Türkiye İzcilik Federasyonu TİF Sporcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

0
72
Türkiye İzcilik Federasyonu TİF Sporcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022
Türkiye İzcilik Federasyonu TİF Sporcu Sicil Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

Türkiye İzcilik Federasyonu 2022 Yılı için TİF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği Talimatı

Aşağıdaki makalede 2022 yılı izcilik lisansı belgesi nasıl çıkarılır, vize, transfer ile ilgili talimatlar ve bilgiler bulunmaktadır.

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

SPORCU İZCİ LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı Türkiye İzcilik Federasyonu bünyesindeki faaliyetlere katılacak olan sporcu izcilerin lisans, vize ve transferi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Talimat, Türkiye İzcilik Federasyonu bünyesindeki faaliyetlere katılacak olan sporcu izcilerin lisans, vize ve transferi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu talimat, 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Dönüşüm işlemi: Sporcu izci lisansında yer alan lisans türünün ferdi lisans veya kulüp
lisansı olarak değiştirilmesini,

ç) Federasyon : Türkiye İzcilik Federasyonunu,

d) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

e) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

f) İlişiksiz Belgesi: Muvafakat bedelinin ödenmesi üzerine, sporcu izcinin mevcut spor
kulübü ile ilişkisinin kesildiğini tevsik eden ve il müdürlüğü tarafından onaylanan belgeyi,

g) Muvafakat bedeli: Sporcu İzci ile transfer eden kulüp arasındaki sözleşmede veya federasyon tarafından belirlenen ve sporcu izcinin mevcut kulübü ile ilişkisini kesebilmesi için kulübe ödenen ücreti,

ğ) Muvafakat belgesi: Sporcu izcinin, mevcut kulübü ile ilişkisinin kesilebileceğini
tevsik eden onaylı belgeyi,

h) Sağlık beyanı: Spor yapmaya ve faaliyetlere katılmaya elverişliliği gösteren belgeyi, ı) Sezon: 1 Ocak-31 Aralık dönemini kapsayan tarih aralığını,

i) Spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tescili yapılan derneği,

j) Sporcu izci: Lisans verilen kişiyi,

k) Sporcu izci lisansı: Sporcu izcinin spor dalı faaliyetlerine katılabilmesine imkân
veren izin belgesini,

l) Talimat: Türkiye İzcilik Federasyonu Sporcu İzci Lisans, Vize ve Transfer Talimatını,

m) Transfer: Sporcu İzci lisansında yer alan kulüp adı kaydının başka bir kulüp adına
değiştirilmesi işlemini,

n) Transfer Sözleşmesi: Kulüp ile sporcu izci arasında yapılan sözleşmeyi,

o) Vize: Sporcu izcinin, ilgili sezon için Federasyon faaliyetlerine katılabilmesine imkân
veren izin işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BOLÜM

Sporcu İzci Lisansı ve Dönüşüm İşlemleri

Sporcu izci lisansı

MADDE 5- (1) İzcilik spor dalında sporcu izci lisansı sahibi olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır,

a) 6 ile 100 yaş aradığında bulunmak,

1) Belirlenen yaş sınırını tamamlamış olmak,

(2) Lisans başvurusu aşağıdaki belgelerle birlikte il ve ilçe müdürlüğüne yapılır;

a) Spor yapmaya ve faaliyetlere katılmaya elverişliliğini gösteren sağlık beyanı (Ek-1),

b) 18 yaşından küçükler için veli/vasi yazılı izin belgesi (Ek-2),

1) Veli izin belgesi, e-Devlet üzerinden de düzenlenebilir.

c) Ferdi lisans için 2 adet güncel vesikalık fotoğraf,

ç) Kulüp lisansı için 2 adet güncel vesikalık fotoğraf,

d) Kulüp lisansı için kulüpten alman ve sporcu izcinin kulüple ilişkisini gösteren belge
(Ek-3)

Sporcu izci lisansı işlemleri

MADDE 6- (1) Sporcu İzci lisansına sahip olmak isteyenler, 5 inci maddede yer alan
şartları taşımak kaydıyla il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Başvuru kartlarını taşıyan ve
gerekli belgeleri ibraz eden kişilerin sporcu izci lisansı kayıtları yapılır.

(2) Sporcu izci lisansı il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir.

Sporcu izci lisansı dönüşüm işlemleri

MADDE7- (1) Sporcu İzci lisansının ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak düzenlenmesi esas olup, aşağıda belirlenen kurallar dâhilinde kulüpten ferdiye, ferdiden kulübe dönüştürülebilir.

(a) Adına ilk defa ferdi sporcu İzci lisansı düzenlenen bir sporcu izci, hiç beklemeksizin
sporcu izci lisansını kulüp lisansına dönüştürebilir.

(b) Kulüp lisansına sahip sporcu izciler, faaliyetlere katılmış olsalar bile her zaman kulübünden ayrılarak, ku1ubün muvafakati ile ya da muvafakati yoksa muvafakat bedelini ödemek şartıyla, kulüp lisanslarını ferdi lisansa dönüştürebilirler.

