Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanlığı Özel E-Spor Salonları Ve Yeterlilik Belgesi Talimatı

0
383
Özel E-Spor Salonları Ve Yeterlilik Belgesi Talimatı
Kaynak pexels.com Özel E-Spor Salonları Ve Yeterlilik Belgesi Talimatı

İçindekiler

Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanlığı Özel E-Spor Salonları Ve Yeterlilik Belgesi Talimatı

Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanlığı Özel E-Spor Salonları yeterlilik Belgesi Talimatı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır. Talimat Web Adresi 

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı, E-Spor Federasyonu spor dallarını ve spor donanımlarını, hangi ad altında olursa olsun bünyesinde bulunduran salonlar ile spor merkezlerini en etkili şekilde sisteme sokmak, gerçek veya tüzel kişilerce işletilecek salonlar ile spor merkezlerinin uyacakları kuralları ve bunların denetimi ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Talimat; Türkiye E-Spor Federasyonu spor dallarını ve spor donanımlarını hangi ad altında olursa olsun bünyesinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilerce işletilecek spor tesislerinin denetimi ve yeterlilik belgesi verilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Talimat, 21/05/1986 tarih ve3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile 15/10/1999 tarih ve 23847 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu talimatta geçen;
Genel Müdür : Spor Hizmetleri Genel Müdürünü,
Genel Müdürlük : Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
Federasyon : Türkiye E-Spor Federasyonunu (TESFED),
Federasyon Başkanı : Türkiye E-Spor Federasyonunu Başkanım,
Yönetim Kurulu : Türkiye E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulunu,
İl Başkanlığı : İlin Valisini,
İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
İlçe Müdürlüğü: : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
İl Temsilcisi : Türkiye E-Spor Federasyonu İl Temsilcisini,
Denetmen : Konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip denetleme görevini yapmak üzere görevlendirilen uzmanı,
Spor Dalı :Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarını,
Makine/Teçhizat : Spor dalının icra edilmesi için asgari donanım ve yazılım
özelliklerini ihtiva eden bilgisayar, konsol gibi cihazlar ile bunların eklentileri
Salon/Tesis : Gerçek veya tüzel kişiler tarafından Özel Beden Eğitimi ve
Spor Yönetmeliğine uygun olarak Türkiye E-Spor Federasyonundan Yeterlilik Belgesi alarak açılan E-Spor salonlarını ve tesislerini,
Antrenör : Federasyonumuzca veya Spor Genel Müdürlüğünce
düzenlenen antrenör eğitim programını tamamlayarak federasyon onaylı antrenörlük belgesi alan her kademedeki öğretici, çalıştırıcı veya eğitmeni,
Sporcu : Salonlar ve tesislerde E-Spor etkinliklerine katılacak olanları,
Yeterlilik Belgesi : Özel Beden Eğitimi ve Spor Yönetmeliği ve bu talimata
dayalı olarak verilecek uygunluk belgesini,
Yönetmelik : 15/10/1999 tarih ve 23847 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğini ifade eder.

