Türkiye Basketbol Federasyonu TBF Sporcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

0
9377
Türkiye Basketbol Federasyonu TBF Sporcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022
Türkiye Basketbol Federasyonu TBF Sporcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

Türkiye Basketbol Federasyonu 2022 Yılı için TBF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği Talimatı

Aşağıdaki makalede 2022 yılı basketbol lisansı belgesi nasıl çıkarılır, vize, transfer ile ilgili talimatlar ve bilgiler bulunmaktadır.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve hanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesindeki spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılacak olan sporcuların lisans, vize ve transferi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesindeki spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılacak olan sporcuların lisans, vize ve transferi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Talimat; 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanı’nı

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı

c) Dönüşüm işlemi: Sporcu lisansında yer alan lisans türünün ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak değiştirilmesini,

ç) Federasyon: Türkiye Basketbol Federasyonu’nu (TBF),

d) FIBA: Uluslararası Basketbol Federasyonu’nu

e) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

f) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

g) İlişiksiz belgesi: Muvafakat bedelinin ödenmesi üzerine, sporcunun mevcut spor kulübü ile ilişkisinin kesildiğini tevsik eden ve il müdürlüğü tarafından onaylanan belgeyi,

ğ) Muvafakat bedeli: Sporcu ile transfer eden kulüp arasındaki sözleşmede veya Federasyon tarafından belirlenen ve sporcunun mevcut kulübüyle ilişkisini kesebilmesi için kulübe ödenen ücreti,

h) Muvafakat belgesi: Sporcunun, mevcut kulübü ile ilişkisinin kesilebileceğini tevsik eden onaylı belgeyi,

ı) Sağlık raporu: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliği tevsik eden belgeyi,

i) Sezon: 1 Temmuz-30 Haziran dönemini kapsayan tarih aralığını,

j) Spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tescili yapılan derneği,

k) Sporcu: Lisans verilen kişiyi,

l) Sporcu lisansı: Sporcunun spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalarına katılabilmesine imkan veren izin belgesini,

m) Talimat: Türkiye Basketbol Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatını,

n) Tek Tip Sözleşme: Üst liglerde yer alan sporcunun bir kulüp adına müsabakalara katılabilmesi için kulübü ile arasındaki şartları belirleyen anlaşmayı,

o) Transfer: Sporcunun lisansında yer alan kulüp adı kaydının başka bir kulüp adına değiştirilmesi işlemini,

ö) Transfer Sözleşmesi: Sporcu ile transfer eden kulüp arasında yapılan sözleşmeyi,

p) Üst Ligler: Federasyon tarafından ulusal düzeyde düzenlenen ligleri,

r) Vize: Sporcunun, ilgili sezon için federasyon faaliyetlerine katılabilmesine imkân veren izin işlemini,

İKİNCİ BÖLÜM

Sporcu Lisans İşlemleri

Sporcu lisansı

MADDE 5- (1) Basketbol spor dalında sporcu lisansı sahibi olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) 8 ila 85 yaş aralığında olmak,

(2) Sporcu lisans başvurusu aşağıdaki belgelerle birlikte il veya ilçe müdürlüğüne yapılır.

a) Son 6 ay içerisinde alınmış spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini gösteren sağlık raporu,

b) 18 yaşından küçükler için veli/vasi yazılı izin (Ek-1)

    1. Veli izin belgesi, e-Devlet üzerinden de düzenlenebilir.

c)3 adet güncel renkli vesikalık fotoğraf.

ç) Kulüpten alınan ve sporcunun kulüple ilişkisini gösteren belge. (Ek-2),

İçindekiler

Sporcu lisansı işlemleri

MADDE 6- (1) Sporcu lisansına sahip olmak isteyenler, 5 inci maddede yer alan şartlar taşımak kaydıyla il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Başvuru kartlarını taşıyan ve gerekli belgeleri ibraz eden kişilerin sporcu lisansı kayıtlar yapılır.

(2) Sporcu lisansı, il/ilçe müdürlükleri tarafından sezonun her döneminde düzenlenir.

Sporcu lisansı dönüşüm işlemleri

MADDE 7- (1) Sporcu lisansının ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak düzenlenmesi esas olup aşağıda belirlenen kurallar dâhilinde kulüpten ferdiye, ferdiden kulübe dönüştürülebilir.

a) Adına ilk defa ferdi lisans düzenlenen bir sporcu; hiç beklemeksizin ferdi lisansını kulüp lisansına dönüştürebilir.

b) Kulüp lisansına sahip sporcular, müsabakalara katılmış olsalar bile her zaman kulübünden ayrılarak, kulübün muvafakati ile ya da muvafakati yoksa muvafakat bedelini ödemek şartıyla, kulüp lisanslarını ferdi lisansa dönüştürebilir.

c) Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştürdükten sonra ferdi lisansını tekrar kulüp lisansına dönüştürmek isteyen sporcular, o sezon bitmeden dönüşüm işlemi gerçekleştiremez.

(2) Dönüşüm işlemleri, il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vize ve Transfer İşlemleri

Vize

MADDE 8- (1) Sporcunun, basketbol spor dalı faaliyetlerine yarışmalara katılabilmesi için lisansını ilgili sezonda vize ettirmesi gerekir.

(2) Vize işleminin yapılması için sporcudan spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini gösteren sağlık raporu alınır.

(3) Vize işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır.

(4) Lisansların, kulübün ilgili kategoride il birinciliği fikstüründe ilk hafta oynayacağı müsabaka tarihine kadar vize ettirilmesi veya ilk müsabaka tarihinden bir gün önceki tarihe kadar noter kanalıyla vizeye davet edilmesi Noter kanalıyla davet üst üste iki sezon için yapılabilir.

Transfer

MADDE 9- (1) Sporcunun başka bir kulüp adına basketbol spor dair faaliyetlerine veya yarışmalara katılabilmesi için transfer işlemi yapılması gerekir. Transfer işlemi, sporcu lisansı belgesinin transfer eden kulüp adına yenilenmesi ile tamamlanır.

(2) Transfer işlemleri (geçici transfer hariç) sezonun her döneminde yapılır. Bir sezonda, geçici transfer hariç olmak üzere bir kez transfer işlemi gerçekleştirilebilir.

(3) Her türlü transfer işleminin yapılabilmesi için;

a) Transfer olacak    kişinin    sporcunun   spor   yapmaya   ve    yarışmalara   katılmaya sağlık yönünden engel bir durumunun olmadığına dair sağlık raporunun ibrazı,

b) Sporcunun, transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi (Ek-3) imzalaması,

c) 18 yaşından küçük olanlar için veli/vasi izin belgesi,

ç) Transfer yapacağı sezonda sporcunun mevcut kulübünü temsilen resmi müsabakalarda fiilen yer almadığına dair il müdürlüğünden taahhütname (Ek-4) alınması gereklidir.

(4) Her sporcu, geçici transfer hariç bir sezonda ancak bir kez transfer Kulübü adına yeni lisans işlemi yapılmış, vize edilmiş veya transfer edilmiş bir sporcu, lisansının iptal edilmesi, kulübünden muvafakat (Ek-5) belgesi alması veya vizeye davetinin noter kanalıyla geri alınması halinde, eğer o sezondaki resmi müsabakalarda yer almamışsa ikinci kez transfer olabilir.

(5) Transfer ve vize işlemlerine ilişkin ücretler (Ek-6) cetvelde yer alır.

(6) Transfer işlemi, Bakanlık tarafından bilişim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.

Olağan transfer
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Transfer Türleri ve İstenecek Belgeler

MADDE 10- (1) 12 yaş ve daha küçük yaştaki sporcular mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi almadan her zaman transfer işlemi gerçekleştirebilirler.

(2) Erkeklerde 22, kadınlarda 20 yaşın altında kalan sporcular, mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi almak şartıyla her zaman transfer işlemi gerçekleştirebilirler. Muvafakat bedeli mevcut kulübe ödenir. Kulüpler, verdikleri muvafakat belgesine hangi kulüp için muvafakat verildiği şerhini Genç takım yaşım doldurmuş bir sporcu, erkeklerde 22, kadınlarda 20 yaşını doldurmadan, geçici transfer hariç başka bir kulübe transfer olmuşsa daha sonraki senelerde herhangi bir koşul aranmaksızın transfer olabilir.

(3) Erkeklerde 22, kadınlarda 20 yaşını doldurmuş sporcular, Federasyon tarafından belirlenecek muvafakat bedelini kulübüne ödemek suretiyle kulüplerinden muvafakat belgesi Federasyon tarafından belirlenecek muvafakat bedelini kulübüne ödemesine rağmen muvafakat belgesi alamayan sporcular, muvafakat bedelinin ödendiğine dair dekontun ibraz edilmesi halinde Î1 Müdürlüğü tarafından verilecek ilişiksiz belgesi ile transfer işlemi yapabilirler.

(4) Bir sporcu, vizesi yapıldığı sezon içerisinde bir kategoride kulübünün yapmış olduğu resmi müsabakaların en az ikisinde oynatılmadığını Basketbol il Tertip Komitesi kanalıyla belgelemesi halinde kendisine il müdürlüğü tarafından verilecek ilişiksiz belgesiyle başkaca bir koşul aranmaksızın, transfer hakkı kazanır. Bu yolla kazanılmış transfer hakkı daha sonraki sezonlara taşınamaz. Sporcular, kendi istekleri ile lisanslarını vize ettirmemeleri veya müsabakalara çıkmamaları halinde bu haktan

(5) İki kulübün karşılıklı anlaşması halinde, sporcunun bir sonraki sezon tekrar eski kulübüne dönmesi için ileri tarihli muvafakat belgesi tanzim Bu belgenin geçerli olabilmesi için 18 yaş altı sporcular için veli/vasisi ile birlikte sporcunun izninin de alınması ve bunların il müdürlüğü tarafından onaylanmış olması gereklidir. İl müdürlüğü tarafından onaylanan bu belgeleri düzenleyen kulüp yetkililerinin sonradan görevinin veya yetkisinin sona ermesi, belgelerin geçerliliğini etkilemez.

