Türkiye Hentbol Federasyonu THF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

0
33
Türkiye Hentbol Federasyonu THF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022
Türkiye Hentbol Federasyonu THF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

Türkiye Hentbol Federasyonu 2022 Yılı için Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği Talimatı

Aşağıdaki makalede 2022 yılı için hentbol lisansı belgesi nasıl çıkarılır, vize, transfer ile ilgili talimatlar ve bilgiler bulunmaktadır.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı Türkiye Hentbol Federasyonu bünyesindeki spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılacak olan sporcuların lisans, vize ve transferi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Hentbol Federasyonu bünyesindeki spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılacak olan sporcuların lisans, vize ve transferi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Talimat, 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sporcu, Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Dönüşüm işlemi: Sporcu lisansında yer alan lisans türünün ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak değiştirilmesi,

ç) EHF: Avrupa Hentbol Federasyonunu,

d) Federasyon: Türkiye Hentbol Federasyonunu,

e) IHF: Uluslararası Hentbol Federasyonunu,

f) 11 müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

g) ilçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

ğ) İlişiksiz belgesi: Muvafakat bedelinin ödemesi üzerine, sporcunun mevcut kulübü ile ilişkisinin kesildiğini tevsik eden ve il müdürlüğü tarafından onaylanan belgeyi,

h) Muvafakat bedeli: Sporcu ile transfer eden kulüp arasındaki sözleşmede veya Federasyon tarafından belirlenen ve sporcunun mevcut kulübüyle ilişkisini kesebilmesi için kulübe ödenen ücreti,

ı) Muvafakat belgesi: Sporcunun, mevcut kulübü ile ilişkisinin kesilebileceğini tevsik eden onaylı belgeyi,

i) Sağlık raporu: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliği tevsik eden belgeyi,

j) Sezon: 1 Temmuz-30 Haziran dönemini kapsayan tarih aralığını,

k) Spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tescili yapılan derneği,

l) Sporcu: Lisans verilen kişiyi,

m) Sporcu lisansı: Sporcunun, spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesine imkân veren izin belgesini,

n) Talimat: Türkiye Hentbol Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatını,

o) Transfer: Sporcu lisansında yer alan kulüp adı kaydının başka bir kulüp adına değiştirilmesi işlemini,

ö) Transfer sözleşmesi: Sporcu ile transfer eden kulüp arasında yapılan sözleşmeyi,

p) Vize: Sporcunun, ilgili sezon için Federasyon faaliyetlerine katılabilmesine imkân veren izin işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sporcu Lisansı ve Dönüşüm İşlemleri

Sporcu lisansı

MADDE 5- (1) Hentbol spor dalında sporcu lisansı sahibi olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) 9 ile 70 yaş aralığında bulunmak,

b) Belirlenen yaş sınırını tamamlamış olmak,

(2) Sporcu Lisans başvurusu aşağıdaki belgelerle birlikte il ve ilçe müdürlüğüne yapılır;

a) Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini gösteren sağlık raporu,

b) 18 yaşından küçükler için veli/vasi yazılı izin belgesi (Ek-1),

1) Veli izin belgesi, e-Devlet üzerinden de düzenlenebilir.

c) Ferdi lisans için 2 adet güncel vesikalık fotoğraf,

ç) Kulüp lisansa için 3 adet güncel vesikalık fotoğraf,

d) Kulüp lisansa için kulüpten alınan ve sporcunun kulüple ilişkisini gösteren belge (Ek-2).

Sporcu lisansı işlemleri

MADDE 6- (1) Sporcu lisansına sahip olmak isteyenler 5 inci maddede yer alan şartları taşımak kaydıyla il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Başvuru kartlarını taşıyan ve gerekli belgeleri ibraz eden kişilerin sporcu lisansa kayıtları yapılır.

(2) Sporcu lisansa il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir.

Sporcu lisansı dönüşüm işlemleri

MADDE 7- (1) Sporcu lisansının ferdi lisans veya kulüp lisansa olarak düzenlenmesi esas olup, aşağıda belirlenen kurallar dahilinde kulüpten ferdiye, ferdiden kulüber dönüştürülebilir.

a) Adına ilk defa ferdi sporcu lisansı düzenlenen bir sporcu, hiç beklemeksizin ferdi lisansını kulüp lisansına dönüştürebilir.

b) Kulüp lisansına sahip sporcular, müsabakalara katılmış olsalar bile her zaman kulübünden ayrılarak, kulübün muvafakati ile ya da muvafakati yoksa muvafakat bedelini ödemek şartıyla, kulüp lisanslarını ferdi lisansa dönüştürebilirler.

c) Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştürdükten sonra lisansını tekrar kulüp lisansına dönüştürmek isteyen sporcular, o sezon bitmeden dönüşüm işlemi gerçekleştiremezler.

(2) Dönüşüm işlemleri il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vize ve Transfer

Vize

MADDE 8- (1) Sporcunun, hentbol spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalarına katılabilmesi için lisansını ilgili sezonda vize ettirmesi gerekir.

(2) Vize işleminin yapılması için üst liglerde sağlık raporu, diğer liglerde ise sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya sağlık yönünden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır (Ek-3).

(3) Vize işlemlerine ilişkin ücretler (Ek-4) cetvelde yer alır.

(4) Vize işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır.

Transfer

MADDE 9- (1) Sporcunun başka bir kulüp adına hentbol spor dalı faaliyetlerine veya yarışmalara katılabilmesi için transfer işlemi yapılması gerekir. Transfer işlemi, sporcu lisansı belgesinin transfer eden kulüp adına yenilenmesi ile tamamlanır.

(2) Bir sezonda en fazla iki kez transfer işlemi gerçekleştirilebilir.

