Dağcılık İl Temsilcisi Talimatı

0
553
Dağcılık İl Temsilcisi Talimatı
Dağcılık İl Temsilcisi Talimatı

Türkiye Dağcılık Federasyonu TDF İl Temsilcisi görevleri nedir, yetki ve sorumluları nelerdir, nasıl atama yapılı gibi sorulara cevap bulabileceğimiz talimat aşağıdadır. Talimat Türkiye Dağcılık Federasyonunun 02 Karar No ile 21.01.2007’de hazırlanmıştır.

Dağcılık İl Temsilcisinin nitelikleri ve atanmaları, görevleri, yetki ve sorumlukları, görevden alınmasını gerektiren haller nelerdir aşağıdaki talimatta belirlenmiştir.

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU

İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Talimatın amacı, illerde Dağcılık Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı
faaliyetleri ile ilgilenmek üzere Federasyonun sorumluluğu altında, illerde yapılacak
faaliyetlerde, federasyon ve ildeki tescilli dağcılık spor kulüpleri ve diğer kişi ve kamu
kuruluşları ile uyumlu çalışmalar yapacak, federasyonun taşra bağlantısını sağlayabilme amacı ile fahri olarak görev yapacak Dağcılık il temsilcilerinin görevlerini ve atanma şekillerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Talimat, Dağcılık il temsilcilerinin atanma görev, yetki ve
sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi gereğince Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özerk spor federasyonları çerçeve statüsü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu ana statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen;

a) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

b) Federasyon : Türkiye Dağcılık Federasyonunu,

c) Federasyon Başkanı: Türkiye Dağcılık Federasyonu başkanını,

d) Yönetim Kurulu : Türkiye Dağcılık Federasyonu yönetim kurulunu,

e) Ana Statü : Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünü,

f) İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü,

g) İl Temsilcisi : Türkiye Dağcılık Federasyonu il temsilcisini,

h) Hukuk Kurulu : Türkiye Dağcılık Federasyonu hukuk kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Dağcılık İl Temsilcisi

Madde 5– (1) İllerde, Federasyonun sorumluluğunda yapılacak Dağcılık, Spor Tırmanış ve
Dağ Kayağı faaliyetlerinin yürütülmesinde, tescilli spor kulüpleri ve diğer kuruluşlarla uyumlu çalışabilecek federasyonun taşra bağlantısını sağlamak üzere fahri olarak görev yapacak kişidir.

İl Temsilcilerinin Nitelikleri ve Atanmaları

Madde 6- (1) İl temsilcilerinde, Dağcılık, spor tırmanış ve Dağ Kayağı branşlarında
Sporcu, antrenör, hakem, eğitmen, dağ mihmandarı, veya yöneticilik yapmış spor çevresinde tanınmış ve iyi eğitim almış olma gibi nitelikler aranır.

(2) İl temsilcisi olmak isteyen ve bu maddede belirtilen niteliklere sahip olanlar
federasyona dilekçe ile müracaat ederler. Müracaatlar federasyonca değerlendirilir ve uygun
görülenler federasyon yönetim kurulu adına federasyon başkanı tarafından il temsilcisi olarak atanır. Atanması yapılan il temsilcilerinin adı soyadı ve diğer bilgileri federasyonun internet sitesinde yayınlanır ve o ildeki ilgili kuruluşlara ve spor kulüplerine bildirilir.

(3) İl temsilcileri görevlerinde başarılı olmaları kaydıyla görev süresi; federasyon yönetim
kurulunun görev süresi kadardır.

(4) İl temsilcilerine yardımcı olmak üzere, il temsilcisinin teklifi, federasyon başkanının
onayı ile il temsilci yardımcısı atanabilir.