İstisnai transfer

MADDE 11- (1) Kulübünün tescilli olduğu ilin dışındaki bir ilde ve en az 8 yarıyıl süreli fakülte veya yüksekokulda öğrencilik hakkını kazanan ve kesin kayıtlarını yaptıran sporcular, Federasyonun belirleyeceği bedeli ödemek suretiyle mevcut kulübünün muvafakatine bakılmaksızın, kazandıkları okulun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer olabilirler. Uzaktan öğretim veren eğitim kurumlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Transfer işlemi, yükseköğretim kurumuna kesin kayıt tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanmak zorundadır. Her sporcu yükseköğretim yolu ile transfer hakkını 22 yaşını tamamlayıncaya kadar ve ancak bir kez Bu şekilde transfer olan sporcular, iki (2) sezon, transfer olduğu kulübün kapanması veya müsabakalara katılmaması dışında geçici transfer de dâhil olmak üzere başka bir kulübe transfer olamazlar. Bu haktan yararlanarak transfer olmuş sporcular transfer oldukları tarihten itibaren iki (2) sezon içinde transfer öncesi kulübünden izin almak koşulu ile transfer yapabilirler

(2) İlk ve orta öğretim öğrencilerinden, ilk ve ortaöğretime giriş sınavları sonucunda veya velisinin/vasisinin emekli olması ya da kurumlar içi tayini nedeniyle ikamet ettikleri bir ilden başka bir ile taşınması gereken sporcular Federasyon tarafından belirlenecek bedeli ödeyerek transfer Bu yolla transfer olan sporcular; yeni transfer oldukları kulüp izin verse dahi öğrenim süresi boyunca il dışı transfer yapamazlar ve transfer olmadan önceki ile tekrar dönmeleri halinde transfer öncesi kulüplerine dönerler.

(3) Kulüpleri tarafından lisansları sporcunun oynadığı yaş kategorisinde düzenlenen İl Birinciliği müsabakalarının ilkine kadar vize ettirilmeyen veya ilk müsabaka tarihinden bir gün önceki tarihe kadar noter kanalıyla kendisine vize daveti tebliğ edilmeyen sporcular Federasyonun belirleyeceği bedeli ödemek suretiyle ve başka bir belge aranmaksızın, transfer hakkı kazanırlar. Lisansı vize edilmiş bir sporcu, kulübü tarafından vizesinin iptal edilmesi, kulübünden ilişiksiz belgesi alması veya noter kanalıyla yapılmış tebligatla vizeye davetinin geri alınması halinde herhangi bir koşul aranmaksızın o Sezon için vizesinin iptal edildiği kulübünde resmi müsabakalarda yer almamışsa derhal, yer almışsa müteakip sezon başka bir kulübe transfer

(4) Herhangi bir kategoride basketbol faaliyetlerine katılmayan, çekilen veya katılıp da liglerden ihraç edilen kulüplerin, faaliyetlerde yer almadıkları kategori yaş grubunda bulunan sporcuları herhangi bir koşul aranmaksızın başka bir kulübe transfer Kulübün başka bir kategoride faaliyetlere katılıyor olması transfer hakkım engellemez. Bu transfer hakkı müteakip sezonlara taşınamaz. Geçici transfer olmuş ve transfer olduğu kulübü adına resmi müsabakalarda oynamış olan sporcular bu haktan yeni sezonun transfer döneminde yararlanırlar.

(5) 18 yaşını doldurmamış sporcuların bir kulüp adına lisans işlemleri yapıldıktan sonra ve reşit olmadıkları dönem içerisinde;

a) Transfer sözleşmelerinde yer alan şartların yerine getirilmemesi,

b) Müsabaka, antrenman veya kulübün diğer faaliyetleri esnasında kulüp yönetimi ve/veya antrenörleri tarafından onur kırıcı davranışlarda bulunulması,

c) Sporcuya sağlanan antrenman imkânlarının yetersiz ve gayri sıhhi şartlarda olması, ehil olmayan veya belgesiz antrenörler tarafından çalıştırılması veya antrenman saatlerinin sporcunun eğitimini olumsuz etkileyecek makul saatler dışında olması,

gibi nedenlerle kulübü ile anlaşmazlığa düşen sporcunun velisi veya vasisi tarafından belgelemesi halinde sporcuya Federasyon Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak il müdürlüğü tarafından ilişiksiz belgesi verilir.

(6) İstisnai transfer suretiyle gerçekleştirilecek transfer işlemlerinde maddenin üçüncü fıkrasında yer alan belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeler istenir.

a) İlişiksiz belgesi

b) Yükseköğrenim kurumuna kayıt kanalıyla transfer hakkı kazananlar için kuruma kesin kayıt yapıldığına dair

c) İlk ve orta öğretime giriş sınavları sonucuna göre veya velisi/vasisinin ikametgâhının değişmesi nedeniyle transfer hakkı kazananlar için kuruma kesin kayıt yapıldığına dair belge ve velisi/vasisinin ikametgâh durumunu gösterir

ç) Kulüpleri tarafından lisansları sporcunun oynadığı yaş kategorisinde düzenlenen İl Birinciliği müsabakalarının ilkine kadar vize ettirilmeyen veya İlk müsabaka tarihinden bir gün önceki tarihe kadar noter kanalıyla kendisine vize daveti tebliğ edilmeyen sporcuların transferi için 11 Tertip Komitesi karan ve yapıldıysa kulüp noter tebligatı.

d) Takımın, sporcunun yaşına uygun kategoride müsabakalara katılmıyor olması nedeniyle transfer hakkı kazanan sporcular için İl Tertip Komitesi kararı.

e) Bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında kulübü ile anlaşmazlığa düştüğü gerekçesiyle transfer hakkı kazanmak isteyen sporcular için Federasyon Yönetim Kurulu kararı.

Geçici transfer

MADDE 12- (1) Lisans ve vize işlemlerini tamamlamış bir sporcu, işlemlerini tamamladıktan yirmi bir (21) gün sonra kulübünün geçici transfer muvafakat belgesi (Ek-7) vermesi ve lisansını iade etmesi halinde başka bir kulübe geçici transfer yapabilir. Bir sporcunun transfer döneminden önce kulübü adına resmi müsabakalarda oynamış olması, geçici transfer olmasına engel değildir. Geçici transfer işlemleri, sözleşme bedellerinin ödenmesi koşulu ile 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında yapılır. Bir sporcu, aynı sezon içerisinde bir kez geçici transfer yapma hakkına sahiptir. 18 yaşını doldurmamış sporcuların geçici transferlerinde yeni kulübü adına düzenlenmiş veli/vasi izin belgesi ibraz edilmesi zorunludur.

(2) Geçici transfer yolu ile yapılan işlemler oynanan sezon ile sınırlıdır. Geçici transfer olan sporcular sezon sonunda veya geçici transfer oldukları kulübün feshedilmesi veya basketbol şubesinin kapatılması halinde eski kulüplerine dönerler.

(3) Geçici transfer hakkından yararlanarak bir kulübe transfer olmuş sporcunun kulübü tarafından vizesinin iptal edilmesi durumunda geçici transfer hakkı Böyle bir durumda sporcu; geçici transfer olduğu kulüp adına resmi müsabakalarda oynadıysa sezon sonunda, oynamadıysa derhal başka bir kulübe serbest transfer olma hakkı kazanır.

Transfer Sözleşmesi

MADDE 13- (1) Lisans, vize ve transfer işlemi yapan sporcuların kulübü ile transfer sözleşmesi imzalaması gerekir. Muvafakat bedeli de dahil olmak üzere transfer işlemlerine ilişkin ücretler sporcu ile kulüp arasında yapılan transfer sözleşme ile belirlenir. Sporcu ile kulüp arasında herhangi bir sözleşme bulunmaması halinde muvafakat bedeli ve diğer transfer ücretleri Federasyon tarafından belirlenir.

İtirazlar

MADDE 14- (1) Lisans, vize ve transfer işlemleri ile ilgili itirazlar il müdürlüklerine yapılır. İtiraz dilekçesine, Federasyon tarafından belirlenmiş itiraz bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz ve itiraza ilişkin diğer belgeler eklenir. Bedel yatırılmadan yapılacak itirazlar kabul edilmez ve incelemeye alınmaz.

(2) Altıncı bölüm kapsamında yapılan işlemlere ilişkin itirazlar, Bakan onayı alınması halinde Federasyona yapılır.

İsim değiştiren ve basketbol faaliyeti sona eren kulüpler

MADDE 15- (1) Kulübün isim değişikliği yapması durumunda, sporcuların lisansları kulübün yeni ismine göre düzenlenir.

(2) Tescili iptal edilen veya basketbol şubesi kapatılan kulüplerdeki sporcular herhangi bir koşul aranmaksızın başka bir kulüpte yeniden lisans çıkarabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Vatandaşlık Durumuna Göre Sporcuların İşlemleri

Yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve transfer işlemleri

MADDE 16- (1) Yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve transfer işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya en az bir (1) yıllık ikamet izin belgesi almaları şarttır. Ülkemizde geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar için, Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen kimlik belgesi sahibi kişiler için ikamet izni aranmaz.

(2) Yabancı uyruklu sporcular ile yurt dışı doğumlu Türk vatandaşı sporcuların lisans, vize ve transfer işlemleri, uluslararası transfer mevzuatına göre Federasyon tarafından temin edilmiş izin belgesi alındıktan sonra yapılır.

Reşit olmayan yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve transfer işlemleri

MADDE 17- (1) 18 yaş altındaki reşit olmayan yabancı uyruklu sporcular için lisans, vize ve transfer işlemi yapılmaz. Ancak; ailevi ve/veya özel sebeplerden dolayı ülkemizde ikamet eden 18 yaş altındaki yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve transfer işlemleri yapılabilir. Bir sporcunun bu haktan yararlanabilmesi için; anne veya babasının en az birinin ikamet izin belgesinin bulunması kaydıyla ülkemizde bir eğitim durumunda kayıtlı olması gereklidir. Anne veya babasından herhangi birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda çalışma izni aranmaz.

(2) Kulüpler Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek Cumhuriyetlerinden, 18 yaş altında Türk asıllı en fazla bir (1) sporcu için lisans, vize ve transfer işlemi yaptırabilir.

