Türkiye Satranç Federasyonu TSF Sporcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

0
2554
Türkiye Satranç Federasyonu TSF Sporcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022
Türkiye Satranç Federasyonu TSF Sporcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

Türkiye Satranç Federasyonu 2022 Yılı için TSF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği Talimatı

Aşağıdaki makalede 2022 yılı satranç lisansı belgesi nasıl çıkarılır, vize, transfer ile ilgili talimatlar ve bilgiler bulunmaktadır.

Talimatı indirmek için Lütfen TIKLAYINIZ

Turkiye Satranç Federasyonu TSF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

Türkiye Satranç Federasyonu TSF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Değişiklik Talimatı – 1 2022

Türkiye Satranç Federasyonu TSF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Değişiklik Talimatı – 2 2022

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı, satranç sporu yapacak kişiler ve satranç yarışmalarına katılacaklarla ilgili olarak, satranç kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin satranç şubelerinin Türkiye Satranç Federasyonuna karşı yükümlülüklerine ilişkin çalışma usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Talimat, Türkiye Satranç Federasyonu, tescilli spor kulüpleri, özel satranç eğitimi veren merkez ve tesisleri, eğitim-öğretim kurumları ile satranç sporu yaptıran diğer kurum ve kuruluşlardaki lisans, tescil, vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları ile; Genel Müdürlük tarafından tescilleri yapılan ve yapılacak satranç kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin satranç şubelerinin kayıt ve tescil ve vize işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14.7.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4Bu Talimatta geçen;

‘Bakanlık’                :Gençlik ve Spor Bakanlığını,

‘Genel Müdürlük’      :Spor Genel Müdürlüğünü,

‘Genel Müdür’          :Spor Genel Müdürünü,

‘Federasyon’            :Türkiye Satranç Federasyonunu,

‘Federasyon Başkanı’ :Türkiye Satranç Federasyonu Başkanını,

‘İl Müdürlüğü’          :Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

‘İl Müdürü’              :Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

‘Spor kulübü’           :Federasyon tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,

‘Lisans’                   :Satranç yarışmalarına katılacaklara verilen onaylı belgeyi,

‘Tescil’                    :Satranç yarışmalarına katılacakların ilgili spor federasyonuna yaptıracağı kayıt işlemini,

‘Vize’                      :Spor yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezon onaylanması  işlemini,

‘Transfer’                :Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,

‘İlişiksiz belgesi’       :Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin kesildiğine dair imzalı ve mühürlü belgeyi,

‘Sözleşme’              :Sporcu ile kulüp arasında yapılan ve federasyon tarafından onaylanan anlaşma metnini, anlatır.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans, Tescil, Vize ve Transfer

Satranç yarışmalarında lisans uygulaması

Madde 5- Düzenlenen satranç yarışmalarına katılabilmek için, bu Talimat, hükümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon vize ettirilmesi zorunludur. Federasyonun düzenlemesi dışında edinilen lisanslar geçersizdir.

Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına Federasyondan bireysel sporcu lisansı alabilirler ve her yıl bu lisanslarını vize ettirirler.

Bireysel sporcu lisansına sahip olan sporcular, hiç beklemeksizin kulüp adına lisans çıkarabilirler.

Kulüp adına lisans sahibi olan sporcular, kulüpten istifa ederek, bireysel sporcu lisansı çıkarmak isterlerse, federasyon merkezine bir dilekçe ile başvurarak, beklemeksizin bireysel sporcu lisansı çıkarabilirler.

Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra bireysel sporculuğa dönen ve o sezonda tekrar başka bir kulüp adına lisans çıkarmak isteyen sporcular, eski kulübüne, öngörülen ilişiksiz belgesi bedelini ödeyerek, tescil süresini beklemeden kulüp lisansı çıkarabilirler. Ancak, lig veya benzeri resmi takım yarışmaları için, son ana liste bildirim tarihi ile bu tür yarışmaların bitimi ve yarışmanın Federasyon tarafından tescil edilmesi arasında geçen sürede, bu tür lisans çıkarılmaz, transfer yapılamaz. Bu süre içerisinde bir kulübün ana listesinde bulunan sporcular oynamamış olsalar bile bir başka kulübe transfer olamazlar. Bu sürenin hangi tarihleri kapsayacağı her sezon Yönetim Kurulu tarafından saptanır. (Yürütme Kurulu’nun 08.11.2013 tarih ve 3/2 numaralı kararı ile değişiklik yapılmıştır bakınız:

http://www.tsf.org.tr/federasyon/yonetmelik-mevzuat )

İlişiksiz belgesini kulübün vermemesi durumunda bir kulübe transfer olmak isteyen sporcuların ilişiksiz belgesi bedelleri, doğrudan Federasyon ana hesabına yatırılarak, ilişiksiz belgesi Federasyon tarafından verilir. Eski kulüp, banka hesap numarasını bildiriminden itibaren üç iş günü içinde ilişiksiz belgesi bedeli kulübün hesabına federasyon tarafından aktarılır. Bu usul ile transfer olacak sporcular için ilişiksiz belgesini kulübün vermediğine ilişkin kulüpler arasında yapılan yazışmalar aranır.

Sezon içerisinde kulübünde oynayan, sezon sonunu beklemeden kulübünden istifa ederek bireysel sporcu lisansı alan sporcular, izleyen sezonda bir başka kulübe geçmek istemeleri durumunda istifa ettiği kulübüne ilişiksiz belgesi bedelini ödemek zorundadır.

Sporcunun bağlı bulunduğu spor kulübünde satranç branşı var ise, bir başka kulüp adına satranç sporcu lisansı çıkaramaz. Bulunduğu kulüpte satranç branşı olmayan sporcular, kulüplerinden ilişkilerini kesmeden ve kulüplerinin izni ile satranç branşı olan bir kulüpte veya bireysel olarak satranç sporcu lisansı çıkarabilir.

Kulüp sporcusu iken bireysel sporcu olan ya da bireysel sporcu iken bir kulübün sporcusu olanlar ile transfer olarak bir başka kulübün sporcusu olan sporculardan her defasında lisans tescil veya vize bedeli tahsil edilir.

 Lisans işlemleri

Madde 6- Satranç sporunda lisans çıkarmak için gerekli asgari yaş beştir.

Lisans çıkarmak isteyen sporcunun ve kulüplerin, transfer işlemleri için düzenleyeceği belgeler ile lisans iş ve işlemlerinin nasıl bir süreçte yürütüleceği prosedür ile belirlenir.

Lisans numarası, sporcunun vatandaşlık numarasıdır ve bu numara değişmez. Sporcuların hangi ilden lisans aldıkları ve diğer bilgileri Federasyon ve il temsilcilikleri tarafından Federasyon resmi internet sitesi üzerinden lisans otomasyon bilgi sisteminden izlenebilir.

Sporcu transfer işlemlerinde tescil belgesi kullanılır. (EK – 2)

Sporcu Sözleşmeleri

Madde 7– Kulüpler, takım ana listelerinde yer alan sporcular ile ana metni federasyon tarafından hazırlanan üç örnek sözleşmeleri taraf olarak karşılıklı imzalarlar. Kulüpleri adına lisanslı diğer sporcuları için sözleşme düzenlemek kulübün isteğine bağlıdır. Düzenlenen sözleşmelerin, kulüpler tarafından, imzalanmasının ardından federasyonun belirlediği en son tarihe kadar bir örneği federasyona iletilir.

Yukarıda sözü edilen örnek sözleşmelerin kapsam ve ayrıntıları, ilgili oldukları lige ve onun aşamalarına göre farklılık gösterebilir. Bu bağlamda üst liglerde yer alan kulüplerden kendileri adına sözleşme yapmaya yetkili kişilerin adları ve imza örnekleri istenebilecektir.

