Türkiye Atletizm Federasyonu TAF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

0
80
Türkiye Atletizm Federasyonu Sporcu TAF Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022
Türkiye Atletizm Federasyonu Sporcu TAF Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022

Türkiye Atletizm Federasyonu 2022 Yılı için Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği Talimatı

Aşağıdaki makalede 2022 yılı için atletizm lisansı belgesi nasıl çıkarılır, vize, transfer ile ilgili talimatlar ve bilgiler bulunmaktadır.

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU

SPORCU LİSANS, YİZE VE TRANSFER TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesindeki spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılacak olan sporcuların lisans, vize ve transferi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesindeki spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılacak olan sporcuların lisans, vize ve transferi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Talimat, 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Dönüşüm işlemi: Sporcu lisansında yer alan lisans türünün ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak değiştirilmesini,

ç) Federasyon : Türkiye Atletizm Federasyonunu,

d) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

e) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

f) İlişiksiz belgesi: Muvafakat bedelinin ödemesi üzerine, sporcunun mevcut kulübü ile ilişkisinin kesildiğini tevsik eden ve il müdürlüğü tarafından onaylanan belgeyi,

g) Muvafakat bedeli: Sporcu ile transfer eden kulüp arasındaki sözleşmede veya Federasyon tarafından belirlenen ve sporcunun mevcut kulübüyle ilişkisini kesebilmesi için kulübe ödenen ücreti,

ğ) Muvafakat belgesi: Sporcunun, mevcut kulübü ile ilişkisinin kesildiğini tevsik eden onaylı belgeyi,

h) Sağlık raporu: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliği tevsik eden belgeyi,

ı) Sezon: 1 Kasım-31 Ekim dönemini kapsayan tarih aralığını,

i) Spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tescili yapılan derneği,

j) Sporcu: Lisans verilen kişiyi,

k) Sporcu lisansı: Sporcunun, spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesine imkân veren izin belgesini,

l) Talimat: Türkiye Atletizm Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatını,

m) Transfer: Sporcu lisansında yer alan kulüp adı kaydının başka bir kulüp adına değiştirilmesi işlemini,

n) Transfer sözleşmesi: Sporcu ile transfer eden kulüp arasında yapılan sözleşmeyi,

o) Uluslararası Federasyon: Dünya Atletizm Birliği (World Athletics)

ö) Vize: Sporcunun, ilgili sezon için Federasyon faaliyetlerine katılabilmesine imkân veren izin işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sporcu Lisansı ve Dönüşüm İşlemleri

Sporcu lisansı

MADDE 5- (1) Atletizm spor dalında sporcu lisansı sahibi olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) 7 ile 100 yaş aralığında bulunmak,

1-Belirlenen yaş sınırını tamamlamış olmak,

(2) Lisans başvurusu aşağıdaki belgelerle birlikte il ve ilçe müdürlüğüne yapılır;

a) Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini gösteren sağlık raporu,

b) 18 yaşından küçükler için veli/vasi yazılı izin belgesi (Ek-1),

1) Veli izin belgesi, e-Devlet üzerinden de düzenlenebilir.

c) Ferdi lisans için 2 adet güncel vesikalık fotoğraf,

ç) Kulüp lisansı için 3 adet güncel vesikalık fotoğraf,

d) Kulüp lisansı için kulüpten alınan ve sporcunun kulüple ilişkisini gösteren belge (Ek-2)

Sporcu lisansı işlemleri

MADDE 6- (1) Sporcu lisansına sahip olmak isteyenler, 5 inci maddede yer alan şartları taşımak kaydıyla il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Başvuru şartlarını taşıyan ve gerekli belgeleri ibraz eden kişilerin sporcu lisansı kayıtları yapılır.

(2) Sporcu lisansı il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir.

Sporcu lisansı dönüşüm işlemleri

MADDE 7- (1) Sporcu lisansının ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak düzenlenmesi esas olup, aşağıda belirlenen kurallar dâhilinde kulüpten ferdiye, ferdiden kulübe dönüştürülebilir.