(3) Bu kapsamdaki sporcuların işlemleri için istenilen diğer belgelere ilave olarak Federasyon kanalıyla sporcunun lisanslı olduğu ülke federasyonundan alınmış ilişiksiz belgesi ve Federasyon muvafakat belgesi de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sporcular

MADDE 18- (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sporcular; lisans, vize ve transfer işlemlerinde Türk vatandaşlarının hak ve yükümlülüklerine sahiptir. Sporcular bu işlemler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bağlı bulundukları federasyondan veya yetkili merciden izin almak zorundadır.

Yabancı ülkede lisansı bulunan Türk vatandaşı sporcular

MADDE 19- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yabancı bir ülkede lisanslı olan sporcunun, Türkiye’de lisans, vize ve transfer işlemi yaptırabilmesi için lisanslı olduğu ülkedeki spor kulübünden ilişkisini kesmesi gerekir. Bu sporcunun işlemleri için istenilen diğer belgelere ilave olarak Federasyon kanalıyla sporcunun lisanslı olduğu ülke federasyonundan alınmış ilişiksiz belgesi de istenir.

(2) Bu sporcuların işlemleri, Talimat hükümlerine göre yapılır.

Yabancı ülkeye gidecek Türk vatandaşı sporcular

MADDE 20 – (1) Yabancı ülkeye transfer olacak sporcuların, Federasyondan ve kulübünden muvafakat belgesi alması zorunludur. Sporcunun yurt dışına transfer yaptığı dönemde yürürlükte olan talimatlara aykırı davranarak kulüplerinden muvafakat belgesi almadan yurt dışına transfer olan veya yurt dışında basketbol yaşantılarını sürdüren sporcular, Türkiye’ye geri döndüğünde sadece yurt dışına gitmeden önceki kulübü adına müsabakalara katılabilir. Bu sporcular eski kulüplünden muvafakat belgesi almadan bir başka kulübe transfer

(2) Türkiye’de herhangi bir kulüpte lisanslı olan sporcular; kulübünden muvafakat belgesi almış ve Federasyonun izni ile yurt dışında bir kulübe transfer olmuş ise, geri döndüğünde Türkiye’de istediği kulübe transfer olabilir.

Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular

MADDE 21- (1) Birden fazla ülke vatandaşlığına sahip sporcular, hangi ülke vatandaşlığını kullanmak istediklerini, lisans veya transfer işlemini gerçekleştirecekleri sezon öncesinde noter kanalı ile bildirir. Sonrasındaki tüm işlemler, sporcuların bildirimi doğrultusunda oluşan hukuki statüye göre bu Talimat hükümlerince gerçekleştirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Üst Ligler Birinci Kısım

Üst Liglerde Yer Alacak Sporcuların İşlemleri

Üst ligler ve bu liglerde yer alacak sporcuların işlemleri

MADDE 22- (1) Federasyon tarafından belirlenen talimat ve statüye uygun olarak deplasmanlı lig usulü düzenlenen ligler aşağıdaki gibidir.

a) Basketbol Süper Ligleri (kadınlar ve erkekler)

b) Türkiye Basketbol Ligi (erkekler)

c) Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (kadınlar)

ç) Türkiye Basketbol Ligi (erkekler)

d) Bölgesel Ligler (kadınlar ve erkekler)

e) Basketbol Gençler Ligi (erkekler)

(2) Bu liglerde yer alan takımlar adına müsabakalara katılacak sporcuların bu talimat hükümlerine göre lisans almış olmaları ve her sezon lisanslarını vize ettirmeleri Kulüpler Federasyon tarafından hazırlanan belgeleri ve diğer matbu formları kullanmak zorundadırlar.

(3) Bu liglerde yer alacak sporcuların lisans, vize, transfer ve tek tip sözleşme işlemleri her yıl 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen sözleşme ve transfer takvimine uygun olarak Federasyon tarafından yapılır ve ilgili belgeler burada muhafaza edilir. Kulüp, tek tip sözleşmede belirtilen tarihler arası geçerli olan ve Federasyonca belirlenecek asgari koşullar içeren özel sağlık veya ferdi kaza sigortası yaptırmak ve Federasyona göndermek zorundadır. Yabancı uyruklu sporcunun kimlik numarası işlemi bitimine kadar poliçe tanzim edilemeyen hallerde sigorta şirketi tarafından sporcunun ferdi kaza sigorta kapsamında olduğuna dair resmi bir yazı sunulması halinde işlem yapılır.

(4) Tek tip sözleşme ve lisans için istenilen belgeler ve işlemler tamamlanarak Federasyona teslim edilir. Eksik belgeler ile yapılan müracaat tarihi esas alınmaz. Evrakların eksik bulunması halinde evraklar kulübe iade edilir. Dört (4) nüsha olarak hazırlanıp Federasyon tarafından tasdik edilen sözleşmelerden iki nüshası, bir nüshası sporcuya teslim edilmek üzere Federasyon tarafından kulübe v Kulüp, sözleşmenin bir nüshasını sporcuya teslim etmek zorundadır. Sözleşmede aracı kişinin de imzasının bulunması halinde ve talep edildiği takdirde sözleşmenin bir nüshası aracı kişiye verilir.

(5) Üst liglerde yer alacak sporcuların lisans, vize, geçici transfer, ara transfer ve transfer işlemleri Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen sözleşme ve transfer takviminde açıklanan tarihlerde yapılır. Gerekli hallerde Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla transfer takviminde değişiklik yapılabilir. Belirtilen son gün Cumartesi, Pazar veya resmi tatil gününe denk geliyorsa işlemler takip iş günü mesai saati bitiminde sona erer.

Türk vatandaşı sporcuların sözleşme işlemleri

MADDE 23- (1) Sözleşmeli sporcuların işlemlerinde istenen belgeler ve yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir. Yeni sezonda da aynı yetkili idarecinin göreve devam etmesi halinde kulüp antetli kâğıdına yazılacak aynı kişilerin görevde olduğunu belirten ve Kulüp Başkanının da imzası bulunan yazı yeterli olup b. ve c. şıkkında yer alan evraklar istenmez.

a) Sporcunun kulüp ile yapacağı tek tip sözleşmenin Federasyon tarafından tasdikli sureti, (Tek tip sözleşmeye kulüplerle sporcu arasında kararlaştırılan özel şartlar ilave edilebilir). Federasyon bunun dışında hiçbir belgeyi geçerli kabul

b) Kulübün idareci veya idarecilerinin sporcu sözleşme işlemlerinde ve sözleşmelerde imza atmaya yetkilendirdiğini gösteren Kulüp Yönetim Kurulu kararının noter tasdikli sureti,

c) Kulübün sporcu sözleşme işlemlerinde ve sözleşmelerde imza atmaya yetkili kaldığı idareci veya idarecilerin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Federasyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamış bulunan sporcunun, noterden tasdikli imza beyannamesi, (Belgelerin Federasyon yetkilisi huzurunda imzalanması durumunda hazırlanan İmza Beyannamesi formu kullanılır.) Son 3 yılda Federasyonda imza beyannamesi bulunan sporculardan bu belge talep edilmez.

d) Sporcunun tam teşekküllü hastaneden, spor yapmasına mani bulunmadığına dair, birisi kardiyolog diğeri dahili ye uzmanı olmak üzere en az iki (2) hekimden alacağı başhekimlik onaylı sağlık raporu ve Sağlık Kurulu tarafından istenilen kan tahlilleri,

e) İki (2) adet vesikalık fotoğraf,

f) TC kimlik kartı fotokopisi,

g) Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge,

ğ) Altyapıdan sporcu yetiştiren kulüplere destek bedelinin ödendiğine dair belge (Gerekiyorsa)

(2) Bir önceki sezon yurt dışında oynamış veya Türk vatandaşı sporcular için belirlenmiş tek tip sözleşme imzalama döneminde herhangi bir kulüple sözleşme imzalamadan yurt dışına transfer olan sporcular Transfer Takviminde belirtilen tarihe kadar yurt içinde bir kulüple sözleşme imzalayabilirler.

Yabancı uyruklu sporcuların sözleşme işlemleri

MADDE 24- (1) Yabancı uyruklu sporcuların tek tip sözleşmelerinde istenen belgeler ve yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir. Yeni sezonda da aynı idareci(ler)nin göreve devam etmesi halinde kulüp antetli kağıdına yazılacak aynı kişilerin görevli olduğunu belirten ve Kulüp Başkanının da imzası bulunan yazı yeterli olup b. ve c. şıkkında yer alan evraklar, istenmez.

a) Sporcunun kulüp ile yapacağı İngilizce tek tip sözleşmenin Federasyon tarafından tasdikli sureti (Tek tip sözleşmeye kulüplerle sporcu arasında kararlaştırılan özel şartlar ilave edilebilir). Federasyon bunun dışında hiçbir belgeyi geçerli kabul

b) Kulübün idareci veya idarecileri sporcu sözleşme işlemlerinde ve sözleşmelere imza atmaya yetkilendirdiğini gösteren Kulüp Yönetim Kurulu kararının noter tasdikli sureti,

c) Kulübün sporcu sözleşme işlemlerinde ve sözleşmelere imza atmaya yetkili kaldığı idareci veya idarecilerin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Federasyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamış bulunan sporcunun, sözleşme dönemi tarihleri içerisinde hazırlanmış noterden tasdikli imza sirküleri, (Belgelerin Federasyon Sicil Lisans yetkilisi huzurunda imzalanması durumunda hazırlanan İmza Beyannamesi formu kullanılır.) Son 3 yılda Federasyonda imza beyannamesi bulunan sporculardan bu belge talep edilmez.

d) Sporcunun tam teşekküllü hastaneden, spor yapmasına mani bulunmadığına dair, birisi kardiyolog diğeri dahiliye uzmanı olmak üzere en az iki hekimden alacağı başhekimlik onaylı sağlık raporu ve sağlık kurulu tarafından istenilen kan tahlilleri,

e) İki (2) adet vesikalık fotoğraf,

f) Pasaportun noterden tasdikli sureti tercümesi, (Belge aslının Federasyon’a gösterildiği hallerde, suretin noter tasdikli olması aranmaz.)

g) Sporcular için FIBA bilişim sistemi kanalıyla temin edilmiş “Letter of Clearance” Bu belge temin edilinceye kadar lisans işlemlerine başlanamaz, ancak diğer belgeler ile yapılan başvuru müracaat tarihi olarak kabul edilir.