Sözleşme süresi transfer işlemlerinde esas alınır. Yapılacak sözleşmelerin süresi en fazla iki yıldır ve ilgili olduğu ligin bitimini izleyen ayın son günü sona ermiş sayılır.

Kulüpler, her sezonda sözleşmenin tüm malî koşullarının kulübü tarafından yerine getirildiğini beyan eden “Sporcu Malî Beyanlarını”, ilgili sezon bitim tarihine kadar Federasyona teslim edeceklerdir; Sporcu Malî Beyanlarını teslim etmeyen veya mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgeleyemeyen kulüplerin sporcuları sözleşme süreleri bitmemiş olsa dahi bedelsiz olarak serbest kalmış sayılırlar.

Sözleşme hükümlerini yerine getirmeyen kulüpler, sözleşme hükümlerini yerine getirene kadar yeni sporcu transferi yapamazlar.

Kulüpleriyle bedelsiz sözleşme imzalayan sporcular, sezon sonunda bedelsiz olarak serbest kalırlar.

Kulüpler ve sporcular yapacakları sözleşmelerde, Türkiye Satranç Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Kulüp Tescil Talimatı hükümlerine aynen uyacaklarını kabul eder. Sporcu sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda TSF taraf değildir. Sözleşmenin Federasyon tarafından onayı sözleşme hükümlerinin hukuki sonuç doğurmasına ilişkin  değil  sadece sporcu lisans sicillerinin tutulmasına yöneliktir.

Vize işlemleri ve sezon tespiti

Madde 8- Satranç yarışmalarına katılacak sporcuların, lisanslarını, her sezon vize ettirmeleri zorunludur. Satranç sezonu başlangıç tarihi 01 Ağustos, bitiş tarihi 31 Temmuz’dur. Vize işlemleri bu tarihler arasında yapılır.

Sporcuların transfer işlemleri

Madde 9-Sporcular, lisanslı bulundukları spor kulüplerinden bu Talimatta belirtilen koşullara uyarak başka bir kulübe transfer olabilirler. Transfer süresi her sezon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur.

Kulüpleri kapanan veya lisanslı oldukları spor dalında tescilleri iptal edilen ve serbest kalan sporcular, sezon içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi, sezon sonunu beklemeden, bir başka kulüp adına lisans çıkarabilirler.

Eski kulüplerinden ilişiksiz belgesi (EK–4) alan sporcular, ilk üç ay içerisinde bu belgeleri bağlı bulundukları il temsilciliklerine veya federasyon merkezine onaylatmak zorundadırlar. Aksi durumda sporcunun eski kulübü ile ilişiği kesilmiş sayılmaz. Bu durumda olanlar transfer için tekrar ilişiksiz belgesi almak zorundadır.

Transfer işlemleri federasyon merkezinde gerçekleştirilir.

Sporcuların transfer işlemleri;

 1. a)  Normal transfer:

1-   Sporcu, kulübünden alacağı ve il temsilcisinin onaylayacağı ilişiksiz belgesi (EK-4) ve taahhütname ile (EK–3) transfer olabilir. Sporcunun eski kulübü adına lisansının vize edilmiş olması, o lisans ile bireysel yarışmalarda oynamış olması, transfer olmalarına engel değildir.

2-   Bu şekilde transfer olacak sporcunun, transfer olacağı sezon içerisinde lig veya benzeri resmi takım yarışmalarının ana listesinde yer almamış, yarışmaya katılmamış, maçlarda oynamamış olması koşuldur. Gerekli koşulları sağlayan sporcular bu Talimat hükümleri doğrultusunda transfer olabilir.

 1. b)  Serbest transfer:

1- Tescil süresini tamamlamış, bir yıl süre ile vizesi yapılmayan veya bir yıl süre ile etkinliklere katılmayan kulüplerin sporcularının, durumlarını il temsilciliklerinden alacakları bir yazı ile belgelemeleri halinde, lisanslı oldukları kulübün iznine bakılmaksızın, Federasyon tarafından sezon başlangıcında belirlenen ilişiksiz belgesi bedelini eski kulübüne yatırmak koşulu ile bir başka kulübe transfer olabilir. Tescil süresinin hesabında altı ay ve daha fazla olan süreler bir yıla tamamlanır. Altı ay ve daha az süreler dikkate alınmaz.