(2) Adına ilk defa ferdi sporcu lisansı düzenlenen bir sporcu, hiç beklemeksizin sporcu lisansını kulüp lisansına dönüştürebilir.

(3) Kulüp lisansına sahip sporcular, ücret karşılığı sözleşme yapan sporcular hariç müsabakalara katılmış olsalar bile her zaman kulübünden ayrılarak, muvafakat bedeli ödemeksizin kulüp lisanslarını ferdi lisansa dönüştürebilirler.

(4) Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştürdükten sonra lisansını tekrar kulüp lisansına dönüştürmek isteyen sporcular, kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştürdüğü tarihten itibaren bir yıl geçmeden dönüşüm işlemi gerçekleştiremezler.

(5) Dönüşüm işlemleri il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vize ve Transfer İşlemleri

Vize

MADDE 8- (1) Sporcunun, Atletizm spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesi için lisansını ilgili sezonda vize ettirmesi gerekir.

(2) Vize işleminin yapılması için sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya sağlık yönünden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır (Ek-3)

(3) Vize işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır.

(4) Vize işlemlerine ilişkin ücretler (Ek-4) cetvelde yer alır.

Transfer

MADDE 9- (1) Sporcunun başka bir kulüp adına Atletizm spor dalı faaliyetlerine veya yarışmalara katılabilmesi için transfer işlemi yapılması gerekir. Transfer işlemi, sporcu lisansı belgesinin transfer eden kulüp adına yenilenmesi ile tamamlanır.

(2) Transfer işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır.

(3) Bir sezonda geçici transfer dahil en fazla iki kez transfer işlemi gerçekleştirilebilir.

(4) Sporcunun transfer olacağı kulüp ile ücret karşılığı (Ek-5) veya ücret karşılığı olmadan transfer sözleşmesi (Ek-6) imzalaması gerekir.

(5) Transfer işlemlerine ilişkin ücretler (Ek-7) cetvelde yer alır.

(6) Transfer işlemi için sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya sağlık yönünden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Transfer türleri ve istenecek belgeler 

Olağan transfer

MADDE 10- (1) Sporcu; mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi (Ek-8) alması, transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar ve milli takım seçme niteliğinde olan ferdi Türkiye şampiyonaları hariç resmi yarışmalarda fiilen mevcut kulübünü temsilen yer almadığını dair il müdürlüğü ve Federasyondan onaylı taahhütname (Ek-9) vermesi ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla her zaman transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Muvafakat bedeli mevcut kulübe ödenir. Kulüpler, verdikleri muvafakat belgesine hangi kulüp için muvafakat verildiği şerhini koyamaz.

b) Kulüp lisansının o sezon için vize edilmiş olması ve sporcunun müsabaka listesinde adının bulunması transfer işlemi gerçekleştirmesine engel değildir.

c) Kulübün muvafakatiyle transferde aşağıdaki belgeler istenir:

1- 18 yaşından küçük olanlar için veli/vasi izin belgesi,

2- Muvafakat belgesi,

3- Taahhütname.

(2) Sporcu; mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi almadan, veya bir yıllık bekleme süresini tamamlamayan, 15 yaşını bitirmeyen sporcu başka bir kulübe transfer işlemi gerçekleştiremez. Ancak, kulübünün iki sezon üst üste spor dalı faaliyetlerine katılmaması veya kulüp lisansının vize edilmemesi halinde transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar ve milli takım seçmeleri hariç resmi yarışmalarda fiilen mevcut kulübünü temsilen yer almadığına dair il müdürlüğü ve federasyondan onaylı taahhütname vermek ve il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi almak şartıyla transfer işlemi gerçekleştirebilir. Bu durumda mevcut kulübün muvafakati aranmaz ve mevcut kulübe muvafakat bedeli ödenmez.

a) Kulübün muvafakati olmadan gerçekleştirilecek transferde aşağıdaki belgeler istenir:

1) 18 yaşından küçükler için veli/vasi izin belgesi,

2) Taahhütname,

3) İlişiksiz belgesi.

