Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbolcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022 Yayınlandı

0
6764
Türkiye Futbol Federasyonu 2022 Yılı TFF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği Yayınlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu 2022 Yılı TFF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği Yayınlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu 2022 Yılı TFF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği Yayınlandı.

Aşağıdaki makalede 2022 yılı futbol lisansı belgesi nasıl çıkarılır ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VİZE VE TRANSFER TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

MADDE 1- Bu Talimat, amatör futbolun gelişmesini sağlamak ve futbol müsabakalarına katılmak isteyen futbol kulübü ile amatör futbolcuların uyacakları esasları belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

KAPSAM

MADDE 2- Bu Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu’na tescilli futbol kulüpleri, bu kulüplerin yöneticileri ve amatör futbolcular ile diğer ilgililer hakkında uygulanır.

DAYANAK

MADDE 3- Bu Talimat, 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ana Statü Hükümlerinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4- Bu Talimatta;

 1. Federasyon: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
 2. Bölge Müdürlüğü: Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerine,
 3. ASKF: Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’na üye illerdeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarını,
 4. Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve Federasyonca tescil edilmiş dernekleri veya şirketleri;
 5. Amatör Futbolcu veya Futbolcu: Futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler (konaklama, malzeme, sigorta ve antreman giderleri) dışında herhangi bir ücret almayan futbolcuları,
 6. Lisans: Amatör futbolcuların müsabakalara katılabilmeleri amacıyla Federasyonca verilen onaylı belgeyi,
 7. Transfer: Futbolcunun yeni bir Kulübe tescilini,
 8. Transfer ve Tescil Dönemi: Amatör futbolcuların yeni bir Kulübe transfer ve tescillerinin yapılabileceği Federasyon tarafından belirlenen dönemi,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ESAS HÜKÜMLER

AMATÖR FUTBOLCULARIN TESCİL VE LİSANS ZORUNLULUĞU

MADDE 5- Kulüplerin amatör futbolcularının futbol faaliyetine katılabilmeleri için bu talimat hükümlerine göre lisans almış olmaları ve bu lisansları her yıl vize yaptırmaları zorunludur. Lisans işlemleri Bölge Müdürlükleri tarafından yapılır.

Lisans işlemi ile ilgili belgeler, Bölge Müdürlüklerinde saklanır. Konu ile ilgili çıkacak anlaşmazlıklarına Federasyonun bilgisayar kayıtları ve Federasyona sunulmuş olan başvuru belgeleri esas alınır.

Lisanslarını kaybedenler, tescilli bulundukları kulüplerin başvuruları sonunda Bölge Müdürlükleri’nden yenisini alabilirler.

Lisans işlemlerinde esas olan futbolcunun biyolojik yaşıdır. Federasyon gerekli gördüğü hallerde minik ve miniminikler kategorisinde hastane doğumlu olduğunu ispatlayamayan amatör futbolcuların biyolojik yaşını tespit etmek amacıyla kemik taraması testi isteyebilir. Futbolcunun biyolojik yaşının, nüfus kaydındaki yaşından farklı olduğunun tespiti halinde biyolojik yaşı esas alınır.

İLK KEZ (FİLİZ) LİSANS ÇIKARTMA İŞLEMLERİ

MADDE 6- Lisans çıkartma yaşı her sezon öncesi Federasyonca belirlenerek ilan edilir.

İlk kez (Filiz) Lisans çıkaracak olan futbolcuların tescil işlemleri kulüp değiştirme ve tescil dönemleri ile bağlı olmaksızın 31 Mayıs tarihine kadar yapılır.

İlk kez (Filiz) lisans çıkartacak amatör futbolcunun tescil işlemlerinde aşağıdaki belgelerin Federasyona sunulması zorunludur.

 1. Kulüp ve futbolcu taahhütnamesi
 2. 18 yaş altı futbolcular için veli muvafakatnamesi
 3. Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı (Fotoğraflı) ile birlikte arkalı önlü fotokopisi
 4. En fazla bir yıl önce çekilmiş iki adet renkli fotoğraf ( Fotoğrafların fotokopileri kabul edilmez.)
 5. Fotoğraflı Sağlık Raporu
 6. Her sezon Federasyonca tespit edilecek lisans işlemi ücretinin yatırıldığına

dair belge.