(c) Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştüren ve tekrar kulüp lisansına dönüştürmek isteyen sporcu izci, o sezon bitmeden dönüşüm işlemi gerçekleştiremezler.

(ç) Dönüşüm işlemleri il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

Vize

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vize ve Transfer İşlemleri

MADDE 8- (1) Sporcu İzcinin, izcilik spor dalı faaliyetlerine katılabilmesi için lisansını ilgili sezonda vize ettirmesi gerekir.

(2) Vize işleminin yapılması için sporcu izcinin spor yapmaya ve faaliyetlere katılmaya sağlık yönünden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır.

(3) Vize işlemlerine ilişkin ücretler (Ek-4) cetvelde yer alır.

(4) Vize işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır.

Transfer

MADDE 9- (1) Sporcu izcini başka bir kulüp adına izcilik spor dalı faaliyetlerine katılabilmesi için transfer işlemi yapılması gerekir. Transfer işlemi, sporcu izci lisans belgesinin transfer eden kulüp adına yenilenmesi ile tamamlanır.

(2) Bir sezonda bir kez transfer işlemi gerçekleştirilebilir.

(3) Sporcu izcinin, transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi (Ek-5) imzalaması
gerekir.

(4) Transfer işlemlerine ilişkin ücretler (Ek-6) cetvelde yer alır.

(5) Transfer işlemi için sporcu izcinin spor yapmaya ve faaliyetlere katılmaya sağlık
yönünden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır.

(6) Transfer işlemi, Bakanlık tarafından bilişim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Transfer Türleri ve İstenecek Belgeler

Olağan transfer

MADDE 10- (1) Sporcu İzci; mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi (Ek-7) alması transfer yapacağı sezonda kulüp ve il faaliyetleri hariç fiilen mevcut kulübünü temsilen yer almadığına dair il müdürlüğünden ve federasyondan onaylı taahhütname (Ek-8) vermesi ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla her zaman transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Muvafakat bedeli mevcut kulübe ödenir. Kulüpler, verdikleri muvafakat belgesine hangi kulüp için muvafakat verildiği şerhini koyamaz.

b) Kulüp lisansının o sezon için vize edilmiş olması ve sporcu izcinin faaliyet listesinde adının bulunması transfer işlemi gerçekleştirmesine engel değildir.

c) Kulübün muvafakatiyle transferde aşağıdaki belgeler istenir:

1- 18 yaşından küçük olanlar için veli/vasi belgesi,

2- Muvafakat belgesi,

3- Taahhütname.

(2) Sporcu İzci; mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi almadan, veya bir yıllık bekleme süresini tamamlamadan başka bir kulübe transfer işlemi gerçekleştiremez. Ancak, kulübünün iki sezon üst üste spor dalı faaliyetlerine katılmaması veya kulüp lisansının vize edilmemesi halinde il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi almak şartıyla transfer işlemi gerçekleştirebilir.

Bu durumda mevcut kulübün muvafakati aranmaz ve mevcut kulübe muvafakat bedeli
ödenmez.

ç) Kulübün muvafakati olmadan gerçekleştirilecek transferde aşağıdaki belgeler istenir:

1) 18 yaşından küçükler için veli/vasi izin belgesi,

2) Taahhütname,

3) İlişiksiz belgesi.

İstisnai transfer

MADDE 11- (1) Kulübün tescilli olduğu ilin dışında bir ildeki, yükseköğretim kurumunda öğrencilik hakkını kazanan ya da yatay geçiş yaparak bu öğretir kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcu izci, mevcut kulübünün muvafakatine bakılmaksızın muvafakat bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontu ibraz etmesi, il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi alması ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilir. Bu hüküm kapsamında gerçekleştirilen transfer işleminde taahhütname aranmaz. Uzaktan öğretim veren eğitim kurumlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

a) Transfer işlemi, yükseköğretim kurumuna kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlamak zorundadır.

b) Sporcu izci, bu fıkra kapsamında bir yıl süreyle yalnız bir kez transfer işlemi
gerçekleştirebilir.

c) Sporcu izci, yükseköğretim kurumundan kendi isteği ile kayıt sildirerek ilişik kestiği
tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve kulübünün iznini almadan transfer işlemi yapamaz.

ç) Yükseköğretim kurumundan öğrencilik hakkı kazanılması veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptırılması suretiyle gerçekleştirilecek transfer işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenir;

1- Kesin kayıt veya yatay geçiş yapıldığına dair belge,

2- I1işiksiz belgesi

(2) İlk ve orta öğretim öğrencilerinden, ilk ve orta öğretime giriş sınavları sonucunda veya velisi/vasisinin emekli olması, naklen atanması, iş değişikliği yapması ve benzeri durumlarda, bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet etmek zorunda kalan sporcu izci, mevcut kulübünün muvafakatine bakılmaksızın federasyonca belirlenecek olan muvafakat bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontu ibraz etmesi, il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi alması ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla, yeni kayıt yaptırdığı öğretim durumunun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Sporcu izci bu fıkra kapsamında bir yıl süreyle yalnız bir kez transfer işlemi
gerçekleştirebilir.

b) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin il değişikliği nedeniyle gerçekleştireceği transfer işleminde aşağıdaki belgeler istenir;

1- Kesin kayıt yapıldığına dair belge,

2- İlişiksiz belgesi,

3- Velinin veya vasinin iş durumu değişikliğini gösterir belge,

4- Velinin veya vasinin ikametgâh durumunu gösterir belge.