İkinci Bölüm

Temel İlkeler

Ölçüler
MADDE 5 – (1) Federasyon spor dalları ile ilgili sportif çalışmaların yapılacağı salon veya merkezlerin boyutlarının; benzer spor dallarında aynı alanlar kullanılması ve kullanılacak alanların Federasyonca belirlenen ölçülerde olması zorunludur.
a) Çalışma alanı : En az 40m2
b) Dinlenme yeri, bekleme salonu : En zz 15m2
c) Büro hizmetleri : En az 10m2
d) Tavan yüksekliği ise : En az 2.35m.
e) Ayrı ayrı bay ve bayan tuvaletleri :En Az 1 er adet
Nitelikler
MADDE 6 – (1) E-Spor salonu ve tesislerinde bulunması gereken nitelikler şunlardır;
a) Kullanım alanı 15 m2 den az olmamak üzere; en az bir dinlenme salonunun bulunması, dinlenme salonunun zemininin halıfleks, parke ve benzeri maddelerle kaplanmış olması, aydınlatma ve havalandırmanın yeterli seviyede olması,
b) Salonunda spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının en az 18 santigrat derecede olması, Havalandırma sisteminin bulunması,
c) Yeterli havalandırması olmayan yerlerde işletilecek salonlarda mutlaka aspiratör veya fan tipi havalandırma, bodrum konumundaki salonlarda ise mutlaka özel havalandırma donanımının olması,
d) Salon zeminin halıfleks, parke, laminant, ağaç vb. malzemelerle kaplanmış olması,
e) Salonda yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme vb. aletlerin, donanımların hazır bulundurulması,
f) Salonun bütün ünitelerinin genel sağlığa aykırı şartları taşımaması,
g) Salonda yapılacak faaliyetler esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü önlemlerin alınmış olması,
h) Engellilere ve sporcuların can güvenliğine yönelik önlemlerin alınmış olması,
Bulunması zorunlu araç ve gereçler
MADDE 7 – (1) Çalışma sırasında, çalışma grubunda bulunan sporcu sayısına yetecek kadar makine/teçhizat bulundurulması zorunludur.
Salonların sınıflandırılması
MADDE 8 – (1) Salonlar Makine/Teçhizat sayıları esas alınarak üç sınıfa ayrılır:
a) III. Sınıf salonlar : Makine/Teçhizat sayısı en az 12 adet olmak üzere 20 adet ve
daha az olan veya 200 kişiliğe kadar seyirci kapasitesine sahip olan salonlar,
b) II. Sınıf salonlar : Makine/Teçhizat sayısı en az 21 adet olmak üzere 40 adet ve daha az olan veya 201 ile 350 kişiliğe kadar seyirci kapasitesine sahip olan salonlar,
c) I. Sınıf salonlar : Makine/Teçhizat sayısı 40 adetten daha fazla olan veya 351
ve üzeri seyirci kapasitesine sahip olan salonlar,
Antrenör çalıştırma zorunluluğu ve antrenörlerin yıllık vizeleri
MADDE 9- (1) Salonlarda E-Spor Antrenörlük belgesine sahip en az bir sözleşmeli ikinci kademe antrenör bulundurmak zorunludur. Buna bağlı olarak salonların sınıfına göre;
a) III. Sınıf salonlarda : En az ikinci kademe belgesi olan 1 antrenör,
b) II. Sınıf salonlarda : En az ikinci kademe belgesi olan 1 antrenör,
c) I. Sınıf salonlarda : En az ikinci kademe belgesi olan 2 antrenör, bulundurmak zorundadır.
(2) İşletmeciyle antrenör arasında yapılan sözleşmeler 1 yıllık olarak yapılır ve yıl sonunda yenilenir.
(3) Antrenörlerin belgesi, salonda herkesin görebileceği yere asılır.
(4) Yıl içinde sözleşmeli antrenörü ile herhangi bir nedenle sözleşmesini bitiren spor salonları, 15 gün içerisinde yeni antrenörle sözleşme imzalamak ve bu sözleşmenin bir örneğini federasyona bildirmek zorundadır.
(5) Bir antrenör ikiden fazla salonda ve ikinci bir ilde görevlendirilemez.
(6) Antrenörler her yıl sezon öncesinde antrenörlük vize işlemlerini yaptırmalıdırlar.
(7) Salonlarda görev yapacak antrenörlerin Antrenör Eğitim Yönetmeliğindeki koşulları taşıması zorunludur.
(8) Antrenör Eğitim Yönetmeliğindeki kural ve koşullara aykırı antrenör çalıştıran tesisler hakkında Yönetmeliğin 26. madde hükümleri uygulanır.
Yeterlilik belgesi
MADDE 10 – (l)Yönetmeliğin 10. maddesine göre, E-Spor amaçlı kurulan salonlar çalışma yapabilmek için federasyondan “Yeterlilik Belgesi” almak zorundadır.
Yeterlilik belgesi alabilmek için gerekli belgeler
MADDE 11 – (1) Yeterlilik belgesi alabilmek için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir;
a) Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu (Ek -1),
b) Tesis sahibi veya vekâlet edecek olan tesis sorumlusunun kimlik fotokopisi, ikametgâh belgesi ve bir adet vesikalık fotoğrafı,
c) 8. maddedeki sınıflandırmaya ait Yeterlilik Belgesi ödentisinin Federasyonun ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka ödendi belgesi,
d) Çalışmada bulunacak antrenörlere ait antrenör belgeleri,
e) Antrenörle yapılan en az bir yıllık sözleşme (Ek -2),
f) Spor salonunun onaylı 1/100 ölçekli planı,
g) Gerçek kişilerin kayıtlı oldukları odadan aldıkları belge,
h) Tüzel kişilerin şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayımlandığı gazetenin bir örneği,
i) Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi fotokopisi,