2- Sporcunun bir sezon içerisinde, kulübünün oynayacağı tüm resmi karşılaşmaların,  en az bir maçında oynatılması gerekir. Aksi durumda sporcu ilişiksiz belgesi bedelini ödeyerek, lig veya benzeri resmi takım yarışmaları maçlarının bitiminde, Federasyonun belirlediği tarihten sonra serbest transfer hakkı elde eder. Bu usul, yabancı sporcular için de aynen uygulanır. Ancak, yarışmaların statüsü içerisinde, yabancı sporcular için konulan oynama sınırları dikkate alınarak belirlenir.

3- Takımında mazeretsiz olarak oynamayan bir sporcu, başka bir takıma transfer olabilir. Sporcunun kulübünce oynatılmadığı veya mazeretsiz olarak kendisinin oynamadığı, yapılacak başvuru üzerine, Federasyon Teknik Kurulu tarafından saptanır.

4- Bu durumdaki sporcuların transfer işlemleri bu Talimatın beşinci maddesinin beşinci ve altıncı paragrafları hükümleri doğrultusunda yapılır.

5- Federasyon; yaş grupları havuzu üst yaş sınırı olan 18 yaş ve altındaki sporculardan serbest transfer hakkından yararlanacak olanlar için özel ilişiksiz belgesi bedeli uygulaması getirebilir.

 1. c) Fakülte veya yüksekokul kazanmak ya da yatay geçiş yapmak suretiyle yapılan transfer:

1-Tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde, fakülte veya yüksekokulda öğrencilik hakkını kazanan veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcular, ilişiksiz belgesi bedelini ödemek koşulu ile o yükseköğretim kurumunun bulunduğu il veya ilçedeki bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Açık Öğretim Fakültesi bu kapsamın dışındadır.

2 -Fakülte veya yüksekokula kayıt yaptırma ya da yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer olan sporcularda taahhütname aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular, kesin kayıt tarihinden itibaren altı ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak zorundadırlar

3- Fakülte veya yüksekokula kayıt yaptırma ya da yatay geçiş yapmak suretiyle il dışı transfer olan sporcular, kulübün izni ile öğretim kurumları ile ilişkisi kesilmese dahi il dışı transfer olabilirler.

4 – Ayrıca, kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler, bu tarihten itibaren serbest transfer olabilirler.

 1. d) Geçici transfer:

1-Kulübün izin vermesi üzerine bir kulüp sporcusu, Geçici Transfer Belgesi (EK–5) ile federasyonun belirleyeceği tarihler arasında, geçici olarak başka bir kulübe transfer olabilir. Geçici transferde, Geçici Transfer belgesi bedeli olarak ilişiksiz belgesi bedeli kullanılır. Sporcunun o kulüpte kaç yıldır lisanslı olduğuna bakılmaksızın, federasyon tarafından belirlenen ilişiksiz belgesi bedellerinin en  yüksek birimi uygulanır. ( Yürütme Kurulu’nun 04 Haziran 2012 tarih ve 86/1 sayılı kararı ile değiştirilmiştir bakınız: http://www.tsf.org.tr/federasyon/yonetmelik-mevzuat )

2-Bir sporcu aynı sezon içerisinde bir kez geçici transfer olabilir. Bir sporcunun sezon içerisinde bir başka kulübe geçici transfer olabilmesi için, Lig ve benzeri resmi takım turnuva ve yarışmalarında kulübün ana listelerinde yer almamış olması gerekir.

3-Geçici transfer yolu ile kulüp değiştiren sporcular, sezonun bitiminde eski kulüplerine dönerler.