(3) Sporcunun, transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi (Ek-5) imzalaması

(4) Transfer işlemlerine ilişkin ücretler (Ek-6) cetvelde yer alır.

(5) Transfer işlemi için sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya sağlık yönünden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır.

(6) Transfer işlemi, Bakanlık tarafından bilişim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Transfer Türleri ve istenecek Belgeler

Olağan transfer

MADDE 10- (1) Sporcu; mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi (Ek-7) alması transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar ve milli takım seçmeleri hariç resmi yarışmalarda fiilen mevcut kulübünü temsilen yer almadığına dair il müdürlüğü ve federasyondan onaylı taahhütname (Ek-8) vermesi ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla her zaman transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Muvafakat bedeli mevcut kulübe ödenir. Kulüpler, verdikleri muvafakat belgesine hangi kulüp için muvafakat verildiği şerhini koyamaz.

b) Kulüp lisansının o sezon için vize edilmiş olması ve sporcunun müsabaka listesinde adının bulunması transfer işlemi gerçekleştirmesine engel değildir.

c) Kulübün muvafakatiyle transferde aşağıdaki belgeler istenir:

1- 18 yaşından küçük olanlar için veli/vasi belgesi,

2- Muvafakat belgesi,

3- Taahhütname.

(2) Sporcu; mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi almadan veya iki yıllık bekleme süresini tamamlamadan başka bir kulübe transfer işlemi gerçekleştiremez. Ancak, kulübünün iki sezon üst üste spor dalı faaliyetlerine katılmaması halinde transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar ve milli takım seçmeleri hariç resmi yarışmalarda fiilen mevcut kulübünü temsilen yer almadığına dair il müdürlüğü ve federasyondan onaylı taahhütname vermek ve il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi almak şartıyla transfer işlemi gerçekleştirebilir.

Bu durumda mevcut kulübün muvafakati aranmaz ve mevcut kulübe muvafakat bedeli ödenmez.

a) Kulübün muvafakati olmadan gerçekleştirilecek transferde aşağıdaki belgeler istenir:

1) 18 yaşından küçükler için veli/vasi izin belgesi,

2) Taahhütname,

3) İlişiksiz

İstisnai transfer

MADDE 11- (1) Kulübün tescilli olduğu itin dışında bir ildeki, yükseköğretim durumunda öğrencilik hakkını kazanan ya da yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcu, mevcut kulübünün muvafakatine bakılmaksızın muvafakat bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontu ibraz etmesi, il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi alması ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilir. Bu hüküm kapsamında gerçekleştirilen transfer işlemlerinde taahhütname aranmaz. Uzaktan öğretim veren eğitim kurumlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

a) Transfer işlemi, yükseköğretim kurumuna kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlamak zorundadır.

b) Sporcu, bu fıkra kapsamında bir yıl süreyle yalnız bir kez transfer işlemi gerçekleştirebilir.

c) Sporcu, yükseköğretim kurumundan kendi isteği ile kayıt sildirerek ilişik kestiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve kulübünün iznini almadan transfer işlemi yapamaz.

ç) Yükseköğretim kurumunda öğrencilik hakkı kazanılması veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptırılması suretiyle gerçekleştirilecek transfer işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenir;

1) Kesin kayıt veya yatay geçiş yapıldığına dair belge,

2) İlişiksiz belgesi,

(2) İlk ve orta öğretim öğrencilerinden, ilk ve orta öğretime giriş sınavları sonucunda veya velisi/vasisinin emekli olması, naklen atanması, iş değişikliği yapması ve benzeri durumlarda, bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet etmek zorunda kalan sporcu, mevcut kulübünün muvafakatine bakılmaksızın Federasyonca belirlenecek olan muvafakat bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontu ibraz etmesi, il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi alması ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla, yeni kayıt yaptırdığı öğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Sporcu, bu fıkra kapsamında bir yıl süreyle yalnız bir kez transfer işlemi gerçekleştirebilir.

b) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin il değişikliği nedeniyle gerçekleştirebileceği transfer işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenir;

1) Kesin kayıt yapıldığına dair belge,

2) İlişiksiz belgesi,

3) Velinin veya vasinin iş durumu değişikliğini gösterir belge,

4) Velinin veya vasinin ikametgah durumunu gösterir

Kulübün veya hentbol spor dalı tescillerinin iptali halinde dönüşüm işlemi

MADDE 12- (1) Kulüp tescilinin veya kulübün nezdindeki hentbol spor dalına ilişkin tescilinin iptal olması halinde kulüp lisansa kendiliğinden ferdi lisansa dönüşür.

(2) Kulüp tescilinin veya kulübün nezdindeki hentbol spor dalına ilişkin tescilinin iptal olması halinde sporcular, sezon sonunu beklemeden, ferdi lisanslarını kulüp lisansına dönüştürebilir. Bu durumda muvafakat belgesi ve taahhütname aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Vatandaşlık Durumuna Göre Sporcuların İşlemleri

Yabancı uyruklu sporculara ilişkin işlemler ve istenecek belgeler

MADDE 13- (1) Yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve transfer işlemlerini gerçekleştirebilmesi için ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya en az yıllık ikamet izin belgesi almaları şarttır.

(2) Kulüpler, bir sezonda en çok 2 yabancı uyruklu sporcu için lisans, vize ve transfer işlemi gerçekleştirebilir.

(3) Yabancı uyruklu sporcunun lisans işlemleri sezon içerisinde her zaman yapılabilir.

(4) Yabancı uyruklu sporcunun transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi imzalaması gerekir.