ğ) Kulüplerin her yıl yabancı uyruklu sporcuları için FIBA’ya ödemeleri gereken bedelin ödendiğini gösterir makbuz,

h) Yabancı uyruklu sporcunun “Letter of Clearance” belgesinin istenmesi için doldurmaları gereken LOC talep formu ve pasaport fotokopisi,

ı) Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge,

(2) Ülkemizde basketbol oynamak üzere lisans alan yabancı uyruklu sporcular için alınması gereken çalışma izni, ikamet izni ve vize işlemleri kulüplerin sorumluluğundadır. Kulüp, sporcunun yabancı kimlik numarasını Federasyona bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşmesi devam eden sporcuların vize işlemleri

MADDE 25- (1) Vize işlemleri sözleşme dönemi içerisinde yapılır. Vize işlemleri için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Sporcunun tam teşekküllü hastaneden, spor yapmasına mani bulunmadığına dair, birisi kardiyolog diğeri dahiliye uzmanı olmak üzere en az iki (2) hekimden alacağı başhekimlik onaylı sağlık raporu ve Sağlık Kurulu tarafından istenilen kan tahlilleri,

b) Sporcuların kulüpleri ile imzalamış olduğu tek tip sözleşmenin Federasyonca tescil edilmiş olması,

c) Sporcuların yeni dönem için ödeme planının açık olarak tip sözleşmede belirtilmiş olması,

ç) Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge,

Silahaltına alınan ve sevk tehir işlemi yapılan sözleşmeli sporcular

MADDE 26- (1) Bir sporcu silâhaltına alınarak askeri hizmete başladığında kendisi hakkında lisans ve vize işlemlerinin doğurduğu hukuki statü terhis süresine kadar askıya alınır.

(2) Aksi kararlaştırılmamışsa, kulübün Federasyona resmen müracaatı üzerine sözleşme süresi içerisinde silâhaltına alınmış sporcuların, silâhaltına alınmaları sebebiyle tamamlayamadıkları kalan sözleşme süresi, sözleşme bitim tarihinden itibaren otomatik olarak sözleşme süresine Eklenen süre ile birlikte sözleşme bitiş tarihi transfer dönemi sonrasına isabet ederse sözleşme süresi kulübün talebi halinde testere tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde o sezonun 30 Haziran tarihine kadar uzatılır. Uzatılan sözleşme aynı koşullarla geçerli olacaktır. Sözleşmesi devam ettirilmeyen sporcular, sözleşme dönemi geçmiş bile olsa istediği kulüple sözleşme imzalayabilir.

(3) Sözleşmeli Sporcular Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’na uygun olarak izin almaları halinde askerlik hizmetleri süresince sözleşme yaptıktan kulüplerinin lig müsabakalarında yer alırlar ve bu Talimatta belirtilen haklardan yararlanırlar. Sözleşmeli Sporcular askerlik süresi içinde askeri güçlerin takımlarında yer Sporcuların terhis mahiyetindeki izinlerde vize ve transfer işlemleri yapılır.

(4) Sevk tehir işlemleri kulüpler tarafından yapılır. Sevk tehir işlemi tamamlandıktan sonra sevkine engel teşkil edecek bir durum ortaya çıkarsa kulüp ivedi olarak bu durumu Federasyon ve ASAL’a bildirmekle yükümlüdür. Beyanlarda tüm sorumluluk kulübe

Birleşen, feshedilen veya taahhütlerini yerine getirmeyen kulüplerin sporcuları

MADDE 27- (1) Feshedilen, hak ettiği halde liglere katılmayan veya basketbol şubesi kapatılan kulüplerin sözleşmeli sporcularının durumları, başvuruları üzerine Federasyon Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, gerekli görüldüğü takdirde sporculara sözleşmelerinin feshini talep etme imkânı tanınabilir.

(2) Sezon öncesi Basketbol Süper ve Liglerine katılacaklarını beyan ederek fikstürde yer alan kulüpler, daha sonra resmi lig müsabakalarına başlamadıkları takdirde sözleşmeli sporcularının durumları, başvuruları üzerine Federasyon Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, gerekli görüldüğü takdirde sporculara sözleşmelerinin feshini talep etme imkânı tanınabilir. Bu kulüplerin sözleşmeli sporcuları geçici transfer dönemi sonuna kadar sözleşme bitiş süresine bakılmaksızın ve kulüp iznine gerek olmaksızın başka bir kulüple sözleşme imzalayabilirler. Herhangi bir nedenle sporcularının oynamaktan imtina etmeleri sonucu müsabakalara katılamayan kulüpler bu madde kapsamında değerlendirilmezler.

(3) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından sezon içerisinde müsabakalardan men edilen kulüplerin sporcularının durumu, sporcuların başvurusu üzerine Federasyon Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Başka bir kulüple yeni bir sözleşme yapmasına engel bulunmayan sporcuların transferine izin Bu şekilde transfer yapmış sporcular aynı sezon içerisinde başka bir kulüp adına müsabakalara çıkmış olmasına bakılmaksızın yeni kulübünün müsabakalarında yer alabilirler.

(4) Birleşen kulüplerin tüm sporcu kayıtları yeni kulübün üzerine geçer. Birleşme işlemi sezon içinde olması halinde kulüp bir (1) ay içerisinde yer aldığı lig için bünyesinde bulundurmasına izin verilen sayıda kadrosunda tutmak istediği sporcuları Federasyona bildirir. Listede yer verilmeyerek kadroya alınmayan sporcular arzu ederlerse sözleşmelerini devam ettirip kulüpte kalabilirler veya tek taraflı fesih talebinde

(5) Kulüplerin devri ve şirketleşme hususundaki hükümler saklıdır.

Sözleşmeli sporcuların yer aldığı liglere çıkan ve bu liglerden düşen kulüpler

MADDE 28- (1) Sözleşmeli sporcuların yer aldığı liglere çıkan kulüplerin sporcuları bu Talimat hükümlerine göre sözleşme yapmak zorundadırlar. Transfer yaş sınırı altında kalan sporcular kulüpleri tarafından ilk transfer dönemi başlamadan önce sözleşmeye davet edilirler. Sözleşmeye davet edilen sporcular, yaş sınırlamasına kadar olan süre için geçerli sözleşme imzalamak zorundadırlar. Sözleşmeye davet edilmesine rağmen sözleşme imzalamaktan imtina eden sporcular transfer yaş sınırına kadar kulüplerinden muvafakat belgesi almadan transfer yapamazlar. Sözleşmeye davet edilmeyen veya yaş sınırı üstünde kalan sporcular serbest sayılırlar ve istedikleri kulübe transfer yapabilirler.

(2) Üst liglerden düşen kulüplerin sporcuları için, bu ligler için geçerli ilgili hükümleri uygulanır. Daha önce imzalamış olduğu sözleşme süresi dolmayan sporcular, yaş sınırı üstünde olsalar dahi, kulüpleri sözleşme hükümlerini yerine getirdiği sürece transfer yapamazlar.

İkinci Kısım

Transfer

Transferin temel prensipleri

MADDE 29- (1) Sözleşmeli sporcular; sözleşme süresi tamamlanmadan, kulübünden muvafakat belgesi almak suretiyle veya Federasyon tarafından belirlenmiş şartların gerçekleşmesi halinde başka kulübe transfer olabilir. Her sporcu, fesih ile transfer hakkı kazanması, ara transfer döneminde yapılan transfer veya geçici transfer hariç olmak üzere, bir sezonda yalnız bir transfer yapabilir. Bir sporcu aynı sezon içinde fesih ile transfer hakkı kazanarak ve/veya ara transfer döneminde sadece bir kez daha transfer yapabilir.

(2) Sözleşmeli Türk vatandaşı sporcular, sözleşme sürelerinin bitiminde herhangi bir bedel ödemeksizin istedikleri kulübe transfer yapabilirler.

Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sözleşmeli sporcuların transfer işlemleri

MADDE 30- (1) Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular sözleşmelerini yaptıkları dönemde hangi vatandaşlık haklarını kullanmak istediklerini noter kanalıyla yazılı olarak Federasyona bildirirler ve o sezona ait Federasyon ile ilgili tüm işlemleri bu beyanlarına dayalı olarak yapılır ve hiçbir şekilde değiştirme yapılamaz. Beyan yapılmaması durumunda sporcunun sözleşmeli olduğu kulübün başvurusu dikkate alınır.

(2) Müsabakalar devam ederken birden fazla vatandaşlık hakkına sahip olan sporcular takip eden ilk ilgili sözleşme döneminde hangi vatandaşlığa bağlı olarak oynamak istediklerini beyan ederler ve o sezon bitene kadar bu kararlarını değiştiremezler.

(3) İlk sözleşmesini yaptığı tarihten sonra birden fazla vatandaşlık hakkı kazanan sporcular, ilgili ülkenin vatandaşlık haklarını kazandığını gösteren belgeler ile birlikte Federasyon nezdindeki işlemlerini hangi vatandaşlığa bağlı olarak sürdüreceklerini takip eden ilk sözleşme döneminde noter kanalıyla yazılı olarak Federasyona

Sözleşmeli sporcuların geçici transferi

MADDE 31- (1) Sözleşmeli sporcuların yer aldığı liglerdeki kulüpler adına, lisans ve vize işlemlerini tamamlamış bir sporcu, bu işlemleri tamamladığı tarihten yirmi bir (21) takvim günü geçtikten sonra kulübünün geçici muvafakat belgesi vermesi şartı ile sözleşme yapma dönemi içerisinde başka bir kulübe geçici transfer yapabilir.

(2) Bir sporcu, aynı sezon içerisinde sadece bir kez geçici transfer yapma hakkına Bir sporcunun geçici transfer döneminden önce kulübü adına resmi müsabakalarda oynamış olması veya sözleşmesinin transfer tarihinden sonra fesih olması, geçici transfer yapmasına engel değildir.