4-Sporcunun istememesi durumunda, bir sporcu, başka bir kulübe geçici transfer olamaz.

5-Geçici transferde yeni kulüp adına tescil belgesi düzenlenir. Sporcunun, ilk kulübü ile imzaladığı sözleşme koşullarından farklı koşullar ile geçici transfer olması durumunda, geçici transfer olduğu kulüp ile sporcu arasında yeni sözleşme imzalanır ve Federasyonun onayı ile geçerlik kazanır. Geçici transfer sözleşmesi imzalamamış sporcuların, ilk kulüpleri ile imzaladıkları sözleşme koşulları, geçici transfer oldukları kulüpleri için de geçerli olur.

Yaş düzeltmeleri

Madde 10- Tescil, vize ve transferler işlemlerinde sporcuların yaş düzeltmeleri kabul edilmez. Sporcuların tescil sürelerinin hesaplanmasında il temsilciliklerinin onay tarihi esas alınır. Yaş düzeltmesi işlemlerinde nüfus müdürlüğünce verilmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.

İlişiksiz belgesi bedelinin saptanması

Madde 11- İlişiksiz belgesi bedelleri Federasyon tarafından sezon başlangıcında belirlenir ve bununla ilgili esaslar duyurulur. İlişiksiz belgesi bedeli sporcunun  eski kulübüne yatırılır. Kulüpler verdikleri izin ve ilişiksiz belgelerine serbest bırakma dışında hangi kulüp için verildiği şerhi ile başkaca bir koşul koyamazlar.

Yabancı sporcuların lisans tescil vize ve transfer işlemleri

Madde 12-

(1)     Uluslararası rating derecelendirme listesinde sporcunun Federasyonu bölümünde TÜRKİYE (TUR) belirtilmemiş ise bu sporcu YABANCI sporcu olarak nitelendirilir.

(2)      Yabancı sporcuların Türkiye Satranç Federasyonu’nunca düzenlenen hangi yarışmalara, nasıl ve ne şekilde katılacakları ya da katılamayacakları, hakları ya da yükümlülükleri ilgili yarışmanın yönergesi ile belirlenir.

(3)      Aksi yarışma yönergesiyle belirtilmedikçe;

 1. Uluslararası rating derecelendirme listesinin (bundan sonra ELO listesi olarak anılacaktır) Federasyon hanesinde Türkiye (TUR) ibaresi bulunmayan sporcular, uyruklarına bakılmaksızın sportif anlamda yabancı sporcu;
 2. ELO listelerinin Federasyon hanesinde Türkiye (TUR) ibaresi yeralan sporcular, uyruklarına bakılmaksızın sportif anlamda Türk sporcu,
 3. Elo listelerinde herhangi bir kaydı bulunmayan (aktif, pasif ve geçici) TC uyruklu sporcular, sportif anlamda Türk sporcu;
 4. Elo listelerinde herhangi bir kaydı bulunmayan TC harici uyruklu(ya da uyruksuz) sporcular, sportif anlamda yabancı sporcu;
 5. Elo listelerinde herhangi bir kaydı bulunmayan TC ve bir ya da birden fazla başka ülkenin(lerin) uyruğunda olan (çifte vatandaşlık) sporcular (kendileri aksi yönde bildirimde bulunmadıkça), sportif anlamda Türk sporcu;
 6. Yukarıdaki maddelerden birinde sayılmayan KKTC uyruklu sporcular, sportif anlamda Türk sporcu; olarak değerlendirilirler.

