Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu TVGFBF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

0
3639
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu TVGFBF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu TVGFBF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu 2022 Yılı için Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği Talimatı

Aşağıdaki makalede 2022 yılı için vücut geliştirme fitness ve bilek güreşi lisansı belgesi nasıl çıkarılır, vize, transfer ile ilgili talimatlar ve bilgiler bulunmaktadır.

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME FİTNESS YE BİLEK GÜREŞİ FEDERASYONU

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu bünyesindeki spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalarına katılacak olan sporcuların lisans, vize ve transferi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu talimat, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu bünyesindeki spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalarına katılacak olan sporcuların lisans, vize ve transferi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu talimat, 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4- (1) Bu talimatta geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Dönüşüm işlemi: Sporcu lisansında yer alan lisans türünün ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak değiştirilmesini,

ç) Federasyon: “Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunu,

d) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

e) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

f) İlişiksiz belgesi: Muvafakat bedelinin ödenmesi üzerine, sporcunun mevcut kulübü ile ilişkisinin kesildiğini tevsik eden ve il müdürlüğü tarafından onaylanan belgeyi,

g) Muvafakat bedeli: Sporcu ile transfer eden kulüp arasındaki sözleşmede veya Federasyon tarafından belirlenen ve sporcunun mevcut kulübüyle ilişkisini kesebilmesi için kulübe ödenen ücreti,

ğ) Muvafakat belgesi: Sporcunun, mevcut kulübü ile ilişkisinin kesildiğini tevsik eden onaylı belgeyi,

h) Sağlık raporu: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliği tevsik eden belgeyi,

ı) Sezon: I Ocak-31 Aralık dönemini kapsayan tarih aralığını,

i) Spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tescili yapılan derneği,

j) Sporcu: Lisans verilen kişiyi,

k) Sporcu lisansı: Sporcunun, spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesine imkân veren izin belgesini,

l) Talimat: Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatını,

m) Transfer: Sporcu lisansında yer alan kulüp adı kaydının başka bir kulüp adına değiştirilmesi işlerini,

n) Transfer sözleşmesi: Sporcu ile transfer eden kulüp arasında yapılan sözleşmeyi,

o) Vize: Sporcunun, ilgili sezon için Federasyon faaliyetlerine katılabilmesine imkan veren izin işlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sporcu Lisansı ve Dönüşüm İşlemleri

Sporcu lisansı

MADDE 5- (1) Vücut geliştirme fitness ve bilek güreşi spor dallarında sporcu lisansı sahibi olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) 5 ile 85 yaş aralığında bulunmak,

1) Belirlenen yaş sınırını tamamlamış olmak.

(2) Lisans başvurusu aşağıdaki belgelerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne yapılır;

a) Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini gösteren sağlık raporu,

b) 18 yaşından küçükler için veli/vasi yazılı izin belgesi (Ek- 1),

1) Veli izin belgesi, e-Devlet üzerinden de düzenlenebilir.

c) Ferdi lisans için 2 adet güncel vesikalık fotoğraf,

ç) Kulüp lisansı için 3 adet güncel vesikalık fotoğraf,

d) Kulüp lisansı için kulüpten alınan ve sporcunun kulüple ilişkisini gösteren belge (Ek-2).

Sporcu lisansı işlemleri

MADDE 6- (1) Sporcu lisansına sahip olmak isteyenler, 5 inci maddede yer alan şartları taşımak kaydıyla il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Başvuru kartlarını taşıyan ve gerekli belgeleri ibraz eden kişilerin sporcu lisansı kayıtları yapılır.

(2) Sporcu lisansı il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir.

Sporcu lisansı dönüşüm işlemleri

MADDE 7- (1) Sporcu lisansının ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak düzenlenmesi esas olup, aşağıda belirlenen kurallar dâhilinde kulüpten ferdiye, ferdiden kulübe dönüştürülebilir.

a) Adına ilk defa ferdi sporcu lisansı düzenlenen bir sporcu, hiç beklemeksizin sporcu lisansını kulüp lisansına dönüştürebilir.

b) Kulüp lisansına sahip sporcular, müsabakalara katılmış olsalar bile her zaman kulübünden ayrılarak, kulübün muvafakati ile ya da muvafakati yoksa muvafakat bedelini ödemek şartıyla, kulüp lisanslarını ferdi lisansa dönüştürebilirler.

c) Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştürdükten sonra lisansını tekrar kulüp lisansına dönüştürmek isteyen sporcular, o sezon bitmeden dönüşüm işlemi gerçekleştiremezler.