(3) Geçici transfer yolu ile yapılan transferler oynanan sezon ile sınırlıdır. Geçici transfer yapan sporcular, sezon sonunda eski kulüplerine dönerler, eski kulüplerinin sporcusu işlemi görürler ve eski kulüpleri ile yaptıkları sözleşme hükümlerine

(4) Sporcunun yeni kulübü ile imzalamış olduğu sözleşmeden doğan ödemelerden, SGK’na kayıt ettirilmesinden, sözleşme süresince primlerinin ödenmesinden ve vergi gibi hak ve sorumluluklarından, geçici transfer ile gittiği kulüp

(5) Sporcunun ilk kulübü ile imzaladığı sözleşme şartlarından farklı şartlar ile geçici transfer yapması durumunda, geçici transfer olduğu kulüp ile sporcu arasında yeni sözleşme imzalanarak Federasyon tarafından tasdik Geçici transfer sözleşmesi imzalamamış sporcuların, ilk kulübü ile imzaladıkları sözleşme şartları geçerli kabul edilecektir. Yeni kulüp ve geçici transfer yapan sporcu, ilk kulüple imzalanan sözleşmede bulunan ayni şartları yerine getireceğine dair Federasyona yazılı taahhüt vereceklerdir.

(6) Basketbol Lig, Bölgesel Lig ve Yerel Lig kulüpleri sporcuları Basketbol Süper ve l. Lig kulüplerine geçici transfer yapabilirler. Basketbol 2.Lig, Bölgesel Liglerden ve Yerel Liglerden Basketbol Süper ve 1. Liglerinde yer alan kulüplere geçici transfer yoluyla gelen sporcuların; SGK, Özel Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortası gibi hakları geçici transfer ile gittikleri kulüpleri tarafından sağlanır.

(7) Sporcu; yine sadece bir kereye mahsus olmak üzere, geçici transfer yaptıktan yirmi bir (21) takvim günü sonra ve kulüplerin anlaşması durumunda ilk kulübünün bulunduğu ligin Geçici Transfer dönemi bitimine kadar ilk kulübüne dönebilir. İlk kulübüne geri dönen sporcu sezonu bu kulüpte tamamlamak zorundadır. Her kulüp sadece bir sporcusu için bu haktan

Üçüncü Kısım

Sözleşme

Sözleşmenin ana hatları

MADDE 32- (1) Basketbol Süper ve 1. Liglerinde yer alan sözleşmeli sporcular ve kulüpler aralarında yapacakları anlaşma için Federasyonun hazırladığı tek tip sözleşmeyi imzalamak ve bu sözleşmeyi Federasyona tescil ettirmek zorundadır. Sporcu ve kulüplerin, tek tip sözleşme dışında sözleşme yapmaları yasak olup bu tür sözleşmeler Federasyon tarafından tescil edilmez. Tek tip sözleşmede yer alan bütün ödemeler aksi belirtilmediği takdirde ilk sene/sezona ait olup net değerleri gösterir. Gösterilmeyen ve/veya noksan gösterilen ücretlerden dolayı taraflar Federasyon nezdinde şikâyette bulunamazlar. Toplam net sözleşme tutarından doğan tüm mali vecibeler, kulüpler tarafından yerine getirilmek zorundadır. Taraflar tek tip sözleşme şartlarına ve bu Talimat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sözleşmeye özel şartlar koyabilirler. Sözleşmeler, sözleşme yapma dönemi içerisinde sporcuyla kulüp ve varsa aracı kişi arasında , en az dört (4) nüsha olarak imzalanır. Nüshaların tasdik edilmek üzere Federasyona teslim edilmesi zorunludur.

(2) Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, tarafların sözleşmede gösterilen adreslerine yapılır. Taraflar, adreslerinde olabilecek değişikliği taahhütlü birer mektupla birbirlerine ve Federasyona bildirmeye Taraflar sözleşmede gösterilmeyen adreslerden veya bildirilmeyen adres değişikliklerinden doğacak zararları için hiçbir talepte bulunamazlar. Bu Talimatın ilgili hükümlerinde aksi belirtilmediği sürece, her türlü tebligatta Tebligat Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.

(3) Aksi Talimatta belirtilmediği takdirde, her sözleşmeli sporcu bir sezon içerisinde, geçici transfer, fesih ile transfer hakkı kazanması ve ara transfer döneminde yapılan transfer hariç yalnız bir kulüple sözleşme Ancak sporcular aynı anda birden fazla sözleşme bulundurmamak şartıyla aynı sezon içerisinde bir kulüple birden fazla sayıda sözleşme imzalayabilir. Yeni bir sözleşmenin imzalanması durumunda eski sözleşme geçerliliğini yitirir. Yeni yapılan sözleşmenin de bu Talimat hükümlerine uygun olması zorunludur.

(4) Avrupa Kupasında mücadele eder takımlar; yabancı uyruklu sporcu statüsünde liglerde oynattığı sporcularını bir dilekçe ve lisansını Federasyon’a vererek geçerli sözleşmelerini feshetmeden Avrupa kupasında oynatılacak yabancı uyruklu sporcu (34. maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasının c şıkkı) statüsüne Ancak bu statüdeki sporcular aynı sezonda tekrar lig müsabakalarına katılmak isterse, yeni sözleşme imzalanmasa bile, yeni yabancı uyruklu sporcu başvurusu olarak kabul edilip o hükümlere göre işlem görür.

Basketbol Süper ve 1. liglerinde yer alacak Türk vatandaşı sporcu sözleşme sayısı

MADDE 33- (1) Federasyon, Basketbol Süper ve 1. Liglerinde yer alan her kulüp için bir sezonda, aşağıda liglere göre belirtilen sayı ve nitelikte Türk vatandaşı sporcu ile yapılan sözleşmeyi tescil eder. Bir sezon içerisinde bir takımın imzaladığı Türk vatandaşı sporcu sözleşmesi toplam on sekizi (18) aşamaz. Bu maddede belirtilen şartlar ve miktarlar dışında yapılan sözleşmeler tescil edilmez. İkinci lisans hakkını kullanan sporcular sözleşmeli sporcu sayılarına dâhil edilmezler.

(2) Basketbol Süper Ligi için en az beş (5) en fazla on iki (12) sporcu;

a) Ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş en az beş (5) sporcu,

b) Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak veya ilgili lig talimatına göre ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olma koşulunda istisna kapsamına giren en fazla bir (1) sporcu,

c) Kamu görevi, çalışma ve başka nedenlerle yurt dışında bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgili lig talimatına göre istisna kapsamına giren sporcular,

ç) Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Müsabaka Talimatına göre istisna kapsamına giren en fazla bir (1) sporcu,

(3) Kadınlar Basketbol Süper Ligi için en az altı (6) en fazla on iki (12) sporcu;

a) Ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş en az altı (6) sporcu,

b) Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak veya ilgili lig talimatına göre ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olma koşulunda istisna kapsamına giren en fazla bir (1) sporcu,

c) Kamu görevi, çalışma ve başka nedenlerle yurt dışında bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgili lig talimatına göre istisna kapsamına giren sporcular,

ç) Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Müsabaka Talimatına göre istisna kapsamına giren en fazla bir (1) sporcu,

(4) Erkekler 1. Ligi için en az yedi (7) en fazla on üç (13) sporcu;

a) Ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş en az yedi (7) sporcu,

b) Kamu görevi, çalışma ve başka nedenlerle yurt dışında bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgili lig talimatına göre istisna kapsamına giren sporcular,

c) Doğum yoluyla K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Müsabaka Talimatına göre istisna kapsamına giren en fazla bir (1) sporcu,

ç) Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak veya ilgili lig talimatına göre ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olma koşulunda istisna kapsamına giren en fazla bir (1) sporcu,

(5) Kadınlar Ligi için en az yedi (7) en fazla on üç (13) sporcu;

a) Ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş en az yedi (7) sporcu,

b) Kamu görevi, çalışma ve başka nedenlerle yurt dışında bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgili lig talimatına göre istisna kapsamına giren sporcular,

c) Doğum yoluyla K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Müsabaka Talimatına göre istisna kapsamına giren en fazla bir (1) sporcu,

ç) Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak veya ilgili lig talimatına göre ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olma koşulunda istisna kapsamına giren en fazla bir (1) sporcu,

(6) Basketbol Süper Ligleri ve Liglerinde yer alan kulüpler ligler başladıktan sonra Geçici Muvafakat Belgesi ile başka bir kulübe verdiği sporcunun yerine yeni bir sözleşme yapabilirler.

(7) Basketbol Süper Ligleri ve Liglerinde yer alan kulüpler kadrolarında bulunduracakları yabancı uyruklu sporcu kontenjanından düşülmek şartıyla, en fazla iki (2) adet Türk vatandaşı sporcu ile 34. maddede belirtilen zorunluluk kapsamına girmeden sözleşme imzalayabilirler. Bu durumda, kulüpler ligler başlamadan önce müsabakalarda kaç yabancı uyruklu sporcu kontenjanından faydalanacaklarını belirtmek zorundadır. Yabancı uyruklu sporcu kontenjanından feragat eden kulüpler, sezon boyunca bir daha bu haktan faydalanamazlar.

Basketbol Süper ve 1. liglerinde yer alacak yabancı uyruklu sporcu sözleşme sayısı

MADDE 34- (1) Federasyon, Basketbol Süper ve 1. Liglerinde yer alan her kulüp için bir sezonda, aşağıda liglere göre belirtilen sayı ve nitelikte yabancı uyruklu sporcu ile yapılan sözleşmeyi tescil eder. Kulüpler, yabancı uyruklu sporcularına Basketbol Süper ve 1. Ligler Yönetim Esasları Talimatı ve Müsabaka Talimatının yabancı uyruklu sporcular ile ilgili maddelerine göre resmi müsabaka kadrolarında yer verebilirler.

(2) Basketbol Süper Ligi kulüplerinde yer alacak yabancı uyruklu sporcu sayısı;

a) Basketbol Süper Ligi kulüpleri en fazla on (10) yabancı uyruklu sporcu ile sözleşme yaparak lisans alabilirler,

b) Aynı anda tasdik ettirilmiş on (10) yabancı uyruklu sporcuya sahip olan kulüpler bu sporcularına ilaveten yeni bir yabancı uyruklu sporcu lisansı çıkarmak istediklerinde bu yabancı uyruklu sporculardan birinin sözleşmesini feshetmek (c şıkkı hariç) veya geçici transfer ile başka bir takıma vermek zorundadırlar. Bu durumdaki sporcuların toplam sayısı bir sezon için ikiyi (2) aşamaz.

c) Basketbol Süper Ligi kulüpleri, yukarıdaki madde kapsamı dışında, sadece Avrupa Kupası müsabakalarında oynatmak üzere kadrolarında bulundurdukları yabancı uyruklu sporcularıyla da tek tip sözleşme imzalayarak, Federasyon’a onaylatmak zorundadırlar. Kulüplerin FIBA’ya bildirecekleri sporcu listesi içinde tek tip sözleşme imzalamamış yabancı uyruklu sporcu ismi bulunması durumunda liste Federasyon tarafından Bu sporcuları, ligde oynatmak üzere lisans talep edilmesi durumunda (b şıkkında yer alan şartlara uygun olarak), bu talimatın 24. maddesindeki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu tip sporcular kulüplerin izin vermesi ve sözleşmesini feshetmesi durumunda aynı sezon içerisinde başka bir kulüple sözleşme imzalayarak lisans çıkartabilirler.