(4)      Yabancı sporcuların lisans tescil, vize ve transfer işlemlerinde de bu Talimatta yer alan usul ve esaslar uygulanır. Yabancı sporcular için ayrı bir lisans belgesi yalnızca Federasyon merkezinde düzenlenir. (EK–1)

Silahaltına alınan sporcular

Madde 13-

(1)      Muvazzaf subay, astsubay ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde tescilli bulunan erbaş ve erler, askeri okul öğrencileri, mensup oldukları askeri okullar, Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı spor güçlerinde yer alır ve Silahlı Kuvvetler Şampiyonasına katılabilirler. Bu sporcuların sivil kulüplerle ilişikleri kesilir. Kulüplerin haricinde, bireysel olarak lisans çıkarmak isteyenler, bağlı oldukları komutanlıklardan izin almak zorundadırlar. Ancak, Silahlı Kuvvetlerin çeşitli karargah, kıta ve kurumlarında görev alan sivil personel, askeri güçlerin ve sivil kulüplerin her türlü faaliyetlerine katılabilirler. Silah altına alınan sporcular askeri güçler adına lisans çıkartarak karşılaşmalara katılabilirler. Silah altına alınmadan önce, sivil kulüplerde tescilli bulunan sporcular, terhis olmak kaydı ile silah altına alınmadan önceki sivil kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın ve süre beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak, başka bir kulübe gitmek istediklerinde haklarında transfer hükümleri uygulanır.

(2)      Muvazzaf subay, astsubay ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde tescilli bulunan erbaş ve erler, askeri okul öğrencileri, federasyon yarışmalarına katılmak istemeleri durumunda, birlik veya okullarından alacakları katılım belgesi ile yarışmalara katılabilirler. Bu sporculara lisansları bedelsiz verilir.

Birleşen ve isim değiştiren spor kulüpleri

Madde 14-

(1)      Birleşen ve isim değiştiren kulüplerin sporcuları serbest kalmazlar ve ismini değiştiren yeni kulübün sporcusu olurlar.

(2)      Federasyonun liglerinde yer alan bir kulüp ile liglerde ve benzeri takım şampiyonalarında yer almayan, tescil işlemleri tamamlanmış, bir başka kulübe liglerde temsil haklarını, her iki kulübün yönetimlerinin kararları ve federasyonun onayı ile devredebilir.

(3)      Federasyonun onayı sonrasında ligde yer alan kulübün sporcularına ilişkin lisans ve tescil belgeleri yeni kulüp adına düzenlenir. Bu işlemler sırasında ilişiksiz belgesi bedeli alınmaz. Devredilen temsil hakları bu aşamadan sonra yeni kulüp adına kullanılır.

(4)      Temsil haklarını devreden kulüp, temsil haklarını devralan kulüp federasyonun liglerinde ve benzer takım şampiyonalarında yer aldığı sürece, federasyonun liglerinde ve benzer takım şampiyonalarında yer alamaz. Temsil haklarının devri sonrasında yapılacak sporcu lisans işlemleri tamamlandıktan sonraki dönemde iki kulüp arasında yapılarak sporcu transfer işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5)      Temsil haklarının devri sonrası lisansları da devredilen sporcular sonraki sezonda yapılacak transfer işlemlerinde yeni kulübünde bir yıllık sporcu gibi işlem görür.

Temsil haklarını devralan kulüpte oynamak istemeyen haklarını devreden kulübün sporcuları, lisans talimatı hükümlerine göre serbest transfer hakkı elde ederler.

Kulübü kapanan ve branş tescili iptal edilen kulüplerin sporcuları

Madde 15-

(1)      Kulübü kapanan veya branş tescili iptal edilen kulüplerin sporcuları serbest kalırlar. Bu durumda olan sporcular sezon içerisinde eski kulüplerinin yarışmalarına katılmış olsalar dahi, sezon sonunu beklemeden başka bir kulübe transfer olabilirler.

(2)      Bu durumda transferde ilişiksiz belgesi aranmaz. Ancak, sporcuların, kulübün kapandığını veya branş tescilinin iptal edildiğini belgelendirmeleri gerekir.