(5) Yabancı uyruklu sporcuların tüm evrakları il müdürlüğü aracılığıyla Federasyona gönderilir ve Federasyon tarafından sporcunun ülkesinden izin alınır.

(6) Yabancı sporcudan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yabancı kimlik numarası,

b) Bağlı olduğu ülke Federasyonundan alınan izin ve Türkçe tercümesi,

c) Pasaportunun aslı veya noter tasdikli sureti,

ç) Kulüple yaptığı sözleşmenin aslı veya noter tasdikli sureti,

Yabancı ülkede lisansı bulunan Türk vatandaşı sporcular

MADDE 14- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yabancı bir ülkede lisanslı olan sporcunun Türkiye’de lisans, vize ve transfer işlemi yaptırabilmesi için lisanslı olduğu ülkedeki spor kulübünden ilişkisini kesmesi gerekir.

(2) Bu sporcuların işlemleri, Talimat hükümlerine göre yapılır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sporcular

MADDE 15- (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sporcular, lisans, vize ve transfer işlemlerinde, Türk vatandaşlarının hak ve yükümlülüklerine sahiptir. Sporcular bu işlemler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bağlı bulundukları bağlı bulundukları Federasyondan veya izin vermeye yetkili merciden izin almak zorundadır.

Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular

MADDE 16- (1) Birden fazla ülke vatandaşlığına sahip sporcular, hangi ülke vatandaşlığını kullanmak istediklerini, lisans veya transfer işlemini gerçekleştirecekleri sezon öncesinde noter kanalı ile bildirir. Sonrasındaki tüm işlemler, sporcunun bildirimi doğrultusunda oluşan hukuki statüye göre bu Talimat hükümlerince gerçekleştirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Ücret Karşılığında Sözleşme İmzalayın Sporcular ve Kulüplere İlişkin Transfer Sözleşmelerinde Düzenlenmesi Gereken Ana Hatlar

Liglerde yer alan sözleşmeli sporcuların işlemleri

MADDE 17- (1) Türkiye hentbol liglerinde müsabakalara katılacak ve ücret karşılığında sözleşme imzalayan sporcuların sözleşme işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenir;

a) Sporcunun kulüp ile yapacağı tek tip sözleşmenin Federasyon tarafından tasdikli 3 adet sureti,

b) Kulübünü sporcu lisans, vize, transfer işlemlerini yapmaya, sözleşme imzalamaya yetkili kaldığı kişi kişileri gösteren yönetim kurulu kararının tasdikli sureti,

c) Kulüp yönetim kurulunun sporcu lisans, vize ve transfer işlemlerini yapmaya, sözleşme imzalamaya yetkili kıldığı kişi veya kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Federasyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalayın, reşit olmayan sporcunun veli veya vasisinin izin belgesi,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu,

f) Sporcunun resmi veya özel sağlık kuruluşlarından kulüp tarafından sigorta ettirildiğini gösteren belge,

g) Muvafakat belgesi veya ilişiksiz belgesi,

ğ) Üç (3) nüsha hazırlanıp Federasyonca tasdik edilen sözleşmelerden iki (2) nüshası kulübe verilir, kulüp bir (1) nüshasını sporcuya vermek zorundadır.

h) Federasyon yukarıdaki belgelerin yerine başka hiçbir belgeyi kabul etmez.

ı) Bu belgeler Federasyona imza karşılığı teslim edilir.

Ücret karşılığında sözleşme imzalayan yabancı uyruklu sporcuların işlemleri

MADDE 18- (1) Türkiye hentbol liglerinde yer alacak yabancı sporcu lisans, transfer ve vize işlemleri Federasyonun belirlemiş olduğu transfer tarihleri içinde gerçekleşir. Bu tarihler dışında hiçbir işlem yapılmaz.

(2) Türkiye hentbol liglerinde yer alacak ve ücret karşılığında sözleşme imzalayan yabancı uyruklu sporcuların lisans, transfer, vize ve sözleşme işlemlerinde, yerli sporcular için istenen belgelere ek olarak aşağıda belirtilen belgeler istenir:

a) Pasaport fotokopisi veya noterden tasdikli sureti,

b) Yabancı uyruklu sporcunun, ülkesinin federasyonundan alacağı transfer sertifikası ve izin belgesi,

c) İzin belgesi yabancı dilde düzenlenmiş ise belgenin noterden tasdikli tercümesi gereklidir.

Yurt dışında tescili bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sporcular

MADDE 19- (1) Yurt dışında herhangi bir spor kulübünde sözleşmesi bulunan Türk vatandaşı sporcuların, Türkiye’deki spor kulüpleri adına lisans çıkarabilmeleri için, sözleşmeli oldukları spor kulübünün bağlı bulunduğu ülke federasyonundan veya izin vermeye yetkili makamdan bonservis almaları zorunludur.

(2) Yurt dışına gitmeden önce sözleşme yapmış sporcular, yurda dönüşlerinde bu talimat hükümlerine göre transfer yapabilirler.

(3) Bu sporcuların yurt dışında bulundukları süre ve gerekçeyi resmi belgelerle ispat etmeleri durumunda ülkemizde küçük, yıldız ve genç takımlarında yetişmiş olmaları şartı aranmaz.

Askere alınan sporcular

MADDE 20- (1) Bir sporcu silâh altına alınarak askerî hizmete başladığında kendisi hakkında lisans, vize ve transfer doğurduğu hukukî statü terhis süresine kadar askıya alınır. Sporcular, askerlik süresi içinde askerî güçlerin kulüplerinde ve takımlarında yer alabilirler. Ancak sözleşmeli sporculara askerlik hizmetleri süresince izin verilmesi halinde bu sporcular sadece sözleşmeli oldukları kendi takımlarında yer alabilirler ve bu talimatta belirtileri haklardan yararlanabilirler. Terhis işlemi sezon içinde gerçekleşirse sporcunun askerî güç takımlarında yer almış olması aynı sezonda terhis sonrası kendi kulübünde veya sözleşme imzaladığı yeni kulübünde müsabakalara katılmasına engel olmaz. Transfer döneminin bitmesi askeri güç takımlarının lisans çıkartmasına engel değildir.