Kulübün veya İzcilik spor dalı tescillerinin iptali halinde dönüşüm işlemi

MADDE 12- (1) Kulüp tescilinin veya kulübün nezdindeki izcilik spor daima ilişkin tescilinin iptal olması halinde kulüp lisansı kendiliğinden ferdi lisansa dönüşür.

(2) Kulüp tescilinin veya kulübün nezdindeki izcilik spor dalına ilişkin tescilinin iptal olması halinde sporcu izciler, sezon sonunu beklemeden ferdi lisanslarını kulüp lisansına dönüştürebilir. Bu durumda muvafakat belgesi ve taahhütname aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLUM

Yabancı Uyruklu Sporcu İzcilerin İşlemleri

Yabancı uyruklu sporcu izcilerin işlemleri ve istenecek belgeler

MADDE 13- (1) Yabancı uyruklu sporcu izcilerin lisans, vize ve transfer yapabilmesi için ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya en az 1 yıllık ikamet izin belgesi almaları şarttır.

(2) Kulüpler bir sezonda dilediği sayıda yabancı uyruklu sporcu izci ile lisans, vize ve
transfer işlemi yapabilir.

(3) Yabancı uyruklu sporcu izcilerin lisans işlemleri sezon içerisinde her zaman yapılabilir.

(4) Yabancı uyruklu sporcu izcilerin transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi imzalaması gerekir.

(5) Yabancı uyruklu sporcu izcilerin tüm evrakları il müdürlüğü aracılığıyla
Federasyona gönderilir ve Federasyon tarafından sporcu izcinin ülkesinden izin alınır.

(6) Yabancı sporcu izcilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yabancı kimlik numarası,

b) Bağlı olduğu ülke federasyonundan alınan izin ve Türkçe tercümesi,

c) Pasaportunun aslı veya noter tasdikli sureti,

ç) Kulüple yaptığı sözleşmenin aslı veya noter tasdikli sureti,

Yabancı ülkede lisansı bulunan Türk vatandaşı sporcu izciler

MADDE 14- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yabancı herhangi bir ülkede lisanslı olan sporcu izciler Türkiye’deki faaliyet gösteren bir kulübe lisans, vize ve transfer işlemi yaptırabilmesi için lisanslı olduğu ülkedeki kulübünden ilişkisini kesmesi gerekir.

(2) Bu sporcu izcilerin işlemleri, bu Talimat hükümlerine göre yapılır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaş izciler

MADDE 15- (1) KKTC vatandaşı sporcu izcilerin lisans, vize ve transfer işlemleri, Türk vatandaşlarının tabi olduğu hak ve yükümlülüklere aynen tabidir. Sporcu izciler işlemler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bağlı bulunduğu Federasyondan ve merciden izin almak zorundadır.

Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcu izciler

MADDE 16- (1) Birden fazla ülke vatandaşlığına sahip sporcu izciler, hangi ülke vatandaşlığını kullanmak istediklerini, lisans veya transfer işlemini gerçekleştirecekleri sezon öncesinde noter kanalı ile bildirin. Sonrasındaki tüm işlemler, sporcu izcinin bildirimi doğrultusunda oluşan hukuki statüye göre bu Talimat hükümlerince gerçekleştirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşme

MADDE 17- (1) Transfer işlemi gerçekleştiren sporcu izcinin yeni kulübü ile sözleşme imzalaması gerekir.

(2) Muvafakat bedeli de dahil olmak üzere transfer işlemlerine ilişkin ücretler sporcu ile kulüp arasında yapılan sözleşme ile belirlenir. Sporcu ile kulüp arasında yapılan sözleşmede muvafakat ve transfer bedellerine ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, federasyon tarafından muvafakat ve transfer bedellerine ilişkin belirlenmiş olan ücretler uygulama.

Spor kulübünün İsim değiştirmesi

MADDE 18- (1) Spor kulübünün isim değişikliği yapması durumunda, sporcu izcilerin
kulüp lisansları kulübün yeni ismine göre güncellenir.

Talimatta yer almayan hususlar

MADDE 19- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 20-  (1) 04.09.2014 onay tarihli ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Türkiye İzcilik Federasyonu Tescil, Lisans ve Vize Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu talimat Bakanlık internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı yürütür.

Talimatı indirmek için Lütfen TIKLAYINIZ

Türkiye İzcilik Federasyonu TIF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022