Gerçek dışı belge ve bildirimde bulunanlar

Madde 16- Doldurulacak tescil fişlerinin ve lisansların gerçeğe uygun olmaması, Türk vatandaşı olanların nüfus cüzdanı bilgileri, yabancı sporcuların ise pasaport bilgilerinin doğru olmaması halinde, buna neden olan sporcu, veli, kulüp yöneticisi ve görevlileri hakkında cezai işlem yapılır ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sözleşmelere ve belgelere gerçek dışı imza, başkasının yerine imza atılmasının tespit edilmesi durumunda da aynı makamlara suç duyurusunda bulunulur. Lisanslı oldukları halde bu durumunu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan sporculardan ilk düzenlenme tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır ve Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kulüplerin Tescili

Kulüp isimleri

          Madde 17-

(1)      Kulüpler amaçlarına uygun olarak, kuruluşlarını düzenleyen yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda diledikleri isimleri alabilir.  Özel kuruluşlar, kendi isimleri altında kulüp kurabilirler. Kamu kurumlarının satranç kulüpleri ise bulundukları yer ile kurumun ismini alabilirler.

(2)      Aynı kulüp ismi, aynı ilde birden fazla kulüp tarafından alınamaz ve kullanılamaz.

(3)      Herhangi bir nedenle kapanan veya kapatılan kulüplerin isimleri yeniden kullanılmaz.

(4)      Kulüplerin tescil işlemleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılır. Tescil edildikleri veya isim değişikliği yaptıkları tarihten itibaren bir yıl geçmeden o sezon içinde isim değişikliği yapamazlar.

Satranç kulüplerinin renk ve amblemleri

Madde 18-

(1)       Kulüpler, kullanacakları renk ve amblemleri seçmekte özgürdürler.

(2)       Kulüpler, il karma takımlarının ayırıcı işareti olan ay-yıldızı kullanamazlar.

Tescil edilecek kulüplerde aranan ölçütler

        Madde 19Tescili yapılan ve yapılacak satranç kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin satranç şubelerinde, Spor Genel Müdürlüğü Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği uyarınca tescil için aranan ölçütler uygulanır.

Tescil için gerekli olan belgeler

Madde 20-

(1)        Spor Genel Müdürlüğü Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği kapsamında anılan belgeler istenir.

(2)        Kulüp, kamu kurum ve özel kuruluşlara bağlı olarak kuruluyor ise bağlı bulundukları Bakanlık veya tüzel kişiliği bulunan Genel Müdürlükten alınmış izin belgesi gereklidir.

Tescil için uygunluk belgesi

Madde 21- Kulüplerin tescil başvuruları il müdürlükleri tarafından incelenir, durumlarına göre tescili uygun görülen kulüpler için bilgi formu düzenlenir.

Yarışmalara katılma zorunluluğu

Madde 22

(1)        Tescillerine izin verilen kulüpler, hemen ilk yıl satranç en alt ligine veya Federasyon tarafından tanımlanan dengi yarışmalara, sporcuları kulüp adına düzenlenmiş lisanslar ile turnuva ve yarışmalara katılabilirler.

(2)        Kulüplerinden lisanslı sporcuların bireysel yarışmalara katılmaları durumunda kulüplerini temsil etmiş sayılarak, kulüpler bu madde hükmünü yerine getirmiş olur.

Vize işlemleri

Madde 23- Kulüpler her yıl liglere veya Federasyon tarafından tanımlanan dengi yarışmalara katılmak için vize işlemlerini yaptırmak zorundadırlar.  Bu tür yarışmalara katılacağını bildirdiği halde mazereti olmadan katılmayan, yarışmalardan çekilen kulüpler,  katılmadıkları kategoride bir sonraki yıl bu tür yarışmalara alınmazlar.

Yönetim kurullarının bildirilmesi ve kulübü temsil yetkisi

Madde 24- Kulüpler, yönetim kurullarını ve değişiklikleri (Ev ve iş adresleri, telefon ve faks numaralarının yazılı olduğu yönetim kurulu isim listesi) onbeş gün içerisinde Federasyona bildirmek zorundadırlar.

Kulübün yer değiştirmesi:

Madde 25-

(1)        Kulübün bulunduğu ilçenin başka bir ile bağlanması veya ilçenin il olması halinde, kulüpler devam eden sezonun bitimine kadar faaliyetlerine devam ederler.

