Türkiye Ragbi Federasyonu TRF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

0
625
Türkiye Ragbi Federasyonu TRF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022
Türkiye Ragbi Federasyonu TRF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

Türkiye Ragbi Federasyonu TRF 2022 Yılı için Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği Talimatı

Aşağıdaki makalede 2022 yılı için ragbi lisansı belgesi nasıl çıkarılır, nasıl yenilenir, vize, transfer ile ilgili talimatlar ve bilgiler bulunmaktadır.

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sporcuların lisans, vize ve transfer ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sporcuların lisans, vize ve transfer ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 22 nci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Dönüşüm işlemi: Sporcu lisansında yer alan lisans türünün ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak değiştirilmesini,

ç) Federasyon: 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarını,

d) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

e) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

f) Lig: Takım sporlarında kulüp takımlarının karşılıklı müsabaka oynamak suretiyle katıldıkları yarışma grubunu,

g) Lisans: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya ilişkin verilen izin belgesini,

ğ) Sağlık raporu: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliği tevsik eden belgeyi,

h) Sezon: İlgili federasyon talimatlarında belirlenen tarih aralığını,

ı) Spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tescili yapılan derneği,

i) Sporcu: Lisans verilen kişiyi,

j) Sporcu kartı: Kişinin, zihinsel ve fiziksel gelişimini sağlamak ve eğlenmek amacıyla spor yaptığını gösteren belgeyi,

k) Sporcu lisansı: Sporcunun, spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesine imkân veren izin belgesini,

l) Talimat: Sporcu lisansı, vize ve transfer talimatını,

m) Transfer: Sporcu lisansında yer alan kulüp adı kaydının başka bir kulüp adına değiştirilmesi işlemini,

n) Üst lig: Federasyon tarafından ulusal düzeyde düzenlenen ligi,

o) Vize: Sporcunun, ilgili sezon için federasyon faaliyetlerine katılabilmesine imkân veren izin işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans, Türleri ve Dönüşüm İşlemleri

Lisans

MADDE 5 – (1) Sporcuların, spor yapabilmeleri ve yarışmalara katılabilmeleri için lisans sahibi olmaları gerekir. Lisans, sporcu lisansı veya sporcu kartı olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir:

a) Sporcu lisansı, kulüp lisansı ya da ferdi lisans olarak ikiye ayrılır ve her spor dalı için ayrı düzenlenir.

b) Sporcu kartı, kişinin kendi adına düzenlenir.

(2) Sporcu, aynı anda sporcu lisansı ve sporcu kartı sahibi olabilir.

Sporcu lisansı

MADDE 6 – (1) Sporcu lisansı sahibi olabilmek için;

a) İlgili federasyon tarafından belirlenen yaş aralığında bulunmak,

b) Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini sağlık raporu ile tevsik etmek,

1) İlgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini yazılı beyanla belgelemek,

c) Spor dalının özelliğine göre, ilgili federasyon tarafından belirlenmiş olan diğer şartları taşımak,

gerekir.

Sporcu lisansı işlemleri

MADDE 7 – (1) Sporcu lisansı işlemleri, Bakanlık tarafından yürütülür.

(2) Sporcu lisansına sahip olmak isteyenler, 6 ncı maddede yer alan şartları taşıdıklarını belgeleyerek il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Başvuru mercii, başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen kişilerin sporcu lisansı kayıtlarını yapar.

(3) Sporcu lisansı, il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir.

Sporcu lisansı dönüşümü

MADDE 8 – (1) Sporcu lisansının ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak düzenlenmesi esas olup belirlenen kurallar dahilinde birbirine dönüştürülebilir.

(2) Sporcu lisansı dönüşümüne ilişkin kurallar, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlık onayıyla yürürlüğe giren talimat ile belirlenir.

Sporcu kartı

MADDE 9 – (1) Sporcu kartı sahibi olabilmek için;

a) Belirlenen yaş aralığında bulunmak,

b) Bakanlık tarafından belirlenen diğer şartları taşımak,

gerekir.

Sporcu kartı işlemleri

MADDE 10 – (1) Sporcu kartı işlemleri, Bakanlık tarafından yürütülür.