(3) Kadınlar Basketbol Süper Ligi kulüplerinde yer alacak yabancı uyruklu sporcu sayısı;

a) Kadınlar Basketbol Süper Lig kulüpleri Lig Talimatına uygun olarak aynı anda sahaya çıkan kadrolarında bulundurdukları yabancı uyruklu sporcu sayısından iki (2) fazla sporcu ile sözleşme yaparak lisans Sahaya üç (3) yabancı uyruklu sporcu çıkarıyorsa en az biri, dört (4) yabancı uyruklu sporcu çıkarıyorsa en az ikisi (2) Avrupa kıtası içinde yer alan bir ülkenin vatandaşı olmak zorundadır. İki (2) veya daha az yabancı uyruklu sporcuyu resmi müsabaka kadrosunda bulunduran takımlar ise Avrupa kıtası içinde yer alan ülke vatandaşlığına sahip sporcu bulundurmak zorunda değildirler.

Aşağıdaki sporculara Avrupa kıtası içinde yer alan ülke vatandaşı sayılarak işlem yapılır.

1) Doğumdan Avrupa kıtası içinde yer alan ülke vatandaşı olan ve Avrupa kıtası dışında yer alan ülkenin milli takımında oynamamış olan sporcular

2) Avrupa kıtası dışında yer alan ülke vatandaşı iken sonradan herhangi bir yolla Avrupa kıtası içi ülkesi vatandaşlık hakkı elde eden ve vatandaşlığını hak ettiği ülkenin milli takımında oynamış ve bu haktan 18 Mart 2019 tarihinden önce yararlanmış olan sporcular,

3) Avrupa kıtası dışında yer alan ülke vatandaşı iken 16 yaşını doldurmadan önce herhangi bir yolla Avrupa kıtası içi ülke vatandaşlık hakkı elde eden ve bu hakkı elde ettikten sonra Avrupa kıtası dışında yer alan bir ülkenin milli takımında oynamamış olan sporcular,

4) Avrupa kıtası dışında yer alan ülke vatandaşı iken 16 yaşını doldurduktan sonra herhangi bir yolla Avrupa kıtası içi ülke vatandaşlık hakkı elde eden ve bu hakkı elde ettikten sonra Avrupa kıtası dışında yer alan bir ülkenin milli takımında oynamamış olan sporcular,

5) Aynı kıta içi ülke vatandaşı olmak üzere vatandaşı olduğu ülkenin siyasi nedenlerle bölünmesi ve/veya birden fazla ülkeye ayrılması durumunda zorunlu sebeplerle yeni oluşum içinde Avrupa kıtası içinde yer alan ülke vatandaşlığını tercih etmiş veya mecbur kalmış sporcular,

6) Farklı bir kıta ülke vatandaşı iken iki farklı ülke vatandaşı anne veya babanın vatandaşlık hakkından yararlanarak Avrupa kıtası içinde yer alan ülke vatandaşlığı hakkı elden sporcular,

7) Farklı bir kıta ülke vatandaşı iken 18 Mart 2019 tarihinden sonra, Avrupa kıta içi ülke vatandaşlık hakkını alarak vatandaşlığını hak ettiği ülkenin milli takımında oynamış olan sporcular,

Takımlar, aynı sezonda 4), 5), 6) ve 7) alt bentlerinde yer alan nitelikte en fazla bir (1) sporcuyla sözleşme yapabilir.

b) Aynı anda tasdik ettirilmiş altı (6) yabancı uyruklu sporcuya sahip olan kulüpler bu sporcularına ilaveten yeni bir yabancı uyruklu sporcu lisansı çıkarmak istediklerinde bu yabancı uyruklu sporculardan birinin sözleşmesini feshetmek (c şıkkı hariç) veya geçici transfer ile başka bir takıma vermek zorundadırlar. Bu durumdaki sporcuların toplam sayısı bir sezon için ikiyi (2) aşamaz.

c) Kadınlar Basketbol Süper Lig kulüpleri, yukarıdaki madde kapsamı dışında, sadece Avrupa Kupası müsabakalarında oynatmak üzere kadrolarında bulundurdukları yabancı uyruklu sporcularıyla da tek tip sözleşme imzalayarak, Federasyon’a onaylatmak zorundadırlar. Kulüplerin FIBA’ya bildirecekleri sporcu listesi içinde tek tip sözleşme imzalamamış yabancı uyruklu sporcu ismi bulunması durumunda liste Federasyon tarafından Bu sporcuları, ligde oynatmak üzere lisans talep edilmesi durumunda (b şıkkında yer alan şartlara uygun olarak), bu talimatın 24. maddesindeki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

(4) Erkekler Ligi kulüplerinde yer alacak yabancı uyruklu sporcu sayısı;

a) Erkekler 1. Lig kulüpleri Lig Talimatına uygun olarak aynı anda sahaya çıkan kadrolarında bulundurdukları yabancı uyruklu sporcu sayısından 1 fazla sporcu ile sözleşme yaparak lisans alabilirler.

b) Aynı andan tasdik ettirilmiş üç (3) yabancı uyruklu sporcuya sahip olan kulüpler bu sporcularına ilaveten yeni bir yabancı uyruklu sporcu lisansı çıkarmak istediklerinde bu yabancı uyruklu sporcudan birinin sözleşmesini feshetmek veya geçici transfer ile başka bir takıma vermek zorundadırlar. Bu durumdaki sporcuların toplam sayısı bir sezon biri (1) aşamaz.

(5) Kadınlar Ligi kulüplerinde yer alacak yabancı uyruklu sporcu sayısı;

a) Kadınlar Lig kulüpleri Lig Talimatına uygun olarak aynı anda sahaya çıkan kadrolarında bulundurdukları yabancı uyruklu sporcu sayısından 1 fazla sporcu ile sözleşme yaparak lisans alabilirler.

b) Aynı anda tasdik ettirilmiş iki (2) yabancı uyruklu sporcuya sahip olan kulüpler bu sporcularına ilaveten yeni bir yabancı uyruklu sporcu lisansı çıkarmak istediklerinde bu yabancı uyruklu sporcudan birinin sözleşmesini feshetmek veya geçici transfer ile başka bir takıma vermek zorundadırlar. Bu durumdaki sporcuların toplam sayısı bir sezon biri (i) aşamaz.

Sözleşmenin süresi

MADDE 35- (1) Bütün tek tip sözleşmeler en fazla beş (5) yıl süreli olabilir. Sözleşme şartlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla sözleşme süresi bitmeden yeni bir sözleşme yapılabilir ve yeni sözleşmenin bitiş tarihi ilk sözleşmenin bitiş tarihinden farklı olabilir. Her durumda yeni sözleşme 32. maddedeki şartlara haiz olmalıdır.

(2) Sözleşmelerin bitiş tarihlerinin erkek liglerinde 30 Haziran, kadın liglerinde ise 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır. Bir yıldan uzun süreli sözleşmelerde her yılın ödeme tutarı ve planının veya varsa yıllık bedel değişim esaslarının açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bir önceki sezonun ücret ve ödeme şartları esas alınacaktır. Sözleşmenin iki yıl veya daha fazla sürede düzenlenmesi durumunda kulüpler 38. Madde 2. fıkrasındaki yükümlülükleri yerine getirmek ve tüm sezonların ödeme detaylarım özel şartlar bölümünde belirtmek zorundadırlar.

(3) Sözleşme; aksine bir hüküm olmaması halinde, sürenin sona ermesi ile birlikte kendiliğinden sona erer.

Genç takım yaşında olan sporcuların sözleşmeli olması

MADDE 36- (1) Basketbol Süper ve 1. Lig kulüpleri, on altı (16) veya on yedi (17) yaşını dolduran sporcularıyla, sözleşme dönemine bakılmaksızın, sporcuların yaşlarını doldurdukları günden itibaren otuz (30) gün içerisinde sözleşme imzalayabilirler. Sözleşme imzalanırken velilerinin noterde düzenlenmiş muvafakati ve kendi imzaladı aranır. Kulüpler sporcularını doğum günlerinden bir ay öncesinden itibaren sözleşme yapmaya davet edebilirler. Sözleşme sayılarına noter kanalıyla sözleşmeye davet edilen sporcular dâhildir. Taraflar anlaşmaları durumunda noter davetine gerek kalmadan da madde kapsamında sözleşme imzalayabilirler.

(2) Kulüpler sporculara davet yazısını yer ve tarih bildirerek gönderirler. Bildirilen bu tarih, yarının tebliğ edildiği tarihten itibaren en az yedi (7) gün sonra olmalıdır. Kulüpler noter kanalıyla gönderdikleri davet yarısının bir nüshasını federasyona göndermek zorundadır. Davet yarısında belirtilen tarihte sporcunun davete icabet edip etmediği veya kulübün sözleşme imzalamak üzere belirtilen tarihte hazır bulunup bulunmadığı, davette yazan tarihten sonraki beş (5) iş günü içerisinde Federasyona Bu husustaki ihtilafları Federasyon Yönetim Kurulu karara bağlar.