Dağcılık İl Temsilcilerinin Görevleri

Madde 7- (1) Dağcılık il temsilcilerinin görevleri;

a) Federasyonun görevine uyumlu olarak mahalli dağcılık, spor tırmanış ve dağ kayağı
faaliyetlerinin programlanmasını yaparlar, yürütülmesini sağlarlar ve denetlerler.

b) Federasyonun ildeki faaliyetlerinin yürütülmesinde il müdürlükleri, tescilli spor
kulüpleri ve diğer kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak.

c) Tescilli Spor kulüpleri ile koordineli çalışmalar yaparak il faaliyet programlarını
hazırlayarak federasyonun onayına sunmak,

d) Federasyonun talimatlarını ve duyurularını ilindeki tescilli dağcılık kulüplerine ve diğer
ilgili kuruluşlara iletmek,

e) Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili
eğitim hizmetlerini federasyonla işbirliği yaparak programlamak ve yürütmek,

f) İlindeki Dağcılık faaliyetlerinin, spor kulüplerinin sporcuların kayıtlarını tutmak,

g) İlindeki il faaliyetlerinde görevlendirilmesi halinde federasyon gözlemcisi olarak görev
yapmak,

h) İl Hakem Kurulunun oluşumunda Merkez Hakem Kuruluna yardımcı olmak, il hakem
sayısı ondan az olan illerde il hakem kurulunun başkanlığını yürütmek,

i) Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanının görev vermesi halinde illerindeki sporcuların
tescil ve vize işlemlerini yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütür,

j) Sporda şiddetin önlenmesi ile ilgili spor kulüpleri ve diğer kişi ve kuruluşlarla koordineli
çalışmalar yapmak,

k) İl temsilcileri bu talimat hükümlerini bölgesindeki tescilli spor kulüplerine tebliğ etmek
zorundadırlar,

l) Yıllık faaliyet programına göre illerde yapılacak faaliyetlerin raporunu faaliyet bitiminde
federasyona göndermek,

m) Dağcılık branşında ihtisas spor kulüplerinin ve diğer kulüplerin kurulmasını sağlayıcı
çalışmalar yapmak,

n) Tüm faaliyetlerde görev alan fahri görevlilerin kayıtlarını tutmak ve federasyona
bildirmek,

o) Federasyon Başkanı ve Hukuk Kurulu tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek.

Dağcılık İl Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- (1) İl temsilcileri, Federasyonun ildeki dağcılık, spor tırmanma ve dağ kayağı
faaliyetlerinin resmi ve teknik merciidirler.

(2) İl temsilcileri, Federasyon Ana Statüsü, yönetmelikler, talimatlar, genelgeler ve diğer
tüm mevzuatların uygulanmasında ve dağcılık ve bağlı diğer branşların yürütülmesinde,
federasyona karşı sorumludurlar. İl faaliyetlerinde ise il müdürlerine karşı sorumludurlar.

(3) İlde sporla ilgili yapılacak toplantılara katılarak dağcılık branşı ile ilgili bilgiler sunmak,

(4) İlinde dağcılık, spor tırmanış ve dağ kayağı branşlarının iyi duruma getirilmesi için
çalışmalar yaparak bir rapor halinde federasyonu bilgilendirir.

(5) İl temsilcileri altı ayda bir ilinde yapılan tüm faaliyetler hakkında federasyona rapor
verir.

Görevden Ayrılma

Madde 9 – (1) İl temsilcileri, branşları ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, genelge
ve diğer ilgili mevzuata aykırı davranışlarının tespit edilmesi halinde federasyon yönetim kurulu kararı ile görevine son verilir.

(2) İl temsilcileri kendi istekleri ile Federasyona yazılı müracaatta bulunarak görevlerinden
ayrılabilirler.

(3) Süresi dolmadan kendi isteği ile görevden ayrılan ve yönetim kurulunca re’sen görevine
son verilen temsilciler bir daha il temsilcisi olamazlar,

(4) Bu maddede belirtilen nedenlerden dolayı boşalan il temsilciliklerine otuz gün içinde bu
talimatın 6.maddesindeki şartları taşıyan kişilerden; federasyon başkanı tarafından il temsilcisi ataması yapılır,

Talimatta Yer Almayan Konular

Madde 10 – (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararları
geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırma

Madde 11 – (1) Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Genel Müdürlüğün veya
Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri (sadece, Türkiye Dağcılık Federasyonu için) yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 12 – (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 – (1) Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür.