat hükümlerine uygun olarak sözleşme imzalayabilir.

Askere alınan sporcular

MADDE 36- (1) Bir sporcu silahaltına alınarak askerî hizmete başladığında kendisi hakkında lisans ve vize işlemlerinin doğurduğu hukukî statü terhis süresine kadar askıya alınır.

(2) Sporcular, askerlik süresi içinde askeri güçlerin kulüplerinde ve takımlarında yer Ancak sözleşmeli sporculara askerlik hizmetleri süresince izin verilmesi halinde bu sporcular sadece sözleşmeli oldukları (kendi) takımlarında yer alabilirler ve Talimatta belirtilen haklardan yararlanabilirler.

(3) Bir kulüple ilişkisi olmayan sporcular, terhis sonrası müsabakalara katılmak kaydı ile diledikleri kulüple askerlik süresi içinde sözleşme imzalayabilirler.

(4) Terhis işlemi sezon içinde gerçekleşirse sporcunun askerî güç takımlarında yer almış olması aynı sezonda terhis sonrası kendi kulübünde veya sözleşme imzaladığı yeni kulübünde müsabakalara katılmasına engel olmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Muvafakat bedeli

MADDE 37- (1) Muvafakat bedelleri Ek-5’ de belirtilmiştir.

(2) Muvafakat bedeli sporcunun eski kulübüne yatırılır.

(3) Kulüpler verdikleri muvafakat belgelerine serbest bırakma dışında hangi kulüp için verildiği şerhini koyamazlar.

İsim değiştiren spor kulüpleri

MADDE 38- (1) İsim değiştiren kulüplerin sporcuları yeni kulübün sporculara olurlar.

(2) Bu halde sporcuların kulüp lisansları kulübün yeni ismine göre güncellenir.

Kapanan ve faaliyetlere katılmayan spor kulüpleri

MADDE 39- (1) Kapanan veya voleybol spor dalında faaliyetlere katılmayan kulüplerin sporcuları serbest kalırlar. Bu durumdaki kulüplerin sporculara sezon içerisinde eski kulüplerinin müsabakalarına katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden transfer olabilirler. Bu durumda muvafakat belgesi aranmaz.

(2) Deplasmanlı liglere katılmayan ya da sezon öncesi katılacaklarını beyan ederek fikstürde yer alan kulüpler daha sonra ligden çekildiklerinde veya çekilmiş sayıldıklarında transfer ettiği ya da vizesini yaptığı sözleşmeli sporcularının tümü geçici transfer dönemi sonuna kadar muvafakat bedeli ödemeden ve kulüp iznine gerek olmaksızın transfer Bu kulüplere geçici transfer yoluyla gelen sporcular, asıl kulüplerine geri dönerler anacak asıl kulüplerinde fiilen yarışmalara katılamazlar. Bu durumdaki sporcular asıl kulüpleriyle sözleşmeyi karşılıklı olarak feshederek transfer yapabilirler.

(3) Salon voleybolunda lisanslı olduğu kulübün plaj veya kar voleybolu branşının olmaması ya da plaj veya kar voleybolu branşı olduğu halde kulübün o sezon resmi müsabakalara katılmaması halinde sporcu aynı sezon müsabakalara katılmış olsa dahi kulübünün yazılı izni ile başka bir kulübün plaj veya kar voleybolu takımında yer alabilir.

Yurt dışına gidecek ve yurt dışından gelecek sporcular

MADDE 40- (1) Yurt dışında herhangi bir spor kulübüne kayıtlı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sporcuların Türkiye’deki spor kulüpleri adına lisans çıkarabilmeleri için, kayıtlı oldukları spor kulübünün bağlı bulunduğu ülke federasyonundan veya izin vermeye yetkili makamından muvafakat belgesi almaları zorunludur.

(2) Yabancı ülkelere gidecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sporcuların kulüplerinden muvafakat belgesi ve Federasyondan transfer sertifikası alması zorunludur.

(3) Federasyon, sporcunun kulübünden aldığı muvafakat belgesi ve/veya transfer sertifikasını, yeni kulübü ile yaptığı sözleşmeyi gördükten sonra FIVB ve/veya CEV’ e gönderilecek transfer sertifikasını imzalar ve sporcunun gideceği ülke federasyonuna hitaben belgesini düzenler.

(4) FIVB veya CEV, yurt dışına yapılan transferlerde transfer olacak sporcunun niteliklerine göre Federasyon lehine ücret tahakkuk ettirebilir.

(5) Yurt dışına giden sporcular Türkiye’ye döndüklerinde yurt dışına gittiği gün kulübünün sahip olduğu tüm haklar sakla olmak üzere Talimat hükümlerine göre işlem görürler.

Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcuların transfer işlemleri

MADDE 41- (1) Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular ilk sözleşmelerini yaptıkları dönemde hangi vatandaşlık haklarını kullanmak istediklerini noter kanalıyla beyan ederler ve o tarihten sonra il/i1çe müdürlüğü nezdindeki tüm işlemleri bu beyanlarına dayalı olarak yapılır. Herhangi bir nedenle ilk sözleşmelerini yaptıkları tarihte bu beyanı vermeyen birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular için işlemler ilk sözleşmelerini yaptıkları vatandaşlığa bağlı olarak sürdürülür ve hiçbir şekilde değiştirme yapılmaz.

(2) İlk sözleşmelerini yaptıkları tarihten sonra birden fazla vatandaşlık hakkı kazanan sporcular, ilgili ülkenin vatandaşlık hakkını kazandıklarını gösteren belgelerle birlikte Federasyon nezdindeki işlemlerini hangi vatandaşlığa bağlı olarak sürdüreceklerini, takip eden ilk sözleşme dönemi öncesinde noter kanalıyla bildirirler.

Talimatta yer almayan hususlar

MADDE 42- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçici MADDE 1- Bu Talimatın 34.2.2 maddesi 2019-2020 sezonu ve sonrası tek tip sözleşmelerden doğan ücret alacağı için uygulanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan talimat

MADDE 43- (1) 19/05/2006 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Voleybol Federasyonu Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatı, bu Talimatın yayım tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 44- (1) Bu Talimat, yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yürütülür.

Açıklama:

12.08.2021 tarihli ve 43 sayılı Bakanlık Onayı gereğince, Talimatın: 4 üncü maddesindeki “İlişiksiz Belgesi ve Tek Tip Sözleşme” tanımları değiştirilmiştir. 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına (ç) bendi ve bununla ilgili olarak Ek-9 belgesi eklenmiştir. 7 nci maddesinin (1) inci fıkrası değiştirilmiştir. 9 uncu maddesinin (1) ve (5) inci fıkraları değiştirilmiştir. 10 uncu maddesinin (1) ve (2) nci fıkraları değiştirilmiştir. 11 inci maddesinin (1) inci fıkrasına (e) bendi eklenmiştir. 12 nci maddesinin (l) inci fıkrası değiştirilmiştir. 14 üncü maddesinin (1) inci fıkrası değiştirilmiştir. 16 nci maddesinin (5) inci fıkrası değiştirilmiştir. 17. maddesinin (5) inci fıkrası değiştirilmiştir. 22 nci maddesinin (3,4 ve 6) ncı maddeleri değiştirilmiştir. 25. maddesinin (3) üncü fıkrası değiştirilmiştir. 39 uncu maddesinin (1) inci fıkrası değiştirilmiştir. 42 nci maddesinden sonra 1 numaralı geçici madde eklenmiştir.

Talimatı indirmek için Lütfen TIKLAYINIZ

Türkiye Voleybol Federasyonu TVF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022