(3) Bir sporcu, kulübünden geçici muvafakat ve Federasyondan izin alması halinde 01 Nisan — 15 Mayıs tarihleri arasında geçici transfer yapabilir.

a) Geçici transfer o sezonla sınırlı olup, sporcu sezon sonunda herhangi bir şarta bağlı olmaksızın geçici transfere izin veren kulübüne döner.

b) 18-21 yaş aralığındaki sporcular hariç, diğer sporcular geçici transfer yapamaz.

c) Bir spor kulübü aynı sezonda 3 sporcu ile geçici transfer işlemi yapabilir.

ç) Ücret karşılığı sözleşme yapan sporcular bu haktan yararlanamaz.

d) Geçici transfer işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenir;

1- Kulübü tarafından verilecek ve Federasyon tarafından onaylı geçici muvafakat (Ek-10) belgesi.

(4) Ücret karşılığında sözleşme imzalayacak sporcular ve kulüplere ilişkin transfer sözleşmesindeki ana hatlar Talimat ekinde belirtilmiştir.

İstisnai transfer

MADDE 11- (1) Kulübün tescilli olduğu ilin dışında bir ildeki, yükseköğretim durumunda öğrencilik hakkını kazanan ya da yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcu, mevcut kulübünün muvafakatine bakılmaksızın muafiyet bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontu ibraz etmesi, il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi alması ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla yükseköğretim durumunun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilir. Bu hüküm kapsamında gerçekleştirilen transfer işlemlerinde taahhütname aranmaz. Uzaktan öğretim veren eğitim kurumlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

a) Transfer işlemi, yükseköğretim kurumuna kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanmak zorundadır.

b) Sporcu, bu fıkra kapsamında bir yıl süreyle yalnız bir kez transfer işlemi gerçekleştirebilir.

c) Sporcu, yükseköğretim durumundan kendi isteği ile kayıt sildirerek ilişik kestiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve kulübünün iznini almadan transfer işlemi yapamaz.

ç) Yükseköğretim durumunda öğrencilik hakkı kazanılması veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptırılması suretiyle gerçekleştirilecek transfer işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenir;

1) Kesin kayıt veya yatay geçiş yapıldığına dair belge,

2) İlişiksiz belgesi,

(2) İlk ve orta öğretim öğrencilerinden, ilk ve orta öğretime giriş sınavları sonucunda veya velisi/vasisinin emekli olması, naklen atanması, iş değişikliği yapması ve benzeri durumlarda, bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet etmek zorunda kalan sporcu, mevcut kulübünün muvafakatine bakılmaksızın Federasyonca belirlenecek olan muvafakat bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontu ibraz etmesi, il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi alması ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla, yeni kayıt yaptırdığı öğretir kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Sporcu, bu fıkra kapsamında bir yıl süreyle yalnız bir kez transfer işlemi gerçekleştirebilir.

b) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin il değişikliği nedeniyle gerçekleştirebileceği transfer işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenir;

1) Kesin kayıt yapıldığına dair belge,

2) İlişiksiz belgesi,

3) Velinin veya vasinin iş durumu değişikliğini gösterir belge,

4) Velinin veya vasinin ikametgah durumunu gösterir belge.

Kulübün veya atletizm spor dalı tescillerinin iptali halinde dönüşüm işlemi

MADDE 12- (1) Kulüp tescilinin veya kulübün nezdindeki atletizm spor dalına ilişkin tescilinin iptal olması halinde kulüp lisansı kendiliğinden ferdi lisansa dönüşür.