Bu belgeler kulüpler tarafından hazırlanarak, Bölge Müdürlüklerine ASKF’ler aracılığı ile teslim edilir Tescil ve lisans işlemleri Bölge Müdürlükleri tarafından yapılır.

VİZE İŞLEMLERİ

MADDE 7- Amatör futbolcuların müsabakalara katılabilmesi için lisanslarını her sezon bağlı oldukları Bölge Müdürlüklerine vize yaptırmaları zorunludur. Vize işlemleri transfer ve tescil dönemlerine bağlı olmaksızın 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilir.

Vize işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin Federasyona sunulması zorunludur.

 1. Federasyonca verilmiş olan lisans
 2. Sağlık yönünden futbol oynamaya elverişliliğine dair 18 yaşından büyüklerin kendisinin, 18 yaşından küçüklerin ise velisinin yazılı beyanı
 3. 18 yaşından küçük futbolcular için; futbolcu, veli ve kulüp taahhütnamesi
 4. 18 yaşından büyük futbolcular için; futbolcu ve kulüp taahhütnamesi
 5. Her sezon Federasyonca tespit edilecek vize ücretinin yatırıldığına dair belge.

Lisanslı bir amatör futbolcu aralıksız iki sezon vize işlemi yaptırmazsa tescili iptal edilir. Serbest kalan futbolcu dilediği kulüpte lisans çıkartabilir.

TRANSFER İŞLEMLERİ

MADDE 8- a) 18 yaşından küçük amatör futbolcunun amatör veya profesyonel olarak transferi için önceki kulübünün ve velisinin yazılı muvafakatinin alınması zorunludur.

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın yetiştirme tazminatına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kulüplerin 19 yaş ve altı kategorilerinde yerel liglere katılacağını taahhüt edip bu liglerin fikstürüne dahil olan takımlarının, ilgili ligde ilk iki (2) müsabakaya çıkmama, lig başlamadan ligden çekilmeleri veya herhangi başka bir şekilde lig müsabakalarını tamamlamadan ligden çekilmeleri veya düşürülmeleri halinde, ilgili yaş kategorisindeki 18 yaşını doldurmayan futbolcular kulüp muvafakatnamesi aranmaksızın belirlenen transfer dönemleri içinde başka bir kulübe transfer olabilirler. Ayrıca, kulübün ilgili yaş kategorisinin bir alt kategorisindeki lige katılmaması veya o kategoride düzenlenen bir lig olmaması halinde o yaştaki futbolcular da serbest kalır.

18 yaşını tamamlayan futbolcular, kulüplerinin muvafakatini almaksızın transfer ve tescil dönemleri içerisinde, aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda transfer yapabilirler. Ancak 18 yaşını tamamlayan futbolcuların 25 yaşını tamamlayacağı tarihe kadar yapacakları transferlerde, futbolcunun yeni kulübü tarafından, eski kulübüne Federasyonca her yıl tespit ve ilan edilen katkı payını ödemeleri ve katkı payının ödendiğini belgelendirmeleri zorunludur. 25 yaşını tamamlayan amatör futbolcuların transferlerinde katkı payı ödenmez.

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın yetiştirme tazminatına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kulüplerin yerel liglere katılacağını taahhüt edip bu liglerin fikstürüne dahil olan takımlarının, ilgili ligde ilk iki (2) müsabakaya çıkmama, lig başlamadan ligden çekilmeleri veya herhangi başka bir şekilde lig müsabakalarını tamamlamadan ligden çekilmeleri veya düşürülmeleri halinde, ilgili takımın 18 yaşını doldurmuş ve üzeri futbolcuları belirlenen transfer dönemleri içinde lisanslı oldukları kulübe katkı payı ödeme zorunluluğu olmaksızın başka bir kulübe transfer olabilirler.

Futbolcunun amatör statüsünde transferi, Federasyonca her sezon için tarihleri tespit edilecek transfer ve tescil dönemlerinden birinde mümkündür. Futbolcular aynı sezon içerisinde, transfer ve vize işlemleri de dâhil olmak üzere, en fazla iki kulübe tescil edilebilirler. Aynı sezon içindeki ikinci transferlerde futbolcunun yaşına bakılmaksızın kulüp muvafakati aranır.

İkinci transfer ve tescil döneminde lisans ve tescil işlemi yapılan futbolcunun, takip eden sezonun birinci transfer ve tescil döneminde transferi mümkündür.