(2) Dönüşüm işlemleri il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vize ve Transfer İşlemleri

Vize

MADDE 8- (1) Sporcunun, vücut geliştirme fitness ve bilek güreşi spor dalları faaliyetlerine ve yarışmalarına katılabilmesi için lisansını ilgili sezonda vize ettirmesi gerekir.

(2) Vize işleminin yapılması için sporcunun, spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya sağlık yönünden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır (Ek-3)

(3) Vize işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır.

(4) Vize işlemlerine ilişkin ücretler (Ek-4) cetvelde yer alır.

Transfer

MADDE 9- (1) Sporcunun başka bir kulüp adına vücut geliştirme fitness ve bilek güreşi spor dalları faaliyetlerine veya yarışmalarına katılabilmesi için transfer işlemi yapılması gerekir. Transfer işlemi sporcu lisansı belgesinin transfer eden kulübü adına yenilenmesi ile tamamlanır.

(2) Bir sezonda bir kez transfer işlemi gerçekleştirilebilir.

(3) Sporcunun, transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi (Ek-5) imzalaması

(4) Transfer işlemlerine ilişkin ücretler (Ek-6) cetvelde yer alır.

(5) Transfer işlemi için sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya sağlık yönünden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır.

(6) Transfer işlemi, Bakanlık tarafından bilişim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Transfer Türleri ve İstenecek Belgeler

Olağan transfer

MADDE 10- (1) Sporcu; mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi (Ek-7) alması, transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar ve milli takım seçmeleri hariç resmi yarışmalarda fiilen mevcut kulübünü temsilen yer almadığına dair il müdürlüğü ve  Federasyondan onaylı taahhütname (Ek-8) vermesi ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla her zaman transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Muvafakat bedeli mevcut kulübe ödenir. Kulüpler, verdikleri muvafakat belgesine hangi kulüp için muvafakat verildiği şerhini koyamaz.

b) Kulüp lisansının o sezon için vize edilmiş olması ve sporcunun müsabaka listesinde adının bulunması transfer işlemi gerçekleştirmesine engel değildir.

c) Kulübün muvafakatiyle transferde aşağıdaki belgeler istenir:

1- 18 yaşından küçük olanlar için veli/vasi izin belgesi,

2- Muvafakat belgesi,

3- Taahhütname.

(2) Sporcu; mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi almadan veya iki yıllık bekleme süresini tamamlamadan başka bir kulübe transfer işlemi gerçekleştiremez. Ancak, kulübünün iki sezon üst üste spor dalı faaliyetlerine katılmaması veya sporcu lisansının iki sezon üst üste vize edilmemesi halinde transfer yapacağı sezonda millî yarışmalar ve millî takım seçmeleri hariç resmî yarışmalarda fiilen mevcut kulübünü temsilen yer almadığına dair il müdürlüğü ve federasyondan onaylı taahhütname vermek ve il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi almak şartıyla transfer işlemi gerçekleştirebilir. Bu durumda mevcut kulüpten muvafakati aranmaz ve mevcut kulübe muvafakat bedeli ödenmez.

a) Kulübün muvafakati olmadan gerçekleştirilecek transferde aşağıdaki belgeler istenir:

1) 18 yaşından küçükler için veli/vasi izin belgesi,

2) Taahhütname,

3) İlişiksiz belgesi.

İstisnai transfer

MADDE 11- (1) Kulübün tescilli olduğu itin dışında bil ildeki, yükseköğretim kurumunda öğrencilik hakkını kazanan ya da yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcu, mevcut kulübünün muvafakatine bakılmaksızın muvafakat bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontu ibraz etmesi, il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi alması ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilir. Bu hüküm kapsamında gerçekleştirilen transfer işlemlerinde taahhütname aranmaz. Uzaktan öğretim veren eğitim kurumlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

a) Transfer işlemi, yükseköğretim kurumuna kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlamak zorundadır.

b) Sporcu, bu fıkra kapsamında bir yıl süreyle yalnız bir kez transfer işlemi gerçekleştirebilir.

c) Sporcu, yükseköğretim kurumundan kendi isteği ile kayıt sildirerek ilişik kestiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve kulübünün iznini almadan transfer işlemi

ç) Yükseköğretim durumunda öğrencilik hakkı kazanılması veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptırılması suretiyle gerçekleştirilecek transfer işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenir;

1) Kesin kayıt veya yatay geçiş yapıldığına dair belge,

2) İlişiksiz belgesi.