(3) Kulübü tarafından sözleşmeye davet edilen bu statüdeki sporcular kendilerine davet yapılıp yapılmadığını kulüplerinden veya federasyondan takip etmeye ve davet yapıldı ise, yetiştirme hakkı karşılığı olarak; 17 veya 18 yaşındaki sporcular en fazla beş (5) yıl süreli sözleşme yapmaya Sporcunun yaşının belirlenmesinde 1 Temmuz-30 Haziran tarihleri itibariyle içinde bulunan sezonun ikinci yılı esas alınır. 17 veya 18 yaşındaki bir sporcunun doğum yılının belirlenmesi için içinde bulunulan sezonun ikinci yılından 17 veya 18 çıkartılarak belirlenir. Bu durumdaki sporculardan ikisi (2), kulübünün bulunduğu lig için belirlenmiş toplam Türk vatandaşı sporcu sözleşme sayısına ilave edilerek kadroda bulunur. Sözleşmeye davet edildiği halde sözleşme imzalamaktan imtina eden sporcular yirmi iki (22) yaşını doldurana kadar hiçbir kulüp ile anlaşma yapamazlar. Kulübü tarafımdan sözleşmeye davet edildiği halde sözleşme imzalamakta imtina ederek yurt dışında herhangi bir kulübe transfer yapan Sporcular, tekrar Türkiye’ye dönmeleri halinde yaş sının aranmaksızın lisanslı oldukları kulübün izni olmadan başka bir kulübe transfer yapamazlar. Sporcunun yurt dışında transfer olduğu kulüple Türkiye’deki kulübü anlaşma yapar veya Türkiye’deki kulübü herhangi bir ilişiksiz belgesi bedeli alırsa ve/veya FIBA hakemliğinde iki kulüp mutabakata vararak anlaşırlar ve Türkiye’deki kulübüne ilişiksiz belgesi bedeli ödenirse, Türkiye’deki eski kulübü transferde hak iddia edemez. FIBA hakemliğinde belirtilen tutar kulüp tarafından kabul edilmeyerek iade edilmesi ve bu iade işlemine ilişkin “swift” mesajını Federasyona iletilmesi durumunda, sporcu yaş senin aranmaksızın kulübün izni olmadan Türkiye’de başka bir kulübe transfer yapamaz.

(4) Kulübü tarafından sözleşme imzalamaya davet edilmeyen ve/veya davet edildiği halde kulübü tarafından sözleşme imzalanmayan sporcular, genç kategorisi için geçerli yaş sınırına doldurdukları sezonu takip eden Transfer Dönemi’nde Federasyon tarafından belirlenecek “Yetiştirme Tazminatını” yetiştirici kulüp veya kulüplere ödeyerek transfer Bu tip sporcular ikinci sezonda da sözleşmeye davet edilmezlerse veya davet edildiği halde kulübünün tasarrufu ile sözleşme imzalanmaz ise hiçbir mali yükümlülük içine girmeden istedikleri kulübe transfer olabilirler.

(5) Basketbol Gençler Ligi’nde (BGL) yer alan 18 yaş üstü sözleşmesiz sporcular, Basketbol Süper Ligi’nde Türk vatandaşı sporcular ile yeni sözleşme imzalama dönemi sonu öncesinde BGL takımında lisans çıkarmışlarsa bulunulan sezon boyunca kulübüyle sözleşme Basketbol Süper Ligi‘nde Türk vatandaşı sporcular ile yeni sözleşme imzalama döneminden sonra BGL takımında lisans çıkaran sporcular, BSL takımı ile sözleşme imzalayamazlar.

(6) K.K.T.C., Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek Cumhuriyetleri’nden gelerek bir kulübün genç takımında yer aldıktan sonra oynama hakkını bitirmiş sporcu ile ilk sözleşme yapma hakkı ilk kulübüne aittir. Kulüp bu haktan yararlanmak istemediği takdirde bu durumu bir yazı ile Federasyona bildirerek hakkını başka bir kulübe devredebilir.

Altyapıdan sporcu yetiştiren kulüplerin desteklenmesi

MADDE 37- (1) Basketbol Süper Ligi (BSL) Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ve Kadınlar Basketbol Süper Liginde (KBSL) mücadele eden kulüpler, başka bir kulübün altyapısında yetişen bir sporcuyu transfer etmek istediklerinde yetiştirici kulüp veya kulüplere dağıtılmak üzere Federasyon tarafından belirlenecek kulüp destek bedelini yatırmak zorundadır. Sporcunun 13-18 yaşlan arasındaki 6 sezonun tamamında yer aldığı kulübü ile sözleşme yapması halinde bu kulübün destek bedeli yatırması gerekli değildir. İlk kulübünden 13-18 yaş arasında başka bir kulübe veya kulüplere transfer yapmış sporcularla ilk kez sözleşme yapacak kulüpler de önceki kulübe veya kulüplere dağıtılmak üzere kulüp destek bedeli ödemekle yükümlüdür.

(2) Kulüpler destek bedeli ödeyerek transfer ettikleri sporcuları ile müteakip sezonlarda sözleşmelerini yenilemek veya lisanslarını vize ettirmek için her sezon için ayrı ödeme yapmak zorundadır. Bir sporcu ile ilgili destek bedeli, ilgili sezon içerisinde yalnızca bir defa ödenir. Sporcunun başka bir kulübe kiralık olarak verilmesi veya ilişiksiz belgesi ile transfer edilmesi durumlarında aynı sezon içerisinde ikinci kez ödeme yapılmaz.

(3) Kulüplerin destek bedeli ödeyecekleri sporcular ve bunlara ilişkin esaslar aşağıdaki

a) Sporcunun 13-18 yaşları arasında lisanslı olarak bulunduğu kulüpler Sicil Lisans Müdürlüğü tarafından Yaşların belirlenmesinde sporcunun oynadığı sezonun ikinci yılı esas alınır. Yaşın belirlenmesinde ay ve gün dikkate alınmaz.

b) Federasyon tarafından organize edilen veya yerel liglerde yer alan kulüplerin ümit, genç veya yıldız takımlarında en az bir basketbol sezonunda oynamış ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynamasında bir engeli bulunmayan sporcular için destek bedeli ödenir.

c) Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak veya ilgili lig talimatına göre ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olma istisnasında bulunan sporcular bu kapsamda değerlendirilmezler.

ç) Basketbol Süper Ligi (BSL), Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) veya Türkiye Basketbol Ligi (TBL) kulüplerinden geçici transfer veya ikinci lisans hakkından yararlanarak Basketbol Süper Ligi (BSL), Kadınlar Basketbol Süper Liginde (KBSL) veya Türkiye Basketbol Ligi müsabakalarda yer alan sporcular bu kapsamda değildir.

(4) Transfer veya vize başvurusunun ilgili kulüp tarafından yapılmasını müteakiben sporcunun 13- 18 yaşları arasında bir ya da daha fazla kulüpte lisanslı olarak bulunduğu saptandığı takdirde sporcunun transferini yapan veya sözleşmesini yenileyen kulüpten Federasyon tarafından belirlenen destek bedeli tahsil Tahsil edilen bedel, sporcunun 13-18 yaşlarında lisanslı olarak altyapısında yer aldığı kulüp ya da kulüplere yıllan oranında pay edilerek ödenir. Sporcunun 13-18 yaşları arasında lisanslı olarak yer aldığı kulüp veya kulüplerin TBF ve/veya yerel lig faaliyetlerinde aktif olarak yer almaması halinde bu kulüplere tahakkuk eden destek bedeli sporcuyu transfer eden veya sözleşmesini yenileyen kulüpten tahsil edilir ve TBF Genç Sporcu Teşvik Projesi fonuna aktarılır.

Sözleşme tutarları toplamı ve minimum sözleşme tutarı

MADDE 38- (1) Bir kulübün bir sezon için Federasyona tescil ettirdiği sözleşmelerin bir yıllık net toplam tutarı, o kulübün sözleşme tutarları toplamını oluşturur. Kadın ve erkek takımları olan kulüplerin sözleşme tutarları toplama, ayrı ayrı hesaplanır.

(2) Kulüplerin o yıl için herhangi bir sporcuyla imzalayacakları sözleşmenin yıllık net değeri, sporcunun sözleşmeli sporcu olarak kadroda yer alacağı sezon sayısına bağlı olarak Federasyon tarafından belirlenecek değerden az olamaz.

Kulüplerin yükümlülükleri

MADDE 39- (1) Basketbol Süper ve 1. Liglerinde takımı bulunan kulüplerin yükümlülükleri şunlardır;

a) Takımın yer aldığı lig ile ilgili Federasyon Talimatlarını bilmek ve bunlara riayet etmek,

b) Sporcular, kendi istekleri ile lisanslarını vize ettirmemeleri veya müsabakalara çıkmamaları halinde bu haktan (Sporcuya tebliğ edilmeyen ve Federasyona gönderilmeyen ceza yönetmeliği, iç yönetmelik ve talimatlar uyarınca sporcuya ceza verilemez. Sporcunun imzadan imtina etmesi halinde başvuru üzerine Yönetim Kurulu değerlendirme yapacaktır).

c) Sporculara verilen cezalarda kulüpler, cezaya ilişkin fiilin/durumun öğrenildiği (cezalar, ceza konusu fiilin/durumun öğrenildiği tarihten itibaren yedi (7) ve her halde cezayı gerektiren fiilin/durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on beş (15) gün içerisinde verilmek zorundadır) buna ilişkin Kulüp Yönetim Kurulu kararlarını, tutanaklarını, cezanın sporcuya tebliğ edildiğine dair belgeleri, cezanın nedenlerini, miktarını, kararın verildiği tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içinde Federasyona göndermek zorundadırlar. Kulüplerin sporculara vereceği cezalar sözleşme tutarı ve suçun ağırlığı ile orantılı olmalıdır.

ç) Sporcularını sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydettirmek ve bu kaydı sporcunun sözleşmesinin bitiş tarihine kadar sürdürmek ve primlerini ödemek,

d) Sözleşmede belirtilen net tutar kapsamındaki tüm ödemeleri zamanında ve eksiksiz yapmak,

e) Kadro dışı bıraktıkları sporcularına karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmek, form düzeyinin korunabilmesi için salon ve antrenör temin etmek zorundadırlar.

Sözleşmeli sporcuların sözleşmeden doğan yükümlülükleri

MADDE 40- (1) Basketbol Süper ve 1. Liglerinde yer alan Sözleşmeli Sporcuların sözleşmeden doğan yükümlülükleri şunlardır;

a) Gerek Federasyon, gerekse kulübün emir, talimat ve nizamlarını bilmek ve bunlara riayet etmek,

b) Kulübün ve Federasyonun yurt içinde yurt dışında yapacağı özel ve resmi her türlü basketbol organizasyonuna katılmak

c) Antrenman ve çalışmalara düzenli olarak katılmak,

ç) Müsabakalara katılmak için gereken formaliteleri tamamlamak ve gerekli belgeleri temin etmek,

d) Federasyonun ve kulübün düzenlediği kurs, ders, seminer ve konferanslara katılmak,

e) Yetkili makamlar tarafından istenildiği takdirde doping kontrol testlerine katılmak.