Amatör futbolcunun, profesyonel olması halinde Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı hükümleri uygulanır.

 1. Lisans işlemlerinde futbolcuların yaş düzeltmeleri işlemlerde dikkate alınmaz. Tescil sürelerinin hesaplanmasında Federasyon Bölge Müdürlüklerinin onay tarihi esas alınır.
 2. Amatör futbolcuların transferinde esasları ve miktarı her yıl Federasyonca tespit edilen transfer ücretinin yatırılması zorunludur.
 3. Transfer işlemlerinde, aşağıdaki belgelerin Federasyona sunulması zorunludur:
 4. Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı ile birlikte arkalı önlü fotokopisi
 5. 18 yaşından küçük futbolcular için kulübün yetki belgesi ve imza sirküleri
 6. 18 yaşından küçük futbolcular için veli muvafakatnamesi
 7. 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kulüp muvafakatnamesi
 8. Sağlık yönünden futbol oynamaya elverişliliğine dair 18 yaşından büyüklerin kendisinin, 18 yaşından küçüklerin ise velisinin yazılı beyanı
 9. 18–25 yaşları arasındaki futbolcuların transferinde katkı payının ödendiğine dair kulüp belgesi veya katkı payının Federasyona yatırıldığına dair banka dekontu
 10. ASKF’lerden alınan Referans Belgesi.

ULUSLARARASI TRANSFER

MADDE 9- Yurt dışında herhangi bir Ülke Federasyonunda tescilli olan futbolcuların Türkiye’de lisans ve tescil işlemlerinin yapılmasında FIFA Kuralları uygulanır.

Uluslararası transferi yapılacak amatör futbolcular için kulüplerin Uluslar arası Transfer ve Tescil Sertifikası’nın temini için Federasyona yazılı olarak müracaat etmeleri zorunludur.

Uluslararası transferler, transfer ve tescil dönemlerine bağlı olarak yapılır.

YABANCI UYRUKLU FUTBOLCULARIN TESCİL-VİZE VE TRANSFER İŞLEMLERİ

MADDE 10- Amatör futbol kulüplerinde, futbolcunun kendisi tarafından Türkiye’de en az bir yıl oturma izni almış olması halinde en çok 2 yabancı uyruklu futbolcu için tescil işlemi yapılır.

 1. Yabancı uyruklu futbolcu tescil işlemleri Federasyonca belirlenmiş transfer ve tescil dönemleri içinde gerçekleşir.
 2. Yabancı uyruklu futbolcuların Uluslararası transferinde FIFA Kuralları geçerlidir. Türkiye’de transfer yapacak olan yabancı uyruklu futbolcuların transfer ve lisans işlemlerinde bu Talimat hükümleri uygulanır.
 3. Uluslararası transferi yapılan profesyonel futbolcuların, Türkiye’de amatör statüde lisans alabilmeleri için Federasyonca Uluslararası Transfer Tescil Sertifikası’nın alınmış olmasının yanı sıra, geldiği ülkede profesyonel statüde en son oynadığı resmi müsabaka tarihi üzerinden 30 günlük bir sürenin geçmiş olması zorunludur.
 4. Türkiye’de herhangi bir kulübe tescil işlemi (Filiz lisans) yaptırdıktan sonra, başka bir ülkede tescilli olduğu tespit edilen yabancı uyruklu futbolcuların bu durumu tespit edildiğinde, lisans ve tescil işlemleri iptal edilir. Durum adı geçen Ulusal Federasyona bildirilir. İptal tarihinden itibaren bir yıl süre geçmeden Türkiye’de tescil işlemi yapılmaz.
 5. Türkiye’de herhangi bir kulüpte tescilli iken, yabancı bir ülkenin resmi müsabakalarına katıldığı tespit edilen yabancı uyruklu futbolcu bu durumun tespiti halinde Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Ancak, kendi milli takımlarının maçlarında oynamaları bu hükmün dışındadır.
 6. Yabancı uyruklu futbolcuların belgeleri, kulüpleri tarafından eksiksiz olarak Bölge Müdürlükleri kanalı ile Federasyon Genel Sekreterliğine gönderilir. Genel Sekreterlikçe lisans ve tescil işleminin yapılması uygun görülmediği sürece lisans ve tescil işlemi yapılmaz.