Türkiye liglerinde yer alan sözleşmeli sporcuların transfer koşulları

MADDE 21- (1)Kulüpler, her sezon sonunda sözleşmenin tüm malî koşullarının kulübü tarafından yerine getirildiğini beyan eden “Sporcu Malî Beyanlarını” 30 Haziran akşamı mesai bitimine kadar Federasyona teslim etmek zorundadır. Sporcu malî beyanlarını teslim etmeyen veya mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgeleyemeyen kulüplerin tüm sporcuları sözleşme süreleri bitmemiş olsa dahi serbest kalır.

(2) Federasyonca belirlenmiş olan transfer tarihleri içinde herhangi bir kulüple sözleşme imzalamamış serbest transfer hakkına sahip olan sporcular, geçici transfer süresinde diledikleri herhangi bir kulüple sözleşme imzalayabilirler. Kulübün 31 Ağustos tarihine kadar yazılı olarak sözleşmeye davet etmediği sporcusu serbest kalır.

(3) Kulüp; sporcusunun bedelsiz serbest kalmasını istemiyorsa, sporcusunu en az son yıl ödediği bedelin %60’nı teklif etmek suretiyle yazılı olarak sözleşmeye davet etmek zorundadır.

(4) Sporcu; kulüp kendisini sözleşmeye davet ettiği hâlde gitmez veya kulübün önerdiği miktarı kabul etmezse son yıl aldığı bedeli ödemek kaydıyla serbest kalır.

(5) Serbest transfer hakkı olmayan sporcu kulübüne sözleşme imzalamaya hazır olduğunu yazılı olarak bildirir; kulüp 15 Ağustos tarihine kadar buna icabet etmezse sporcu bedelsiz serbest kalır.

(6) Sözleşmeli sporcular, sözleşme süreleri içinde tarafların yazılı olarak kesin anlaşması ve kulübün bonservis vermesi kaydı ile sözleşme bitimini beklemeksizin transfer süresi içinde transfer

(7) Bu şartta transfer yapacak olan kulüp Federasyonca her yıl açıklanacak olan bu şartlardaki sporculara ait bedeli Federasyona yatırmak zorundadır.

Muvafakat belgesi

MADDE 22 –  (1) Muvafakat belgesi sporcunun açık kimliği ile lisans bilgilerinin yer aldığı ve tescilli olduğu kulübün yetkilisinin imzası ve kulüp mührünü içeren transfer izin belgesidir.

(2) Her kulüp, durumu transfer şartlarına uyan ve tüm yükümlülüklerini yerine getiren sporcusunun yazılı müracaatından itibaren 10 gün içerisinde bonservis vermek zorundadır.

(3) Durumu transfer şartlarına uyan ve tüm yükümlülüklerini yerine getiren her sporcu, buna rağmen kulübünden bonservisini alamazsa, Federasyon tarafından belirlenmiş olan bedeli havale ettiğini gösterir resmî havale makbuzunu Federasyona ibraz ettiği takdirde, Federasyon söz konusu sporcunun transfer işlemlerini yaparlar.

Yurt dışına gidecek ve yurt dışından gelecek sporcular

MADDE 23 — (1) Deplasmanlı hentbol liglerinde yer alsın veya almasın, yabancı ülkelere gidecek sporculardan 16-23 yaş aralığındaki sporcular ile 23 yaşını doldurmuş ve kulüpleri ile sözleşmesi devam eden sporcuların, kulüplerinden ve Federasyondan transfer sertifikası almaları zorunludur. 23 yaşını doldurun ve kulüpleri ile sözleşmesi bitmiş sporcular sadece federasyondan transfer sertifikası alarak transfer yapabilirler.

(2) Federasyon, sporcunun kulübünden gelen izin belgesini aldıktan sonra uluslararası transfer sertifikasını IHF, EHF ve sporcunun transfer yapacağı ülke federasyonuna hitaben belgesini düzenler.

(3) Federasyon, yurt dışına yapılan transferlerden EHF ve IHF prosedürüne uygun olarak ücret

(4) Transfer yoluyla yurt dışına giden Türk uyruklu sporcular ayni sezonda Türkiye’ye geri döndüklerinde isterlerse eski kulüplerine talimat hükümlerine göre dönüş

Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip olan sporcuların transfer işlemleri

MADDE 24 – (1) Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular ilk sözleşmelerini yaptıkları dönemde hangi vatandaşlık haklarını kullanmak istediklerini noter kanalıyla yazılı olarak beyan ederler ve o tarihten sonra Federasyon nezdindeki tüm işlemleri bu beyanlarına dayalı olarak yapılır. Herhangi bir nedenle ilk sözleşmelerini yaptıkları tarihte bu beyanı vermeyen birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular için işlemler ilk sözleşmelerini yaptıkları vatandaşlığa bağlı olarak sürdürülür ve hiç bir şekilde değiştirme yapılmaz. İlk sözleşmelerini yaptıkları tarihten sonra birden fazla vatandaşlık hakkı kazanan sporcular, ilgili ülkenin vatandaşlık hakkını kazandıklarını gösteren belgeler ile birlikte Federasyon nezdindeki işlemlerini hangi vatandaşlığa bağlı olarak sürdüreceklerini, takip eden ilk sözleşme dönemi öncesinde, noter kanalıyla yazılı olarak bildirirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık hakkını elde etmiş olan sporculara bu madde uygulanmaz.