(2) Kulüp tescilinin veya kulübün nezdindeki atletizm spor dalına ilişkin tescilinin iptal olması halinde sporcular, sezon sonunu beklemeden ferdi lisanslarını kulüp lisansına dönüştürebilir. Bu durumda muvafakat belgesi taahhütname aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Vatandaşlık Durumuna Göre Sporcuların İşlemleri

Yabancı uyruklu sporculara ilişkin işlemler ve istenecek belgeler

MADDE 13- (1) Yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve transfer işlemlerini gerçekleştirebilmesi için ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya en az 1 yıllık ikamet izin belgesi almaları şarttır.

(2) Kulüpler bir sezonda, en çok 6 yabancı uyruklu sporcu ile lisans, vize ve transfer işlemi gerçekleştirebilir.

(3) Yabancı uyruklu sporcuların lisans işlemleri sezon içerisinde her zaman yapılabilir.

(4) Yabancı uyruklu sporcuların transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi imzalaması gerekir.

(5) Yabancı uyruklu sporcuların tüm evrakları il müdürlüğü aracılığıyla Federasyona gönderilir ve Federasyon tarafından sporcunun ülkesinden izin alınır.

(6) Yabancı sporculardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yabancı kimlik numarası,

b) Bağlı oldukları ülke federasyonundan izin ve Türkçe tercümesi,

c) Pasaportunun aslı veya noter tasdikli sureti,

ç) Kulüpte yaptığı sözleşmenin aslı veya noter tasdikli sureti,

Yabancı ülkede lisansı bulunan Türk vatandaşı sporcular

MADDE 14- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yabancı bir ülkede lisanslı olan sporcunun Türkiye’de lisans, vize ve transfer işlemi yaptırabilmesi için lisanslı olduğu ülkedeki spor kulübünden ilişkisini kesmesi gerekir.

(2) Bu sporcuların işlemleri, bu Talimat hükümlerine göre yapılır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sporcular

MADDE 15- (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sporcular, lisans, vize ve transfer işlemlerinde, Türk vatandaşlarının hak ve yükümlülüklerine sahiptir. Sporcular bu işlemler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bağlı bulundukları Federasyondan veya izin vermeye yetkili merciden izin almak zorundadır.

Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular

MADDE 16- (1) Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular hangi ülke vatandaşlığını kullanmak istediklerini, lisans veya transfer işlemini gerçekleştirecekleri sezon öncesinde noter kanalı ile bildirir. Sonrasındaki tüm işlemler, sporcunun bildirimi doğrultusunda oluşan hukuki statüye göre bu Talimat hükümlerince gerçekleştirilir. “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının yanında başka bir ülkenin de vatandaşlığına sahip sporcuların Dünya Atletizm Birliği tarafından düzenlenen müsabakalarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak lisans alıp Türkiye adına yarışabilmesi için uluslararası federasyon muvafakati ve ulusal federasyonun bilgisi dahilinde, sporcusu bulunduğu yabancı ülkedeki kulübünden ilişiğini kesme şartı aranmaz.”

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşme

MADDE 17- (1) Transfer işlemi gerçekleştiren sporcunun yeni kulübü ile sözleşme imzalaması gerekir.

(2) Muvafakat bedeli de dahil olmak üzere transfer işlemlerine ilişkin ücretler sporcu ile kulüp arasında yapılan sözleşme ile belirlenir. Sporcu ile kulüp arasında herhangi bir sözleşme bulunmaması halinde ise muvafakat bedeli ve diğer transfer ücretleri Federasyonca belirlenir.

Spor kulübünün isim değiştirmesi

MADDE 18- (1) Spor kulübünün isim değişikliği yapması durumunda, sporcuların kulüp lisansları kulübün yeni ismine göre güncellenir.

Talimatta yer almayan hususlar

MADDE 19- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan talimat

MADDE 20- (1) 25/4/2014 onay tarihli ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Talimat Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı yürütür.

Talimatı indirmek için Lütfen TIKLAYINIZ

Türkiye Atletizm Federasyonu TAF Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı 2022