SİLÂH ALTINA ALINAN FUTBOLCULAR

MADDE 11- Silah altına alınan futbolcular terhis edilmedikçe tescilli bulundukları kulüplerin müsabakalarına katılamazlar. Futbolcular, silah altındayken transfer işlemi yapabilirler, ancak terhis edilmedikçe yeni kulüplerinde oynayamazlar.

Silah altına alınarak ilk kez askeri güçlerde lisans çıkaran futbolcular terhislerinden sonra, yeni tescillerini askeri kulüplerdeki resmi yarışmalara katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın, Federasyonca belirlenen tescil dönemlerinde diledikleri kulübe yaptırabilirler. Silah altına alınan futbolcular askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalarda oynayabilirler. Silah altına alınmadan önce bir kulüpte tescilli bulunan futbolcular terhis olmak kaydı ile silah altına alınmadan önceki kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın tescil dönemlerinin dışında da dönebilirler.

İSİM DEĞİŞTİREN KULÜPLERİN FUTBOLCULARI

MADDE 12- Kulüplerin isim değiştirmesi halinde futbolcular isim değiştiren yeni kulübün tescilli futbolcusu olurlar.

KAPANAN VEYA KAPATILAN KULÜPLERİN FUTBOLCULARI

MADDE 13- Kapanan veya kapatılan kulübün futbolcuları serbest kalırlar. Bu durumda olan futbolcular resmi müsabakalarda yer almış olsalar dahi Federasyonca belirlenen tescil dönemlerine bağlı olmaksızın başka bir kulübe tescillerini yaptırabilirler.

TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR

MADDE 14- Bu Talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında Federasyon karar vermeye yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 15- Bu Talimat Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 16- Bu Talimatı Türkiye Futbol Federasyonu yürütür.

11.07.2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Amatör Futbol ve Kulüp Değiştirme Talimatı, bu Talimatın yayınlanmasını müteakip yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu talimat 11 Ağustos 2006 Tarih ve 26256 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu talimatın 8. maddesinin a. bendinin 1. fıkrası 21.10.2008 tarih ve 30 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında değiştirilmiş ve Federasyonun resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.

TFF Yönetim Kurulu’nun 15.03.2011 tarih ve 102 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın

7.maddesinin 4. fıkrası çıkartılmış, 8. maddesinin a. bendinin 3. fıkrası değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklikler 22.03.2011 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TFF Yönetim Kurulu’nun 19.07.2011 tarih ve 3 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın 8. Maddesinin a. bendinin 2. fıkrası ve f. bendi değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklikler 08.08.2011 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TFF Yönetim Kurulu’nun 02.10.2014 tarih ve 50 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın

 1. Maddesinin a. bendine yeni 2. fıkra eklenmiş ve yapılan bu değişiklik 08.10.2014 tarihinde

TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TFF Yönetim Kurulu’nun 16.12.2014 tarih ve 53 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın

 1. Maddesinin a. bendinin 2. fıkrası değiştirilmiş ve yeni 4. fıkra eklenmiş ve yapılan bu değişiklikler 17.12.2014 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TFF Yönetim Kurulu’nun 04.08.2017 tarih ve 61 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın

 1. maddesinin a bendinin 5. paragrafı değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik 11.08.2017 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TFF Yönetim Kurulu’nun 20.12.2019 tarih ve 18 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın

 1. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi ile 8. maddesinin (d) bendinin (b), (c), (d) ve (e) alt bentleri değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik 23.12.2019 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

GEÇİCİ MADDE- (TFF Yönetim Kurulu’nun 02.10.2012 tarih ve 16 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 03.10.2012 tarihinde ilan edilmiştir.) 2012 – 2013 sezonunda Kocaeli, Kütahya, Denizli, Konya, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kırklareli, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Zonguldak, Aksaray, Yalova ve Düzce illerinde amatör futbolcuların filiz lisans ve vize işlemleri ilgili ilin Futbol İl Temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Talimatı indirmek için lütfen TIKLAYINIZ

Turkiye-Futbol-Federasyonu-Amator-Futbolcu-Lisans-Vize-ve-Transfer-Talimati-2022

Sitemizi ziyaret ederek bize katkıda bulunabilirsiniz. Türkiye nin dağları ve kaya tırmanış alanları.