Transfer dönemi

MADDE 25 – (1) Türkiye Deplasmanlı Süper ve Hentbol 1. Ligleri için 01 Temmuz – 30 Eylül,

(2) Türkiye Deplasmanlı Hentbol 2. Ligleri için 01 Temmuz — 15 Kasım,

(3) Deplasmanlı Türkiye Ligleri dışında kalan ligler için 01 Temmuz – 30 Haziran,

(4) Ara transfer dönemi 01 Ocak – 31 Ocak,

(5) Yabancı sporcu için: 01 Temmuz — 30 Eylül.

Geçici transfer

MADDE 26- (1) Türkiye deplasmanlı hentbol liglerinde yer alan kulüpler adına lisans ve vize işlemlerini tamamlamış bir Sporcu, kulübünün geçici bonservis vermesi şartı ile geçici transfer yapabilir. Mahalli liglerde yer alan sporcular, yalnızca Türkiye deplasmanlı lig kulüplerine geçici transfer yapabilirler.

(2) Bir sporcunun geçici transfer tarihinden önce kulübü adına resmî müsabakalarda oynamış olması geçici transfer yapmasına engel değildir.

(3) Geçici transfer yolu ile yapılan transferler oynanan sezon ile sınırlıdır.

(4) Geçici transfer yapan sporcular, sezon sonunda eski kulüplerine dönerler; eski kulüplerinin sporcusu işlemi görürler ve sözleşme hükümlerine tabidirler.

(5) Bir sporcu, aynı sezon içerisinde sadece bir kez geçici transfer yapma hakkına sahiptir.

(6) Geçici transfer olan sporcuların sağlık sigorta bedellerini sözleşme süresince geçici transfer olduğu kulübü tam olarak öder. Sporcunun, kulübü ile imzalamış olduğu sözleşmeden doğan ödemeler ve vergi gibi mükellefiyetlerinin yerine getirilmesinden geçici transfer ile gittiği kulübü sorumludur.

(7) Sporcular geçici transfer oldukları kulüpleri ile sözleşme imzalamak zorundadırlar. Bu sözleşme sporcunun ilk kulübü ile imzaladığı sözleşme şartlarından farklı olabilir.

(8) Türkiye deplasmanlı hentbol liglerinde yer alan sporcular, transfer tarihleri içinde yerel liglere aktarma yaptıklarında takip eden Sezon bu haktan yararlanamazlar.

(9) Geçici transfer hakkını kullanarak transfer yapan bir sporcu, o sezon için A Takımda yer alır.

(10) Geçici transfer hakkını kullanarak transfer yapan bir sporcu yaşı müsait olsa dahi transfer olduğu kulübün alt yapılarında (küçük, yıldız, genç) yer alamaz.

Sözleşme ve sözleşmenin ana hatları

MADDE 27- (1) Türkiye deplasmanlı liglerinde yer alan kulüplerle sporcuları arasında yapılacak tek tip sözleşmenin ana hatları şunlardır;

(2) Türkiye deplasmanlı liglerinde yer alan kulüpler ve sporcular, Federasyonun hazırladığı tek tip sözleşmeyi imzalamak zorundadırlar.

(3) Kulüplerin, deplasmanlı lig kadrolarında yer alan sporcuları ile yapacağı tip sözleşmelerinde özel şartlar yer Taraflar ayrıca ek sözleşme yapmak isterse yapabilirler. Bu sözleşme Federasyonun tip sözleşmesine aykırı olamaz.

(4) Türkiye deplasmanlı liglerinde yer alan kulüpler, sporcuları ile yapacakları sözleşmelerine her bir yıl için sözleşme bedeli ayı ayrı yazılmak şartıyla 4 yılı geçmemek üzere uzun süreli sözleşme yapabilirler.

(5) Kulüpler, sözleşme tutarından doğan tüm malî vecibeleri yerine getirmek zorundadır. Bu örneğe uygun olmayan sözleşmeler Federasyon tarafından onaylanmaz.

(6) Ödemelerin ne şekilde olacağı sözleşmede ayrıntılı olarak yazılacaktır.

(7) Sözleşmeler bu Talimatta belirtileri tarihler arasında, sporcuyla kulübün yetkili temsilcisi arasında, 3 (üç) nüsha olarak imzalanır. 3 (üç) nüshanın tasdik edilmek üzere Federasyona teslim edilmesi zorunludur.

(8) Kulüp yönetim kurulu tarafından karar alınarak kulüp adına sözleşme imzalamaya yetkili kılınmış en az iki yöneticinin yetki belgeleri,

(9) Kulübün yetkili yönetici veya yöneticilerinin imza sirküleri,

(10) Federasyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamış bulunan sporcunun, sözleşme dönemi tarihleri içerisinde hazırlanmış çift imza sirküleri ibrazı şarttır.

(11) 3 (üç) nüsha olarak hazırlanıp Federasyonca tasdik edilen sözleşmelerden iki nüshası kulübe verilir. Sözleşmenin bir nüshasının kulüp tarafından sporcuya verilmesi zorunludur.

(12) Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, Tebligat kanunu hükümlerine göre, sözleşmede gösterilen adreslerine yapılır. Taraflar adreslerinde olabilecek değişikliği taahhütlü birer mektupla birbirlerine ve Federasyona bildirmeye Taraflar, bildirilmeyen adres değişikliklerinden dolayı doğan zararları için hiç bir talepte bulunamazlar.

(13) Sözleşmelerde gösterilmeyen veya noksan gösterilen transfer ücretinden dolayı taraflar Federasyon nezdinde bir şikâyette bulunamazlar.

(14) Her sözleşmeli sporcu geçici transfer hariç, bir sezonda yalnız bir sözleşme imzalayabilir.

(15) Tarafların sözleşme maddelerinden doğacak anlaşmazlıklarında; Kulüp, sporcu, teknik adam, sağlık personeli, menajer ve maç organizatörü gibi sporla ilgili kişilerin kendi aralarında imzaladıkları transfer, geçici transfer, menajerlik, hizmet, vekalet ve maç organizatörlüğü gibi tüm sözleşmelerden kaynaklanan alacak iddia ve talepleri ile mali haklar C. mahkemeleri ve icra daireleri, diğer konularda ise Federasyon karar vermeye yetkilidir.

Yabancı uyruklu sporcu sözleşme sayısı

MADDE 28- (1) Türkiye deplasmanlı ligi kulüpleri takım kadrolarında diledikleri kadar yabancı oyuncu bulundurabilirler. Ancak Süper Lig kulüpleri müsabakalarda 5, Birinci Lig kulüpleri ise 4 yabancı oyuncu oynatabilirler.

(2) Türkiye deplasmanlı liglerinde yer alacak takımlar, yabancı sporcularıyla da tek tip sözleşme imzalayarak Federasyona onaylatmak zorundadır. Tek tip sözleşme imzalamamış yabancı sporcusu bulunan kulüplerin EHF’ ye bildirecekleri oyuncu listesi Federasyon tarafından onaylanmaz.

Sözleşmenin süresi

MADDE 29- (1) Bütün tek tip sözleşmeler en fazla 4 (dört) yıl süreli olabilir. Yabancı uyruklu sporcuların sözleşme süresi, transfer sertifikasında yazılı süreden uzun olamaz.

(2) Sözleşme şartlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla sözleşme süresi bitmeden yeni bir sözleşme yapılması halinde yeni sözleşmenin bitiş tarihi ilk sözleşmenin bitiş tarihinden farklı

(3) Sözleşmelerin sona eriş tarihleri 30 Haziran’ı geçemez.

Sözleşmenin zamanı

MADDE 30- (1) Kulüpler, kendi genç takım oyuncuları (o sezon için gençler yaş kategorisinde oynama hakkı olanlar) ile o yılın her döneminde sözleşme yapabilir.

(2) Hiç bir kulüpte tescilli olmayan sporcu, Türkiye deplasmanlı liglerinde takımı bulunan bir kulüple transfer dönemini beklemeden sözleşme imzalayabilir.

(3) Türkiye Süper Lig, Lig ve 2. Liglerinde yer alan kulüplerin 18 yaşını doldurmuş ve kulübü tarafından sözleşmeye çağrılmamış sporcuları, geçici transfer dönemi sonuna kadar, başka bir kulüple sözleşme imzalayabilirler.

(4) Bu tarih ve istisnalar dışında yapılmış sözleşmeler Federasyonca kabul

Sözleşmenin tutarı

MADDE 31- (1) Türkiye deplasmanlı hentbol en üst liginde yer alan kulüpler herhangi bir ücret ödememeleri takdirde bedelsiz sözleşme yapabilirler.

(2) Türkiye deplasmanlı hentbol en üst ligi dışındaki liglerde yer alan kulüpler, herhangi bir ücret ödemeği takdirde kadrolarında yer verdiği sporcuları ile bedelsiz sözleşme

(3) Bedelsiz sözleşme imzalayan sporcular federasyonca belirlenen yetiştirme bedelini önceki kulübüne ödemek şartıyla sezon sonunda serbest kalır.

18 yaşını dolduran sporcuların sözleşmeli oyuncu olması

MADDE 32- (1) Türkiye Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig kulüpleri, 18 yaşını dolduran sporcularını, sözleşme dönemine bakılmaksızın noter kanalıyla sözleşme yapmaya davet ederler. Kulüp bu daveti yapmamışsa, aynı davet sporcu tarafından da yapılabilir.

(2) Kulüpler veya sporcular, noter kanalıyla yapmış oldukları davet yazısının bir nüshasını Federasyona göndermek zorundadır.

(3) Türkiye Süper Lig, Lig ve 2. Lig kulüpleri tarafından sözleşme imzalamaya davet edilmeyen sporcular ile sporcunun davetine rağmen kulübü tarafından sözleşmesi yapılmamış sporcular 18 yaşını doldurdukları sezonun sonunda, Federasyon tarafından belirlenecek “Yetiştirme Bedeli”ni tescilli oldukları kulübe ödeyerek transfer yapabilirler.

(4) 18 yaşı dolmadan veya 18 yaşı dolduktan sonra kulübü tarafından sözleşmeye davet edildiği halde sözleşme imzalamaktan imtina ederek yurt dışında herhangi bir kulübe transfer yapan sporcular, tekrar Türkiye’ye dönmeleri halinde yaş sınırı aranmaksızın tescilli oldukları kulübün izni olmadan başka bir kulübe transfer yapamazlar.

Reşit olmayan sporcuların sözleşmeli sporcu olması

MADDE 33- (1) Reşit olmayan sporcuların sözleşmeleri veli veya vasileri tarafından imzalanır.

Kulüplerin sözleşmeden doğan yükümlülükleri

MADDE 34- Türkiye deplasmanlı liglerinde takımı bulunan kulüplerin sözleşmeden doğan yükümlülükleri şunlardır;

(1) Kulüpler sözleşmede yazılı malî şartlar zamanında yerine getirmek zorundadır.

(2) Hastalık ve sakatlığa dair maddelerdeki esaslar dahilinde sporcunun sağlığı ile ilgilenmek, maç, antrenman, kamp ve seyahatlerde gerekli tedbirleri almak,

(3) Sporcunun fizik bakımından istenen seviyede tutulabilmesi için gerekli tüm tedbirleri almak,

(4) Sporcuların teknik bilgi alanında gelişmesini sağlamak için dersler, konferanslar, kurslar tertip etmek, dergi, kitap temin etmek,

(5) Federasyonun her türlü talimat ve genelgelerini uygulamak,

(6) Sporcuların eğitimi ve sağlığı için belge almış teknik direktör, antrenör, masör ve doktor temin etmek,

(7) Hentbol sporu ile ilgili lüzumlu spor malzemelerini temin etmek,

(8) Hazırlayacakları İç Mevzuatı ve ceza Mevzuatını sözleşmelerle birlikte Federasyona göndermek zorundadır. Süresinde ceza mevzuatını Federasyona göndermeyen kulüplerin sporculara sezon içerisinde verecekleri para cezaları dikkate alınmaz. Kulüpler tarafından sezon içerisinde ceza mevzuatının değiştirilmesi halinde, yapılan değişiklikler bir sonraki sezondan itibaren geçerli olur.

(9) Sporcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, miktarları ve noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte, karar tarihini izleyen en geç 10 gün içinde sporcuya ve Federasyona göndermek zorundadır. Bu sürede gönderilmeyen kararlar dikkate alınmaz.

(10) Sporcunun itirazı halinde, sporcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenlerini, miktarlarını, 10 gün içinde incelenmek üzere Federasyona göndermek zorundadır. Federasyon, verilen cezayı uygun görmediği takdirde değiştirme hakkına sahiptir.

(11) Kadro dışı bıraktıkları sporcuların antrenman yapabilmeleri için en az bir antrenör nezaretinde antrenman yapabileceği bir saha göstermek,

(12) Sözleşmelerinde belirtilen tüm ödemeleri, belirtilen süre içinde yapmayan kulüplerin sporcular bir sonraki sezon serbest kalırlar.

(13) Sporcunun mesleki faaliyetlerinden doğan sakatlıklarında kulüp; tedavi ve ameliyat süresince ve sözleşme süresi bitimine kadar sporcunun ücretini ödemeye devam

(14) Kulüpler; Federasyonca her yıl birinci transfer döneminden önce belirlenecek esas ve limitler dahilinde sporcularını yurt içinde ve dışında yapacakları maçlarda, antrenmanlarda ve taşıt araçlarında meydana gelmesi muhtemel kazalar için kısmî veya daimî maluliyet ve ölüm hallerine karşı özel sigorta şirketlerine sigorta ettirmek ve sigorta poliçeleri ile sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuzu tescil için süresinde Federasyona ibraz Özel sigorta primlerinin tamamı kulüp tarafından ödenir. Bu hususta doğacak her nevi aksaklık ve eksiklikten kulüp sorumludur.

Sporcuların yükümlülükleri

MADDE 35- (1) Gerek Federasyon gerekse kulübün emir, talimat ve nizamlarını bilmek ve riayet etmek,

(2) Federasyonun, hakemlerin, kulübün, idarecilerin ve diğer sporcuların manevî şahsiyetini rencide edecek her türlü yazılı ve sözlü beyan ve davranışlardan kaçınmak,

(3) Kulübün yurt içinde ve yurt dışında yapacağı resmi ve özel her türlü hentbol müsabakalarına iştirak etmek,

(4) Antrenman ve çalışmalara düzenli olarak katılmak,

(5) Kulübün yapacağı maçlarda oynayabilmek ve kendisinden beklenen verimi ortaya koyabilmek için özel hayatına ve sağlığına gerekli dikkat ve özeni göstermek,

(6) Müsabakalara katılmak için kendisi tarafından yapılması gereken işlemleri takip etmek ve tamamlamak, gerekli belgeleri temin etmek,

(7) Federasyonun ve kulübün düzenlediği kurs, ders ve konferanslara katılmak,

(8) Müsabaka içinde ve dışında gerek kulüp arkadaşları ve gerekse diğer takım oyuncularına ve hakemlere karşı şikâyet ve cezayı gerektirecek her türlü hareketten sakınmak,

(9) Milli takımlar için verilen malzemeleri iyi Aksine davrananlara yaptıkları zararlar tazmin ettirilir. Yurt içi ve yurt dışı kamp, antrenman ve müsabakalarda sporculukla bağdaşmayan davranışlardan kaçınmak,

(10) Hastalık ve sakatlık nedeni ile alınacak istirahat raporlarını beş gün içerisinde kulübüne ve Federasyona bildirmek zorundadır. Bu bildirimi yapmayan sporcu bir hak talebinde bulunamaz.

Maluliyet

MADDE 36- (1) Sözleşmeli sporcunun sözleşme süresi içerisinde mesleki faaliyetinden doğan maluliyeti halinde kulübü sözleşme hükümlerini sözleşme bitimine kadar aynen yerine getirir.

Anlaşmalı fesih

MADDE 37- (1) Sözleşmenin anlaşmalı olarak feshinin geçerli sayılabilmesi için fesih namenin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde Federasyona gönderilmesi zorunludur. Bu suretle serbest kalan sporcu transfer döneminde dilediği kulüple sözleşme imzalayabilir. Bu süre içinde gönderilmeyen fesih nameler işleme konulmaz.

Kulübün fesih isteği

MADDE 38- (1) Aşağıdaki hallerde kulüp sözleşmenin feshini talep eder;

(2) Sporcunun, hentbol faaliyeti dışında vaki hastalık ve istirahat halinin 3 (üç) ayı geçmesi ve sporcunun ne sebeple olursa olsun 2 (iki) ay ve daha fazla bir müddetle kulübüyle irtibatını kesmiş olması,

(3) Sporcuya aralıksız 6 (altı) ay müddetle hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezasının

Sporcunun fesih isteği

MADDE 39- (1) Sözleşmesi gereğince yapılması gereken ödemelerin kulüp tarafından ödeme tarihini takip eden 2 (iki) ay zarfında yapılmamış olması ve temerrüde düşülmesi halinde sporcu sözleşmesinin feshini isteyebilir.

Fesih ihbarı ve fesih

MADDE 40- (1) Fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, karşı tarafa ihtarname keşide etmek ve bunun bir örneğini Federasyona göndermek mecburiyetindedir. Bu tebligata rağmen 15 (on beş) gün içinde sözleşme hükümleri yerine getirilmezse, ilgilinin talebi üzerine Federasyon Yönetim Kurulunca karar verilir. Sözleşmesini fesihte Federasyon tarafından haklı görülen sporcu, ilk transfer döneminde dilediği kulüple sözleşme imzalayabilir. Federasyon tarafından haklı görülen kulüp ise verilen karara göre işlem yapar.

Serbest transfer şartları

MADDE 41- (1) Bayan ve erkek sporcular için serbest transfer dönemi erkeklerde 22 yaşını bayanlarda 20 yaşını doldurdukları tarihte başlar.

(2) Serbest transfer yaşını doldurdukları kulüp ile izleyen sezonlar için sözleşme imzalamayan veya yenilemeyen sporcular, kulüplerinden ayrılacakları;

a) 1 yıl için sözleşmelerinde yer alan son bir yıllık transfer tutarı kadar,

b) 2 yıl için sözleşmelerinde yer alan son bir yıllık transfer tutarının % 60’ı kadar,

c) 3 yıl için sözleşmelerinde yer alan son bir yıllık transfer tutarının yarısı kadar yetiştirme bedelini ödemek suretiyle kulüplerinden bonservis Serbest transfer yaşını doldurduğu sezonu izleyen iki sezonu kulübünde tescilli olarak tamamlayan sözleşme yenilemeyen sporcular bedelsiz olarak serbest kalırlar.

(3) Serbest transfer yaşını doldurmamış sporcular, kulüplerinden bonservis ve muvafakat belgesi almak suretiyle transfer yapabilirler.

(4) Türkiye deplasmanlı hentbol ligi ve yerel liglerde yer alan kulüplerin, küçükler ve yıldızlar kategorisinde bir sezonda en az iki resmî müsabakada, mahallî liglerde yer alan büyükler, gençler kategorisinde en az üç resmî müsabakada takımlarında oynatılmayan sporcular, bir sonraki sezon hiç bir şarta bağlı olmaksızın, her yıl Federasyon tarafından ilan edilen yetiştirme bedelini ödemek suretiyle transfer 18 yaş altı sporcularda aranan veli muvafakati verilmemiş sporcular bu haktan yararlanamaz.

(5) Federasyon; Hentbol milli takımlarının sporcu havuzunu oluşturmak için yıldız takım yaşını gelmemiş yetenekli sporcuların milli takım antrenörleri kontrolünde bir arada tutulmaları ve üst düzey oyun tecrübelerini artırmaları maksadıyla Federasyonun belirleyeceği bir kulüp bünyesinde oluşturacağı takımlara kulüplerin küçük ve yıldız kategorisinden, her takımdan en fazla 3 sporcuyu kulübünün izni gerekmeksizin 2 yılı geçmeyecek şekilde geçici olarak transfer Dördüncü ve sonraki sporcular için kulübün muvafakati gerekir. Bu amaçla yapılan transferlerde,

Sporcular, 3 yılın sonunda ileriye dönük tüm hakları ile kulüplerine geri dönerler. Transferleri kulüp muvafakati alınmak suretiyle gerçekleştirilen sporcular; kulüplerinin il müsabakaları, Türkiye şampiyonaları ve gençler liginde oynayabilirler. Türkiye 1.lig kulüplerinden, Türkiye 1, 2, 3 ve bölgesel Lig kulüplerine geçici olarak transferi yapılan sporcuların; her iki kulübün anlaşması halinde orijin kulüplerinin turnuva şeklinde yapılan alt yapı müsabakalarında oynamasına Federasyon tarafından izin verilebilir. Bu sporcular için her hangi bir muvafakat bedeli ödenmez.

Bedeller

MADDE 42- (1) Federasyon talimatlarına göre yapılan tüm işlemler için her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen bedeller alınır.

(2) Belirlenen bedeller, süresi içinde Federasyon hesabına ödenmek zorundadır.

(3) Süresi içinde ödenmeyen bedeller için Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda aylık gecikme faizi uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşme

MADDE 43- (1) Transfer işlemi gerçekleştiren sporcunun yeni kulübü ile sözleşme imzalaması gerekir.

(2) Muvafakat bedeli de dahil olmak üzere transfer işlemlerine ilişkin ücretler sporcu ile kulüp arasında yapılan sözleşme ile belirlenir. Sporcu ile kulüp arasında yapılan sözleşmede muvafakat ve transfer bedellerine ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde federasyon tarafından muvafakat ve transfer bedellerine ilişkin belirlenmiş olan ücretler uygulanır.

Spor kulübünün isim değiştirmesi

MADDE 44- (1) Spor kulübünün isim değişikliği yapması durumunda sporcuların kulüp lisansları kulübün yeni ismine göre güncellenir.

Talimatta yer almayan hususlar

MADDE 45- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 46- (1) 09.06.2007 tarihli 11 sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlükte olan Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 47- (1) Bu Talimat Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı yürütür.

Talimatı indirmek için Lütfen TIKLAYINIZ

Türkiye Hentbol Federasyonu THF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022