(2) Belgeler, 2’şer adet olarak düzenlenir.
Yeterlilik belgesi alma başvuru süresi ve yeterlilik belgesinin verilmesi
MADDE 12 – (l)Yeterlilik belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Federasyonca belirlenmiş olan belgeleri ve salon donanımlarını hazırlayıp, Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu ( Ek-1) ile birlikte Federasyona başvururlar.
(2) Komisyon görevlilerince, E-Spor salonunun yerinde incelenmesi sonrası gerekli koşulları taşıyıp taşımadıklarına dair denetleme formu doldurularak imzalanır. Komisyon tarafından karar alınarak Federasyon Başkanlığına bildirilir.
(3) Komisyon kararına istinaden hazırlanacak Yeterlilik Belgesi, en geç 15 gün içinde ilgililerin adresine kargo yoluyla gönderilir.
(4) Ödentilerini yapmamış ve Yeterlilik Belgesini almamış E-Spor salonları, Federasyonun branşları ile ilgili hiçbir çalışma yapamazlar.
(5) Yeterlilik Belgeleri düzenlendiği tarihten başlayarak her yıl salon mahallinde Federasyon Başkanlığınca inceleme yapılarak vize yapılır.
(6) E-Spor salonları, başka il ya da ilçe sınırları içinde şube açmak isterlerse ayrıca ‘yeni bir Yeterlilik Belgesi başvurusunda bulunmak ve bütün işlemleri eksiksiz yapmak zorundadırlar.
(7) İşletmeci salonu işletmekten vazgeçmesi veya Yeterlilik Belgesinin herhangi bir sebepten ötürü verilmemesi durumunda, Federasyona ödenen ücretler iade edilmez.
Denetleme görevlileri
MADDE 13 – (1) Federasyon tarafından E-Spor salonlarının denetlenmesi, Federasyon Başkanının onayı ile Yeterlilik Belgesi Düzenleme Komisyonunca yapılır.
Denetim
MADDE 14 – (1) Özel E-Spor salonları; Federasyonca ön görülen ölçü ve esaslara uygun olup olmadıkları, Yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, bu Talimatta belirtilen esaslara uyup uymadıkları, genel ahlak kurallarına, E-Sporun amacıma ve kurallarına uygun faaliyet yapıp yapmadıkları konusunda Federasyon Başkanlığı, İl Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğün ilgili birimlerince her zaman denetlenebilir.
(2) Federasyon Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında herhangi bir aksaklık görülmesi durumunda, gerekli işlemler yapılmak üzere rapor hazırlanarak ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir.
(3) E-Spor salonu sahibi ve yetkilisi denetleme anında denetleme görevlilerine yardımcı olmak zorundadır.
(4) Federasyon Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında antrenörler hazır bulunmak zorundadır.
Sporcuların spor salonlarına vermesi gereken belgeler
MADDE 15 – (1) Spor salonu veya spor merkezlerinden yararlanmak isteyen kişilerden aşağıdaki belgeler istenir.
a) Adres ve diğer bilgilerin yer aldığı başvuru formu,
b) T.C. kimlik numarası beyanı,
e) Reşit olmayanlar için veli veya vasisinin yazılı izin belgesi,
d) Sağlık Raporu veya Sporcu Lisansı,
e) Salonun isteyeceği sayıda vesikalık fotoğraf,
Spor salonu kayıt defteri
MADDE 16 – (1) Tesis sahibi tarafından tesiste görevli olanların isimleri, kimlik bilgileri, ikametgâhları, adresleri ve fotoğraflarının yer aldığı tesis kayıt defteri tutulur. Tesise periyodik olarak devamlı şekilde çalışmak için gelen her kişiye il müdürlüklerince hazırlanıp tasdik edilmiş sporcu kartı düzenlenir.
Spor salonunun amaç dışında kullanılması
MADDE 17 – (1) E-Spor salonu, açılış izninde belirtilen amacı ve E-Spor dışında başka bir amaçla hiç bir şekilde kullanılamaz. Spor salonu, E-Spor ve amacı dışında kullanıldığı takdirde Yönetmeliğin 26. madde hükümleri uygulanır.
Spor salonunun açık bulunma saatleri
MADDE 18 – (1) Spor salonunun hangi günlerde, günün hangi saatlerinde açık bulunacağı ve hangi saatlerde sportif amaçlı çalışma yapılacağı, spor dalının özelliği, il spor dalı temsilcisinin teklifi dikkate alınarak il müdürlüğünce belirlenip tesis sahiplerine bildirilir.
Yarışma düzenleme
MADDE 19 – (1) Spor salonunda ulusal ve uluslararası seviyede düzenlenecek yarışmalar için Federasyondan, il seviyesinde yapılacak yarışmalar için il müdürlüğünden izin alınması zorunludur.
Sporculardan alınacak ödentiler ve çalışanların sosyal hakları 
MADDE 20 – (1) Sporculardan alınacak ödenti tutarlarının belirtildiği/rahatça okunabilecek ölçekte olmalı ve salonunun görülebilecek bir yerine aşılmalıdır.
(2) Salonda çalışanların her türlü maaş, vergi ve sigorta ödentilerinin karşılanması saldı? işletmecisinin sorumluluğundadır.
Spor salonunun devri
MADDE 21 – (1) İl Müdürlüğünden izin alınmadıkça salon başka bir kişiye devredilemez. Devir alacak kişi ve kuruluşlardan bu Talimatta belirtilen belgeler istenir ve tüm ödentiler yeniden alınır. Bu tür devir işlemlerinde, önceki Yeterlilik Belgesi geçersiz olur. Yeni Yeterlilik Belgesi, devir alan kişinin adına düzenlenir.

Üçüncü Bölüm

Yaptırım İlkeleri

Yeterlilik belgesinin geçersiz kılınması
MADDE 22 – (1) Spor salonun, Yönetmelik ve bu Talimat hükümlerine uymadığı denetleme görevlilerince tespit edildiğinde Yönetmeliğin 26. madde hükümleri uygulanır.

Dördüncü Bölüm

Son Hükümler

E-Spor Salonları yeterlilik Belgesi Talimatı Antrenör çalıştırılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Henüz E-Spor antrenörü bulunmadığından, bu Talimatın 9 uncu maddesindeki antrenör çalıştırma zorunluluğu 3 yıl süre ile uygulanmaz. Bu sürede, tesislerde 18 yaşını doldurmuş E-Spor lisanslı çalıştırıcı bulundurulur.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Talimat yürürlüğe girmeden önce Yeterlilik Belgesi verilmiş olan spor salonu veya spor merkezleri, yürürlük tarihinden başlayarak 6 ay içinde bu Talimatta öngörülen koşulları yerine getirmek zorundadır.
Özel E-Spor Salonları yeterlilik Belgesi Talimatında yer almayan konular
MADDE 23 – (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu Kararma göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Talimat, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Talimat hükümlerini Spor Hizmetleri Genel Müdürü yürütür.

E-Spor Salonları yeterlilik Belgesi Talimatı ,Özel E-Spor Salonları Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu (Ek1)

E-Spor Salonları yeterlilik Belgesi Talimatı , E-Spor Salonları Antrenör Sözleşmesi(Ek2)

E-Spor Tescil Belgesi Verilen Özel E-Spor Salonları