(2) Sporcu kartı, Bakanlık veya yetkilendirdiği kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden düzenlenir.

(3) Sporcu kartı kullanımına ilişkin kurallar, Bakanlık tarafından düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vize, Transfer İşlemleri ve İtiraz

Vize işlemleri

MADDE 11 – (1) Sporcunun, ilgili sezonda spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesi için lisansını vize ettirmesi gerekir.

(2) Vize işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır.

(3) Vize şartları, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlığın onayıyla yürürlüğe giren talimat ile belirlenir. Talimatta;

a) Sezon tarihine,

b) Ücrete ilişkin hususlara,

c) Özel sağlık şartlarına,

yer verilmesi zorunludur.

Transfer işlemleri

MADDE 12 – (1) Sporcunun başka bir kulüp adına spor dalı faaliyetlerine veya yarışmalara katılabilmesi için transfer işlemi yapılması gerekir. Transfer işlemi, o spor dalında sporcu lisansı belgesinin yenilenmesi ile tamamlanır.

(2) Transfer işlemi, her spor dalı için Bakanlık tarafından bilişim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.

(3) Transfere ilişkin kurallar, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlığın onayıyla yürürlüğe giren talimat ile belirlenir. Talimatta;

a) Lisans dönüşüm kurallarına,

b) Transfer sözleşmesi örneğine,

c) Kulübün muvafakatiyle transfer şartlarına,

ç) Kulübün muvafakati olmadan transfer şartlarına,

d) Eğitim ve öğretim ile ilgili transfer istisnalarına,

e) Bekleme süreleri ve yaş sınırlamalarına,

f) Transfer işlemlerine ilişkin ücretlere,

g) Kulübün spor dalı faaliyetinin sona ermesine,

ğ) Sezonda birden fazla transfer yapabilme şartlarına,

h) Geçici transfer şartlarına,

yer verilmesi zorunludur.

Üst liglerde vize ve transfer işlemleri

MADDE 13 – (1) Teknik yeterliliklerini ve teşkilatlanmalarını sağladıkları tespit edilen federasyonlara, Bakanlık tarafından belirlenen üst liglerde yer alan sporcuların, vize ve transfer işlemlerini bir yıl süre ile yapma yetkisi, Bakan onayı ile verilebilir.

(2) Bu işlemler, Bakanlık bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

İtirazlar

MADDE 14 – (1) Lisans, vize ve transfer işlemleri ile ilgili itirazlar il müdürlüklerine yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz ile itiraza ilişkin diğer belgeler eklenir.

(2) İtirazlar, spor hizmetleri müdürü, ilgili şube müdürü, amatör spor kulüpleri federasyonu temsilcisi, ilgili personel ve ilgili spor dalı temsilcisinden oluşan komisyon tarafından incelenir ve itiraz tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde kesin sonuca bağlanır. Komisyon, en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu doğrultusunda karar alınır.

(3) 13 üncü madde kapsamında yapılan vize ve transfer işlemlerine ilişkin itirazlar ise federasyonlara yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı uyruklu sporcular

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu sporculara, ülkemizde spor faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmeleri için, bu Yönetmelik kapsamında lisans düzenlenmesi gerekir. Sporcu lisansı düzenlenebilmesi için, bu kişilerin ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya en az bir yıllık ikamet izni belgesi almaları şarttır. Sporcu lisansı, vize ve transfer işlemlerine ilişkin diğer hususlar ilgili federasyonun talimatında düzenlenir.

(2) Ülkemizde geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar için 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 69 uncu, 76 ncı ve 83 üncü maddeleri ile 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında düzenlenen kimlik belgesi sahibi kişiler için federasyonların talimatlarına, ikamet izni ve ülkesinden izin alma şartı konulamaz.

Kayıt işlemleri

MADDE 16 – (1) Lisans, dönüşüm, vize ve transfere ilişkin tüm iş ve işlemlerin Bakanlık bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.

(2) Lisans, dönüşüm, vize ve transfer kayıtları, Bakanlık bilişim sisteminde muhafaza edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talimatlarını, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde hazırlarlar.

(2) Birinci fıkrada yer alan talimatların yürürlüğe giriş tarihine kadar geçen sürede yapılacak işlemler, Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.