(2) ilk ve orta öğretim öğrencilerinden, ilk ve orta öğretime giriş sınavları sonucunda veya velisi/vasisinin emekli olması, naklen atanması, iş değişikliği yapması ve benzeri durumlarda, bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet etmek zorunda kalan sporcu, mevcut kulübünün muvafakatine bakılmaksızın Federasyonca belirlenecek olan muvafakat bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontu ibraz etmesi, il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi alması ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla, yeni kayıt yaptırdığı öğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Sporcu, bu fıkra kapsamında bir yıl süreyle yalnız bir kez transfer işlemi gerçekleştirebilir.

b) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin il değişikliği nedeniyle gerçekleştirebileceği transfer işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenir;

1) Kesin kayıt yapıldığına dair belge,

2) İlişiksiz belgesi,

3) Velinin veya vâsinin iş durumu değişikliğini gösterir belge,

4) Velinin veya valinin ikametgah durumunu gösterir

Kulübün veya vücut geliştirme fitness ve bilek güreşi spor dalları tescillerinin iptali halinde dönüşüm işlemi

MADDE 12– (1) Kulüp tescilinin veya kulübün nezdindeki vücut geliştirme fitness ve bilek güreşi spor dallarına ilişkin tescilinin iptal olması halinde kulüp lisansı kendiliğinden ferdi lisansa dönüşür.

(2) Kulüp tescilinin veya kulübün nezdindeki vücut geliştirme fitness ve bilek güreşi spor dallarına ilişkin tescilinin iptal olması halinde sporcular, sezon sonunu beklemeden ferdi lisanslarını kulüp lisansına dönüştürebilir. Bu durumda muvafakat belgesi ve taahhütname aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Vatandaşlık Durumuna Göre Sporcuların işlemleri

Yabancı uyruklu sporculara ilişkin işlemler ve istenecek belgeler

MADDE 13- (1) Yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve transfer işlemlerini gerçekleştirebilmesi için ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya en az 1 yıllık ikamet izin belgesi almaları şarttır.

(2) Kulüpler bir sezonda, en çok 2 yabancı uyruklu sporcu ile lisans, vize ve transfer işlemi gerçekleştirebilir.

(3) Yabancı uyruklu sporcuların lisans işlemleri sezon içerisinde her zaman yapılabilir. (4) Yabancı uyruklu sporcuların transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi imzalaması gerekir.

(4) Yabancı uyruklu sporcunun tüm evrakları il müdürlüğü aracılığıyla Federasyona gönderilir ve Federasyon tarafından ülkesinden izin alınır.

(5) Yabancı sporculardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yabancı kimlik numarası,

b) Bağlı oldukları ülke Federasyonundan izin ve Türkçe tercümesi,

c) Pasaportunun aslı veya noter tasdikli sureti,

ç) Kulüple yaptığı sözleşmenin aslı veya noter tasdikli sureti.

Yabancı ülkede lisansı bulunan Türk vatandaşı sporcular

MADDE 14- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yabancı bir ülkede lisanslı olan sporcunun, Türkiye’de lisans, vize ve transfer işlemi yaptırabilmesi için lisanslı olduğu ülkedeki spor kulübünden ilişkisini kesmesi gerekir.

(2) Bu sporcuların işlemleri, bu talimat hükümlerine göre yapılır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sporcular

MADDE 15- (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sporcular, lisans, vize ve transfer işlemlerinde, Türk vatandaşlarının hak ve yükümlülüklerine sahiptir. Sporcular bu işlemler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bağlı bulundukları Federasyondan veya izin vermeye yetkili merciden izin almak zorundadır.

Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular

MADDE 16- (1) Birden fazla ülke vatandaşlığına sahip sporcular, hangi ülke vatandaşlığını kullanmak istediklerini, lisans veya transfer işlemini gerçekleştirecekleri sezon öncesinde noter kanalı ile bildirir. Sonrasındaki tüm işlemler, sporcunun bildirimi doğrultusunda oluşan hukuki statüye göre bu Talimat hükümlerince gerçekleştirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşme

MADDE 17- (1) Transfer işlemi gerçekleştiren sporcunun yeni kulübü ile sözleşme imzalaması gerekir.

(2) Muvafakat bedeli de dahil olmak üzere transfer işlemlerine ilişkin ücretler sporcu ile kulüp arasında yapılan sözleşme ile belirlenir. Sporcu ile kulüp arasında yapılan sözleşmede muvafakat ve transfer bedellerine ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, federasyon tarafından muvafakat ve transfer bedellerine ilişkin belirlenmiş olan ücretler uygulanır.

Spor kulübünün isim değiştirmesi

MADDE 18- (1) Spor kulübünün isim değişikliği yapması durumunda, sporcuların kulüp lisansları kulübün yeni ismine göre güncellenir.

Talimatta yer olmayan hususlar

MADDE 19- (1) Bu     talimatta hüküm bulunmayan hallerde Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Talimat Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu talimat hükümlerini Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı yürütür.

Talimatı indirmek için Lütfen TIKLAYINIZ

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu TVGFBF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022