Maluliyet

MADDE 41- (1) Sözleşmeli Sporcunun; sözleşme süresi içerisinde, mesleki faaliyetinden maluliyeti doğması halinde kulübü, sözleşme hükümlerini sözleşme bitimine kadar aynen yerine getirir. Herhangi bir kaza sonucu sporcularının bir bölümünü veya tamamını uzun süreli oynatamama durumunda kalan kulüplerin durumları ve kendilerine yeni haklar tanınması için Yönetim Kurulu yetkilidir.

Anlaşmalı fesih

MADDE 42- (1) Sporcu ve kulüp karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi feshedebilirler. Sözleşmenin anlaşmalı olarak feshinin geçerli sayılabilmesi için yazılı olarak yapılması gereklidir. Usulüne uygun düzenlenen fesih beyanı yapıldığı tarihten itibaren beş (5) iş günü içinde Federasyona gönderilir ve feshin geçerliliği hakkında Federasyon karar verir. Bu suretle serbest kalan sporcu takip eden ilk transfer döneminde dilediği kulüple sözleşme yapabilir. Bu süre içinde gönderilmeyen fesih anlaşmaları işleme konulmaz.

Sporcunun fesih ve transfer hakkı ve transfer yasağı

MADDE 43- (1) Kulüp tarafından bu talimat ve sözleşme gereği yapılacak ödemelerin vadesini takip eden otuz (30) gün içerisinde yapılmaması veya sporcunun sözleşmesi devam ederken Sosyal Güvenlik Kurumundan çıkışının yapılması veya kaydının silinmesi halinde; sporcu yükümlülüklerin yerine getirilmesini kulübe noter kanalı ile yazılı olarak ihtar eder ve ihtarnamenin bir örneğini bilgi olarak Federasyona iletir. İhtarnamenin tebliğinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde kulüp tarafından yükümlülük yerine getirilmezse, beş (5) iş gününün bitiminden itibaren yedi (7) gün içinde sporcu, sözleşmenin feshine karar verilmesini Federasyon’dan talep edebilir. Federasyon, kulübe göndereceği yazılı ihtar ile yedi (7) iş günü içinde feshe esas yükümlülükleri yerine getirmesini ister. Kulübün yazılı ihtara ve verilen süreye rağmen yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya yerine getirdiğini belgelememesi halinde Federasyon sözleşmenin feshi ve başka bir kulübe transfer hakkı kararı verebilir. Bu yolla transfer ve sözleşme yapma hakkı kazanan sporcular;

a) Eski veya yeni kulübü ile yaptığı Sözleşmeden doğan alacaklarının ödenmemesi halinde transfer yasağı talebi haklarını kaybetmez.

b) Bir sezonda sadece bir kez bu haktan

c) ikinci kez transfer yaptıkları kulüpten başka bir kulübe geçici transfer

(2) Sporcu, yükümlülüğünü yerine getirmeyen kulüp hakkında, transfer yasağı uygulanmasını talep Bu durumda Federasyon; kulübe göndereceği yazılı ihtar ile yedi (7) iş günü içinde feshe esas yükümlülükleri yerine getirmesini, aksi halde transfer yasağı uygulanabileceğini bildirir. Yazılı ihtara ve verilen süreye rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yerine getirdiğini belgelendirmeyen kulübün, başka bir sporcu ile sözleşme yapması veya ikinci lisans ile sporcu alması (transfer) Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile yasaklanır. Transfer yasağı kararı, talep eden sporcunun kulüpteyken yer aldığı kadın veya erkek takımları için uygulanacak olup kulübün diğer takımları için uygulanmaz.

(3) Hakkında transfer yasağı kararı verilmiş olan bir kulüp, transfer yasağına neden olan ödemeyi gerçekleştirdiğini sonradan belgeler yahut uyuşmazlığın tarafı sporcu tarafından ibra edilir veya transfer yasağı talebinden feragat edilirse transfer yasağı kararı

Kulübün derhal fesih hakkı

MADDE 44- (1) Kulüp, aşağıdaki hallerde sözleşmenin bildirimsiz ve derhal feshini Federasyondan talep edebilir:

a) Sözleşmeli Sporcunun, basketbol faaliyeti dışında vaki hastalık ve istirahat halinin altı (6) ayı geçmesi veya geçeceğinin önceden tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporuyla anlaşılması,

b) Sözleşmeli Sporcunun, mücbir sebep durumları hariç, ne sebeple olursa olsun, yedi (7) gün ve daha fazla bir müddetle kulübüyle irtibatını kesmiş olması ve bu süre zarfında müsabaka ve antrenmanlara katılmadığının noter kanalıyla tespit edilmesi,

c) Sözleşmeli Sporcuya aralıksız altı (6) ay müddetle hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezasının verilmesi ve bu cezanın kesinleşmesi,

ç) Sözleşmeli Sporcunun kulüp disiplini ve genel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması.

Talimata aykırılık ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeni ile fesih

MADDE 45- (1) Taraflardan her biri, işbu Talimata aykırılık yahut karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, karşı tarafa noter kanalı ile yazılı olarak aykırılığın giderilmesini veya yükümlülüklerin yerine getirilmesini ihtar eder ve ihtarnamenin bir örneğini bilgi olarak Federasyona iletir. İhtarnamenin karşı taraf tebliğinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde aykırılık giderilmez veya yükümlülük yerine getirilmezse, yazılı olarak noter kanalı ile sözleşmenin feshedilmiş olduğuna karar verilmesi Federasyondan talep edilebilir. Talep, Yönetim Kurulu toplantısında gündeme alınarak karar verilir.

Sözleşme süresinin dondurulması

MADDE 46- (1) Sözleşme süresi içinde sporcuların kusurlarından dolayı bir sezon içinde altı (6) aydan fazla hak mahrumiyeti cezası alması durumunda, kulübün yazılı talebi halinde, sporcuların kontrat süreleri Federasyon Yönetim Kurulu tarafından aynı oranda uzatılır. Dondurulan sözleşme yeniden yürürlük kazandığında süre eklenmesi sonucu fesih tarihi senenin ortasına denk gelirse, sözleşmenin bitiş tarihi o sezonun erkeklerde 30 Haziran, kadınlarda 31 Mayıs tarihine kadar uzatılır. Sözleşme süresi içinde sporcuların altı (6) aydan uzun süreli bir sakatlık yaşaması gerekçesiyle kulübün sporcunun hizmetlerinden yararlanamadığının tespiti ve kulübün yazılı talebi halinde, söz konusu sporcunun kulübü ile olan mevcut sözleşmesi, başka bir şart aranmaksızın Federasyon Yönetim Kurulu tarafından aynı şartlarla otomatik olarak bir (1) yıl uzatılır.

Kazanılmış haklar

MADDE 47- (1) Daha önce yürürlükte olan yönerge veya talimat hükümlerine göre kulübü tarafından ilan edilen ilişiksiz belgesi bedelini ödemeden veya kulübün izni olmaksızın yurt dışına transfer olmuş sporcuların tekrar yurda dönüşlerinde bu durumda olan sporcular için geçerli önceki tehir hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Önceki talimatlar kapsamında kulüpler ve sporcular arasında yapılan sözleşmelere konulmuş özel şartlar ve sözleşme bitiş tarihleri geçerlidir.

 (3) 2011-2012 sezonu da dâhil olmak üzere daha önceki sezonlar için belirlenmiş kurallar kapsamında ülkemizde tescilli herhangi bir kulüpte ümit, genç veya yıldız basketbol takımında resmi müsabakalarda yer almış sporcular için belirlenmiş istisna hükümlerine göre ülkemiz ümit, genç veya yıldız basketbol takımından yetişmiş statüsü kazanmış, doğumdan başka bir yolla sonradan Türk vatandaşlığına geçmiş sporcuların bu hakları geçerlidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt işlemleri

MADDE 48- (1) Lisans, dönüşüm, vize ve transfere ilişkin tüm iş ve işlemler Bakanlık bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Üst liglerde yer alan sporcuların, vize ve transfer işlemlerini bir yıl süre ile yapma yetkisi, Bakan onayı ile Federasyona verilebilir. İşlem yapma yetkisi verilmesi halinde Bakanlık bilişim sisteminde bulunan basketbola ait veriler, yapılacak protokol kapsamında Federasyon ile paylaşılır.

Bedellerin tespiti ve ödenmesi

MADDE 49- (1) Bu talimat hükümleri gereğince vize, transfer ve diğer konularda ödenecek bedeller, Federasyon tarafından tespit edilir.

(2) Bu talimat hükümlerine göre transfer hakkı kazanmış fakat kulüplerinden transfer için gerekli belgeleri alamayan sporcular, kulübün hesabına yatırılması gereken bedelleri ödediklerini gösteren makbuz veya dekontları ilişiksiz belgesi yerine kullanabilirler.

Silahaltında bulunan sporcular

MADDE 50- (1) Muvazzaf subay, astsubay, askeri okul öğrencileri, sözleşmeli asker, uzman çavuş, er ve erbaşlar askerlik süresince askerî takımlar (veya kulüpler) haricindeki kulüplerde, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’na uygun olarak izin almaları halinde lisans çıkarabilirler.

Talimatta yer almayan hususlar

MADDE 51- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği ile ilgili mevzuatına aykırı olmamak koşuluyla Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 52- (1) 28/6/2018 onay tarihli ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Türkiye Basketbol Federasyonu Sicil Lisans Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 13/7/2018 onay tarihli ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Türkiye Basketbol Federasyonu Sözleşmeli Basketbolcular Lisans, Tescil ve Transfer Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 53-

(1) Bu talimat Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 Yürütme

 MADDE 54-

(1) Bu talimat hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Talimatı indirmek için Lütfen TIKLAYINIZ

Türkiye Basketbol Federasyonu TBF Sporcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

Sitemizi ziyaret ederek bize katkıda bulunabilirsiniz. Türkiye nin dağları ve kaya tırmanış alanları.