(2)        Kamu kurumları ve özel kuruluşların bünyesindeki satranç kulüpleri, merkezlerinin başka bir il’e alınması halinde, tüzüklerinde değişiklik yapmak suretiyle, kulüp merkezleri de nakledilebilir.

Siyasi faaliyette bulunma yasağı

Madde 26-

(1)        Tescillerine izin verilen kulüpler her türlü toplantılarında ve tesislerinde siyasi faaliyette bulunmazlar. Siyasi partilerden maddi yardım alamazlar ve onlara maddi yardımda bulunamazlar.

(2)        Aksine davranan kulüplerin tescilleri iptal edilir.

Federasyon denetimi

Madde 27- Federasyon, kulüpleri 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa, Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü ve ilgili mevzuat hükümlerine göre etkinlikler yapıp yapmadıklarını denetler. Aykırı durumların saptanması halinde, kulüp uyarılır. Devamı halinde ise kulübün durumu İl Müdürlüğüne bildirilir.

İsim ve renk değişikliği yapılabilmesi, birleşen kulüpler

Madde 28-

(1)        İsim ve renk değişikliği yapmak isteyen kulüpler ile tüzük değişikliği yapacak ve birleşecek kulüpler, kuruluşları ile ilgili yasanın ve Talimat, hükümleri doğrultusunda belirtilen evrak ve belgeleri sağlamak zorundadırlar.

(2)        Birleşme aynı ligdeki veya federasyon tarafından tanımlanan dengi yarışmalara katılan kulüpler arasında olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Talimatta yer almayan konular

Madde 29- Bu Talimatta yer almayan konularda, ya da kulüplerle sporcular arasındaki oluşabilecek transfer, lisans ve benzeri konulu anlaşmazlıklarda, Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

Yürürlük

Madde 30-

(1)      Bu Talimat yayını tarihinde yürürlüğe girer.

(2)      Bu talimatın yürürlüğe girmesinin ardından 03.08.2009-14/4.a, 25.12.2010-48/7, 24.04.2011-56/5 tarih ve Yönetim Kurulu kararları ile yürürlük kazanan Lisans Talimatı ve Lisans Talimatı Değişiklik Talimatları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 31- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı yürütür.

DEĞİŞİKLİK TALİMATI 1

Madde 1– Türkiye Satranç Federasyonunun, 23 Ocak 2012 tarih ve 77/3 sayılı kararı ile yürürlük kazanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Kulüp Tescil Talimatının 9.Maddesi (d) fıkrası (1) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

Sporcuların Transfer İşlemleri

Madde 9 –  

 1. d) Geçici transfer:

Kulübün izin vermesi üzerine bir kulüp sporcusu, Geçici Transfer Belgesi (EK–5) ile Federasyonun belirleyeceği tarihler arasında, geçici olarak başka bir kulübe transfer olabilir. Geçici transferde, Geçici Transfer belgesi bedeli olarak bir yıllık sporculara uygulanan bedel kullanılır.

 Yürürlük

Madde 2 – Bu Talimat yayını tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 – Bu talimat hükümlerini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı yürütür.

DEĞİŞİKLİK TALİMATI 2

Madde 1- Türkiye Satranç Federasyonunun, 23 Ocak 2012 tarih ve 77/3 sayılı kararı ile
yürürlük kazanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Kulüp Tescil Talimatının 5.Maddesi (5) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

Satranç yarışmalarında lisans uygulaması

Madde 5-

(5) Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra istifa yolu ile bireysel sporculuğa dönen sporcular o
sezon içerisinde tekrar başka bir kulüp adına lisans sahibi olamazlar. Yeni sezon transfer
döneminde, bireysel sporcu iken, talimat kapsamında bir kulüp adına lisans sahibi olabilir.

Yürürlük

Madde 2 – Bu Talimat yayını tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 – Bu talimat hükümlerini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı yürütür.